PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (149-161)
 
More details
Hide details
1
Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article concerns the reception achievements of the Ukrainian Free University in Munich from the scope of the science of administration and of the science of administrative law in Poland and Ukraine. It pointed to the main representatives – professors: Otto Eichelmann (1854 – 1943), Jerzy Karol Panejko (1886 – 1973) and Zenobiusz Sokoluk (1926 – 1998), as well as considerations to other scholars such as Levko (Leontij) Šramčenko, Matvei Stachiw and Leo Jech. It was found that the wider interest was the issue of local government. In this regard closer characterized monograph Panejko Theoretical basis of self-government (Munich 1963) and study Eichelmann The reform of local government as the basis of the democraticrepublican state (Prague 1932). It was also agreed that the interests Sokoluk also focused around the theory of the police. Against the background of contemporary literature analysis found that their achievements is not often invoked. It was found an analogy with reception scientific achievements Polish University in Exile in London (PUNO).
 
REFERENCES (21)
1.
Dobkowski J. (2010a). Jerzy Panejko. Teoretyczne podstawy samorządu (Теоретичні основи самоврядування), Літопис, Lwów 2002 [recenzja], „Samorząd Terytorialny” Nr 9.
 
2.
Dobkowski J. (2010b). Nauka i nauczanie polskiego prawa administracyjnego na emigracji, [w:] Współzależność dyscyplin badawczych w sferze administracji publicznej, pod red. S. Wrzoska, M. Domagały, J. Izdebskiego, T. Stanisławskiego, Warszawa.
 
3.
Dobkowski J. (2012). Zenobiusz Sokoluk. Teoria policji (Теорія поліції), Видавництво „Гадяч”, Hadyach 2005, „Samorząd Terytorialny” nr 1-2.
 
4.
Götz V. (1995). Allgemeines Polizei– und Ordnungsrecht, Göttingen.
 
5.
Kawka W. (1939). Policja w ujęciu historycznym i współczesnym, Wydano z zasiłku Zakładu Administracji i Prawa Administracyjnego U.S.B., Wilno.
 
6.
Kelsen H. (1911). Hauptprobleme der Staatsrechtslehre entwickelt aus der Lehre vom Rechtssatze, Tübingen.
 
7.
Kelsen H. (1935). Podstawowe zagadnienia nauki prawa państwowego (o rozwinięciu nauki o normie prawnej), tłum. T. Przeworski, t. 1, Wilno.
 
8.
Kelsen H. (1936). Podstawowe zagadnienia nauki prawa państwowego (o rozwinięciu nauki o normie prawnej), tłum. T. Przeworski, t. 2, Wilno.
 
9.
Kelsen H. (1960). Reine Rechtslehre. Mit einem Anhang: Das Problem der Gerechtigkeit, Wien.
 
10.
Kiskalt H. (1963). Die Entwicklung des deutschen Polizeirechts nach 1945, „Die Polizei“ nr 3.
 
11.
Komunikat „Niepodległość“ nr 10 z datą: 1 XII – 15 XII 1942 r.
 
12.
Ochendowski E. (1996). Głos w dyskusji, [w:] Straże miejskie w systemie organów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny. Studia i materiały, pod red. J. Liszewskiego, Szczytno.
 
13.
Panejko J. (1926). Geneza i podstawy samorządu europejskiego, Paryż.
 
14.
Panejko J. (1928). Uwagi o samorządzie, [w:] W. L. Jaworski, Projekt kodeksu agrarnego – Załączniki, Warszawa.
 
15.
Panejko J. (1931). Samorząd instytucji ubezpieczeń społecznych w świetle teorii i prawa pozytywnego, „Przegląd Ubezpieczeń Społecznych” Nr 11.
 
16.
Panejko J. (1934). Geneza i podstawy samorządu europejskiego, Wilno.
 
17.
Panejko J. (1935). Założenia metodologiczne w badaniu pozytywno-prawnego pojęcia samorządu, „Samorząd Terytorialny” Nr 3–4.
 
18.
Panejko J. (1936). Spór o charakter prawny instytucji ubezpieczeń społecznych, „Przegląd Ubezpieczeń Społecznych” Nr 3-4.
 
19.
Panejko J. (1939). Idea praworządności a prawo o ustroju adwokatury, „Rocznik Prawniczy Wileński”.
 
20.
Panejko G. (1943). Das polnische Wasserrecht und Fischereirecht. Herausgegeben vom Amt für Gesetzgebung in der Regierung des Generalgouvernements, „Polnische Gesetze und Verordnungen in deutscher Übersetzung für den Dienstgebrauch der deutschen Behörden im Generalgouvernement”, t. 3/4, Krakau.160.
 
21.
Szewczyk M. (1996). Nadzór w materialnym prawie administracyjnym. Administracja wobec wolności, własności i innych praw podmiotowych jednostki, Poznań.
 
Journals System - logo
Scroll to top