PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (189-211)
CZY „CHMURA EDUKACYJNA” JEST ODPOWIEDZIĄ NA ZAGROŻENIA DZIECI I MŁODZIEŻY W CYBERPRZESTRZENI?
 
More details
Hide details
 
 
 
REFERENCES (37)
1.
Andrzejewska A., Dziecko w cyberprzestrzeni, Wyd. Fundacja Pedagogium, Warszawa 2007.
 
2.
Bednarek J., Andrzejewska A., Cyberświat - możliwości i zagrożenia, Wyd. Akademickie Żak, Warszawa 2009.
 
3.
Bednarek J., Lubina E., Kształcenie na odległość. Podstawy dydaktyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 
4.
Sysło M. M., e-learning w szkole, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Baker P., Using Corpora in Discourse Analysis, London 2007.
 
5.
Cellary W., Szanse młodzieży w gospodarce wobec globalnego społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, Polska w Unii Europejskiej wobec wyzwań Globalnego Społeczeństwa Informacyjnego, Posiedzenie plenarne Komitetu PAN „Polska w Zjednoczonej Europie” czerwiec 2004 r.
 
6.
Dylak S., Moorman G., Trathen W., Dialog w kształceniu na odległość – jego znaczenie i struktura, [w:] Wrycza S., Wojtkowiak J. (red.), Nauczanie na odległość, wyzwania -tendencje - aplikacje, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2002.
 
7.
Eurydice National summary sheets on education systems in Europe and ongoing reforms. Poland 2009.
 
8.
Morbitzer J. (red.), Techniki komputerowe w przekazie edukacyjnym, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2002.
 
9.
Juszczyk S., (red.), Edukacja medialna w społeczeństwie informacyjnym, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2002.
 
10.
Machnacz A., Zagrożenia bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych, Internet - Fenomen społeczeństwa informacyjnego, Warszawa 2007.
 
11.
Bednarczyk H., Łopacińska L., Charraud A. M. (red.), Kształcenie zawodowe w kontekście Europejskich Ram Kwalifikacji, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, Radom 2008.
 
12.
Gordon Dryden, Jeannete Vos, Rewolucja w uczeniu się, Chcesz myśleć sprawniej niż inni?, Wydawnictwo Moderski i S-ka, Poznań 2000.
 
13.
Szlosek F. (red.), Ewolucja kwalifikacji nauczycieli w kontekście przemian edukacyjnych. Forum polsko-ukraińskie, Wyd. Inst. Technologii Eksploatacji-PIB, Warszawa-Siedlce Radom, 2007.
 
14.
Szlosek F., Lewowicki T., Szlosek F. (red.), Kształcenie ustawiczne do wieokulturowości, Inst. Technol. Eksploatacji - PIB w Radomiu, Warszawa – Radom 2009.
 
15.
Sysło M. M., Standardy umiejętności nauczycielskich w zakresie technologii informacyjnej bazą dla budowy świadomego społeczeństwa informacyjnego, wystąpienie na konferencji „E-rewolucja. Popularyzacja idei społeczeństwa informacyjnego” w Bielsku-Białej, 24 listopada 2003 r.
 
16.
Strykowski W., Kompetencje medialne: pojęcia, obszary, formy kształcenia, [w;] W. Strykowski, W. Skrzydlewski W. (red.), Kompetencje medialne społeczeństwa wiedzy, Poznań 2004.
 
17.
Straszak A.,, Sieciowa infrastruktura edukacyjna społeczeństwa informacyjnego, [w:] Lewowicki T., Siemieniecki B. (red.), Rola i miejsce technologii informacyjnej w okresie reform edukacji w Polsce, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2003.
 
18.
Strategia państwa polskiego w dziedzinie mediów elektronicznych na lata 2005–2020,KRRiT, 26 sierpnia 2005.
 
19.
Tanaś M., (red.) Technologia informacyjna w procesie dydaktycznym, MIKOM, Warszawa 2005.
 
20.
Tanaś M., Edukacyjne konsekwencje rozwoju środków informatycznych, [w:] Kwiatkowska H., Szybisz M. (red.), Edukacja i dialog w świecie przyszłości, Wyższa Szkoła Humanistyczna, Pułtusk 2003.
 
21.
Tanaś M., Kultura i język mediów – przedmiot badań i refleksji pedagogicznej, [w:] Kognitywistyka i media w edukacji, 1-2/2008.
 
22.
Tanaś M., Wychowanie a media, [w:] Siemieniecki B. (red.) Pedagogika mediów, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2006.
 
23.
Tapscott D., Gospodarka cyfrowa. Nadzieje i niepokoje ery świadomości cyfrowej, Warszawa 1998.
 
24.
Wrona A., Cyberpornografia i cyberseks, [w:] Bednarek J., Andrzejewska A., (red.) Cyberświat. Możliwości i zagrożenia, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2009.
 
25.
Wrota Polski – wstępna koncepcja projektu, Warszawa, Komitet Badań Naukowych, Warszawa 2002.
 
26.
Krajowy Program Reform na lata 2009-2011.
 
27.
Deklaracja polityczna Rządu zawarta w dokumencie “Partnerstwo dla dobrobytu” – Non-paper Polski w sprawie strategii gospodarczej UE po 2010 r. – przyjęty przez Komitet Europejski Rady Ministrów w dniu 22 września 2009 r.
 
28.
Polska 2030 wyzwania rozwojowe; KPRM; Warszawa 2009, Diagnoza Społeczna 2009 Warunki i jakość życia Polaków, (red.) J. Czapiński, T. Panek; Rada Monitoringu Społecznego; Warszawa 2009, Materiały IV Kongresu Obywatelskiego 2009, Materiały III Ogólnopolskich Spotkań Ekonomii Społecznej 2009.
 
29.
Plan Rozwoju i Konsolidacji Finansów 2010-2011 – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (z dn. 2010-01-29).
 
30.
Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010 -2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie; Ministerstwo Rozwoju Regionalnego; Warszawa 2009;.
 
31.
Pre-Primary, General, 2008, Podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego.
 
32.
Secondary, General, 2008, Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.
 
Journals System - logo
Scroll to top