PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (199-220)
The safety of cosmetics in light of Polish and European Union law
 
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Cosmetics have become the objects of a common use. Their manufacturing is also a great and profitable branch of production. Hence, the great importance of the issue concerned with their use, in light of health safety of the potential user. It is impossible to discuss in a single elaboration all aspects (technical, organizational and legal) related to the safety of cosmetics. Therefore, an attempt to present only the legal conditions based on the provisions of Polish law and EU law was taken. The first part presents the definition of cosmetic (cosmetic product) in Polish and EU law, as well as the US one. It turns out that under this term lies − in the case of Polish and the European Union regulations − as many as 20 groups of different products. The second part discusses the legal regulations related to the safety of cosmetics, addressed directly to the manufacturer. For it is the manufacturer who in the first place is responsible for the marketing of safe cosmetic (cosmetic product). In the final part of the elaboration, legal regulations related to the functioning of the supervisory authorities (State Sanitary Inspection) and to labeling, falsification and regularities of cosmetics’ trading (Trade Inspection) were presented.
 
REFERENCES (29)
1.
Borkowski M. (2015). Prawo kosmetyczne. Zarys prawa polskiego i europejskiego. Wydawnictwo Gdańskiej Szkoły Wyższej, Gdańsk.
 
2.
Budzowski A. (2012). Zarządzanie bezpieczeństwem produktów kosmetycznych w świetle nowych przepisów unijnych. „Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, nr 4, s. 23–39.
 
3.
Dąbrowska D., Kaniewski J. (2006). Ochrona konsumenta przed szkodą wynikłą z użycia kosmetyku w prawie polskim i amerykańskim. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 49–64. Kosmetyk. Słownik języka polskiego, red. M. Szymczak (1978). Warszawa, PWN.
 
4.
Report on EU customs enforcement of intellectual property rights − results at the EU border 2015, EU Publication Office, Luxembourg 2015.
 
5.
Rzeźnik S.Z., Kordus K., Śpiewak R. (2012). „Kosmeceutyki” i „dermokosmetyki” − unikalna kategoria produktów do pielęgnacji skóry czy zwykły chwyt marketingowy?, „Estetologia Medyczna i Kosmetologia” 2 (4), s. 101–103.
 
6.
Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady na temat oświadczeń o produktach sporządzanych na podstawie wspólnych kryteriów w branży kosmetycznej, Bruksela, dnia 19.09.2016 r. COM (2016) 580 final.
 
7.
Szewczyk K., Młynarczyk J. (2015). Historia kosmetyków kolorowych. „Zeszyty naukowe – Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Warszawie” nr 2(1) s. 61−67.
 
8.
Wąsik D. (2016). Ustawa o kosmetykach – komentarz. Wolters Kluwer, Warszawa.
 
9.
Bochner K. (2013). Made in Poland. Wiadomości kosmetyczne, http://www.wiadomoscikosmetycz... [data dostępu: 25.09.2016].
 
10.
Jak się ocenia bezpieczeństwo kosmetyków?, http://www.kosmopedia.org/bezp... [data dostępu: 10.09.2016].
 
11.
Kasprzak M. (2016). Polski rynek kosmetyczny. „Analiza Rynku”, http://analizarynku.eu/polski-... Pozyskano [data dostępu: : 27.09.2016].
 
12.
Krajowy program nadzoru rynku. UOKiK, 2016, https://uokik.gov.pl/download.... [data dostępu: 10.09.2016].
 
13.
Uzasadnienie do rządowego projektu ustawy o kosmetykach, Sejm III kadencji, druk 2281 z dnia 16 października 2000 r., http://orka.sejm.gov.pl/Rejest... [data dostępu: 25.09. 2016].
 
14.
Dyrektywa Rady (76/768/EWG) z dnia 27 lipca 1976 roku w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich dotyczących kosmetyków (Dz. Urz. WE L 262, s. 169 i nast.).
 
15.
Dyrektywa 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 grudnia 2001 roku w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (Dz. Urz. L 11/4, s. 447 i nast.).
 
16.
Rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 22 marca 1928 roku o dozorze nad artykułami żywności i przedmiotami użytku (Dz.U. nr 36, poz. 343).
 
17.
Rozporządzenie Ministra Opieki Zdrowotnej z dnia 25 czerwca 1934 roku wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o dozorze nad wyrobem i obiegiem środków kosmetycznych (Dz.U. nr 62, poz. 523).
 
18.
Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 18 stycznia 1939 roku wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o dozorze nad wyrobem i obiegiem środków kosmetycznych (Dz.U. nr 13, poz. 72).
 
19.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 czerwca 2003 roku w sprawie określenia kategorii produktów będących kosmetykami (Dz.U. nr 125, poz. 1168).
 
20.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie list substancji niedozwolonych lub dozwolonych z ograniczeniami do stosowania w kosmetykach oraz znaków graficznych umieszczanych na opakowaniach kosmetyków (Dz.U. nr 72, poz. 642).
 
21.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 roku dotyczące produktów kosmetycznych (Dz.U. L 342 z 22.12.2009, s. 59−209).
 
22.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz.U. z 2014 r., poz. 1145).
 
23.
Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1754 z dnia 6 października 2015 roku zmieniające załącznik 1 do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. UE L 285, tom 58, z dnia 30 października 2015 r.).
 
24.
Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1412).
 
25.
Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1059 z późn. zm.).
 
26.
Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o kosmetykach (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 475).
 
27.
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r., nr 45, poz. 271 z późn. zm.).
 
28.
Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 322 z późn. zm.).
 
29.
Wyrok NSA z dnia 19 maja 2009 roku sygn. II GSK 899/08. Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych, http://orzeczenia.nsa.gov.pl/d... [data dostępu: 28.09. 2016].
 
Journals System - logo
Scroll to top