PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (175-189)
Analysis of educational support for children with special educational needs
 
More details
Hide details
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article discusses the educational support process for children with special educational needs (SEN), who may have various dysfunctions such as speech, hearing, vision impairments, motor problems, shyness, high abilities, or developmental issues, including children with the autism spectrum. Technological development, especially in the field of multimedia and artificial intelligence, is changing the traditional approach to educating these children. Information and communication technologies, virtual reality, augmented reality, and the Internet of Things are becoming increasingly common in the teaching process. Despite the wealth of educational tools available, educators often do not fully utilize them, partly due to a lack of adequate technical support, equipment, software, and teacher training. Older teachers may have more difficulty adapting to new technologies compared to younger ones.
 
REFERENCES (31)
1.
Beck, U. (2012). Społeczeństwo światowego ryzyka. Warszawa: Scholar.
 
2.
Bulkowski, K. i in. (2019). Absolwenci szkół zawodowych z roku szkolnego 2016/2017. Raport z pierwszej rundy monitoringu losów edukacyjno-zawodowych absolwentów szkół zawodowych, Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
 
3.
Burski, J. i in. (2013). Umiejętności Polaków – wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC) – Raport, Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
 
4.
Burdea, G.C., Coiffet, P. (2003). Virtual Reality Technology. New York: John Wiley & Sons.
 
5.
Castells, M. (2008). Społeczeństwo sieci. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
 
6.
Ćwiek, M. (2018). Wykluczenie cyfrowe w Polsce na tle Unii Europejskie, Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydawnictwo UE – 131(2). DOI: 10.18276/epu.2018.131/2-21.
 
7.
Drogosz-Zabłocka, E., Sztanderska, U. (2019). Wykształcenie zawodowe. Perspektywa systemu edukacji i rynku pracy, Warszawa, Wydawnictwo Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. ISBN: 9788365591814.
 
8.
Flakiewicz, W. (2002). Systemy informacyjne w zarządzaniu. Uwarunkowania, technologie, rodzaje, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 
9.
Giddens, A. (2010). Nowoczesność i tożsamość. Ja i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
 
10.
Grądzki, W. (2016), Cyfrowa dydaktyka szansą nowej edukacji. W: M. Zieliński (red.), Przegląd Nauk Stosowanych, nr 10.
 
11.
Grądzki, W. (2021). Portal edukacyjny szansą rozwoju zdalnej edukacji [w:] Lukasek A., Fidelus A. (red.) Funkcjonowanie dziecka we współczesnym świecie. Współpraca z rodziną. Wyzwania, zagorzenia, perspektywy. Józefów: Wyd. WSGE.
 
12.
Grądzki, W. (2021) Portale edukacyjne szansą rozwoju form nauczania w szkolnictwie zawodowym. Journal of Modern Science, TOM 1/46/2021, s. 11–27.
 
13.
Grądzki, W. (2022), Wpływ szkoleń z wykorzystaniem technologii IT i wirtualnej rzeczywistości na efektywność działań zespołów zarządzania kryzysowego.[w:] Such-Pyrgiel M. i inni (red.) Bezpieczeństwo cyfrowe: od problemów globalnych do lokalnych. Państwo i społeczeństwo. Warszawa: Szkoła Główna Służby Pożarniczej.
 
14.
Jeruszka, U. (red.) i in. (2000). Efektywność kształcenia zawodowego. Kształcenie zawodowe a rynek pracy. Warszawa: IPiSS, seria Studia i Monografie. ISBN: 8387890197.
 
15.
Jemieniak, D., Koźmiński, K.A. (2012). Zarządzanie wiedzą, Warszawa: Wolters Kluwer.
 
16.
Kocór, M., Strzebońska, A., Dawid-Sawicka, M. (2012). Pracodawcy o rynku pracy. Na podstawie badań zrealizowanych w 2012 roku w ramach III edycji projektu Bilans Kapitału Ludzkiego. Warszawa: PARP.
 
17.
Korab K. (pod red.) (2010). Wirtual. Czy nowy wspaniały świat?, Warszawa: Wyd. Nauk. Scholar.
 
18.
Malamud, O., Pop-Eleches, C. (2011). Home Computer Use and the Development of Human Capital, Quarterly Journal of Economics, No. 126, pp. 987–1027.
 
19.
Mumtaz, S. (2000). Factors Affecting Teachers’ Use of Information and Communications Technology: a review of the literature, Journal of Information Technology for Teacher Education, No. 9(3), pp. 319–341.
 
20.
Nonaka, I., Takeuchi, H. (2000) Kreowanie wiedzy w organizacji, Warszawa: Wydawnictwo Poltext.
 
21.
Oleński, J. (2003). Ekonomika informacji metody, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 
22.
Ortiz Laverde, A.M., et al. (2003). Knowledge Processes: An Overview of the Principal Models, 3rd European Knowledge Management Summer School, San Sebastian.
 
23.
Penszko, P. (red.) (2013). Ewaluacja ex-post rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych – Cyfrowa szkoła, Warszawa, Wydawnictwo IBE.
 
24.
Robinson, K. (2016). Creative schools. The grassroots revolution that’s transforming education, London, Penguin Books Ltd.
 
25.
Reber, A. S. (2000), Słownik psychologii, Warszawa: Wyd. Naukowe Scholar.
 
26.
Sztandar-Sztanderska, U. (red.) (2010). Kwalifikacje dla potrzeb pracodawców. Warszawa: PKPP Lewiatan.
 
27.
Tanaś, M., Galanciak, S. (red.). (2018). Mistrz i uczeń w cyberprzestrzeni. Kraków: Impuls.
 
28.
Tanaś, M. (red.). (2020), Technologie informacyjno-komunikacyjne w edukacji. 10 pytań do ludzi nauki. Warszawa: NASK.
 
29.
Woźniak, K. (2005). System informacji menedżerskiej jako instrument zarządzania strategicznego w firmie, praca doktorska, Kraków, Akademia Ekonomiczna w Krakowie.
 
30.
Zużewicz, K. (2010). Fizjologiczne skutki uboczne wykorzystywania technik rzeczywistości wirtualnej. Warszawa: wyd. CIOP-PIB.
 
31.
Żmigrodzka, M. (2017). Techniki wirtualnej rzeczywistości w procesie edukacji, Wyd. MINIB 26 (4).
 
Journals System - logo
Scroll to top