PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK
 
 
REFERENCES (38)
1.
Aveni A., Imperia czasu, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2001.
 
2.
Antoszkiewicz J. D., Z. Pawlak, Techniki menedżerskie, skuteczne zarządzanie firmą,.
 
3.
Poltext, Warszawa 2001.
 
4.
Armstrong M., Peronnel Management Practice, Kogan Page, London 1991.
 
5.
Armstrong M., Jak byc lepszym menedżerem, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1997.
 
6.
Armstrąg M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Dom Wydawniczy.
 
7.
ABC, Kraków 2000.
 
8.
Augustynek Z., Natura czasu, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1975.
 
9.
Augustynek Z., Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1979.
 
10.
Banaszczyk T., Czas jako kategoria społeczna – wstępne rozważania socjologiczne o czasie, Wyd. PAN, Wrocław 1981.
 
11.
Bańka W., Zarządzanie personelem w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 1998;.
 
12.
Barnard Ch. I., Funkcje kierownicze, Nowoczesność, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Czytelnik, Kraków 1997.
 
13.
Barrwo J. D., Początek wszechświata, z ang. przeł. S Bajtlik, Świat Książki, Warszawa 1999.
 
14.
Bessaraba R., Różańska A., Czas pracy, Wydawnictwo Bessarad Consulting, Warszawa 2002.
 
15.
Bielski M., Podstawy teorii organizacji i zarządzania, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2002.
 
16.
Bieniok H. Zarządzanie czasem, Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej.
 
17.
im. K. Adamieckiego w Katowicach, Katowice 1999.
 
18.
Bieniok H. I Zespół, Metody sprawnego zarządzania, Agencja Wydawnicza „Placet”, Warszawa 2001.
 
19.
Bliss E. C., Jak gospodarować swoim czasem, Podsiedlik – Raniowski i Spółka, Poznań 1992.
 
20.
Błaszczyk W., Kto zarządza przedsiębiorstwem, Jak zarządzać przedsiębiorstwem.
 
21.
w gospodarce rynkowej, praca zbiorowa pod red. Z. Mikołajczyk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993.
 
22.
Błaszczyk W., Kadra kierownicza polskich przedsiębiorstw państwowych w warunkach systemu gospodarczego, Wydawnictwo Uniwersytetu łódzkiego, Łódź 1999.
 
23.
Błaszczyk W., Kapitał wiedzy menedżerskiej jako element struktury kapitału.
 
24.
intelektualnego w organizacji, [w:] Future 2002, Zarządzanie przyszłością przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej, Lublin 2002.
 
25.
Buchner – Jeziorska A., Wojciechowska A., Społeczna sytuacja pracy w przemyśle. Pracownicy umysłowi, PWN, Warszawa1977.
 
26.
Cackowski Z., Główne zagadnienia i kierunki filozofii, Książka i Wiedza, Warszawa1969.
 
27.
Chase R., Aquilano N., Production and operations management: manufacturing andservices, Irwin, Chicago 1995.
 
28.
Cheápa S. Metodologiczne problemy opracowywania miar kryteriów doboru; model teoretyczny kontra empiryczny, Nowoczesne metody doboru i oceny personelu, red. T. Witkowski, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1998.
 
29.
Ciszewski L., Strategia rozwoju i struktura organizacyjna uspołecznionych przedsiębiorstw, [w:]Uwarunkowania przedsiębiorczości, praca zbiorowa pod redakcją K. Jeremczuka, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława.
 
30.
Tarnowskiego, Tarnobrzeg 2004.
 
31.
Coates Ch., Menedżer wszechstronny, Jak przełamać bariery i zarządzać całą firmą, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1998.
 
32.
Coyle J. J., Bardi E. J., LangleyJr C. J., Zarządzanie logistyczne, PWE, Warszawa 2002.
 
33.
Chobot A., Czas pracy w znowelizowanym kodeksie pracy, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2003.
 
34.
Chojnacki J., Trwanie i czas – kilka uwag dotyczących pojęcia czasu u Kartezjusza, Czas i trwanie, pod redakcją S. Snihura, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2002.
 
35.
Chudy S., Kabat F., Pietraszewski M., Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw, cz. I, eMPi2 , Poznań 2001.
 
36.
Crozier M., Przedsiębiorstwo na podsłuchu, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1993.
 
37.
Czerska M., Rutka R., Kultura organizacyjna jako uwarunkowanie partnerstwa w zarządzaniu, [w:] Przedsiębiorstwo partnerskie, Materiały Konferencyjne, Kazimierz Dolny 2002.
 
38.
Davidson Frame J., Zarządzanie projektami w organizacjach, WIG – PRESS, Warszawa 2001.
 
Journals System - logo
Scroll to top