PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (41-53)
Digital transformation of the Polish labour market under the recent regulations on remote work
 
 
More details
Hide details
1
University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland
 
 
KEYWORDS
 
REFERENCES (17)
1.
Ahrendt D., Cabrita J., Clerici E., Hurley J., Leončikas T., Mascherini M., Riso S., Sandor E., Living, working and COVID-19, COVID-19 series, Publications Office of the European Union, Eurofound, Luxembourg 2020.
 
2.
Baran K.W., Książek D., Witoszko W., Komentarz do art. 3 ustawy COVID-19, (in:) K. W. Baran (ed.), Komentarz do niektórych przepisów ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, [in:] Tarcza antykryzysowa 1.0 - 4.0, ustawa o dodatku solidarnościowym i inne regulacje, jako szczególne rozwiązania w prawie pracy, prawie urzędniczym i prawie ubezpieczeń społecznych związane z COVID-19. Komentarz, Wolters Kluwer 2020.
 
3.
Charles L., Xia S., Coutts A. P., Digitalization and Employment. A Review, International Labour Organization, Geneva 2022.
 
4.
Eurostat, How usual is it to work from home?, 24.04.2020, https://ec.europa.eu/eurostat/... (last access: 22.08.2023).
 
5.
Gładoch M., Praca zdalna. Kontrola trzeźwości. Nowelizacja Kodeksu pracy. Komentarz Linia orzecznicza, C.H. Beck 2023.
 
6.
Jaskulska J., Rutkowska B., Remote working in Poland. Legal and social perspective (opportunities and threats), Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2022/3.
 
7.
Jaśkowski K., (in:) K. Jaśkowski, E. Maniewska, Kodeks pracy. Komentarz aktualizowany, LEX/el. 2023.
 
8.
Kryczka S., Organizacja pracy zdalnej w kontekście technicznego bezpieczeństwa pracy, LEX/el. 2023.
 
9.
Mędrala M., Zdalne świadczenie pracy – uwagi de lege lata i de lege ferenda, (in:) K. Marak (ed.), Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania gospodarczego. Zagadnienia prywatno- i publicznoprawne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2020.
 
10.
Mędrala M., Praca zdalna w administracji, LEX/el. 2023.
 
11.
Sejm of the 9th Term, Uzasadnienie druku sejmowego nr 2335, Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, https://www.sejm.gov.pl/sejm9.... (last access: 22.08.2023).
 
12.
Sobczyk A., (in:) A. Sobczyk (ed.), Kodeks pracy. Komentarz, C.H. Beck 2023.
 
13.
Statistics Poland, Wpływ epidemii COVID-19 na wybrane elementy rynku pracy w Polsce w IV kwartale 2020 r., https://stat.gov.pl/obszary-te... (last access: 25.08.2023).
 
14.
Statistics Poland, Wpływ epidemii COVID-19 na wybrane elementy rynku pracy w Polsce w pierwszym kwartale 2021 r., https://stat.gov.pl/obszary-te... (last access: 25.08.2023).
 
15.
Statistics Poland, Wpływ epidemii COVID-19 na wybrane elementy rynku pracy w Polsce w czwartym kwartale 2021 r., https://stat.gov.pl/obszary-te... (last access: 25.08.2023).
 
16.
Statistics Poland, Wpływ epidemii COVID-19 na wybrane elementy rynku pracy w Polsce w czwartym kwartale 2022 r., https://stat.gov.pl/obszary-te... (last access: 25.08.2023).
 
17.
Tomaszwska M., Elementy konstruktywne pracy zdalnej, Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej 2023/30/3.
 
Journals System - logo
Scroll to top