PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK
 
 
REFERENCES (253)
1.
Adamiec M. Kożusznik B., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Katowice 2004.
 
2.
Adler A., Sens życia, PWN, Warszawa 1986.
 
3.
All S., Teorie osobowości, Warszawa 1994.
 
4.
Aronson E., Człowiek istotą społeczną, Warszawa 1995.
 
5.
Bacon F., O idolach umysłu. Nowum organum, Warszawa 1955.
 
6.
Bauman Z., Kariera, Warszawa 1960.
 
7.
Bąkowska W., Urząd –obywatel, życie w gminie, „Życie Warszawy” 2.02.1978.
 
8.
Irch A. i Malim T., Psychologia rozwojowa w zarysie. Od niemowlęctwa.
 
9.
do dorosłości, Warszawa 1998.
 
10.
Blaustein L., Lenistwo u dzieci i młodzieży, [w:] Źródła i sposobyleczenia, Lwów 1936.
 
11.
Birkenbihil F. V., Komunikacja międzyludzka. Trening sukcesu,Wrocław 1998.
 
12.
Bielig R., Szkoła powinna uczyć myśleć, „Dziennik” 20.04.2007.
 
13.
Bittel R., Krótki kurs zarządzania, Warszawa-Londyn 1998.
 
14.
Bocheński A., Rzecz o psychice narodu polskiego, Warszawa 1972.
 
15.
Bogaj A., Czym jest sukces zawodowy nauczyciela?, „Nowa Szkoła”1986, nr 12.
 
16.
Bojarski W., Inteligencja polska dawniej i dziś, „Nasz Dziennik”6-7.01.2007.
 
17.
Botwina R., Przyczynek do analizy wydarzeń sierpniowych, „StudiaFilozoficzne”, 1981, nr 7-8.
 
18.
Bregy B., Pokolenie XXI, „Polityka” 17.02.2007.
 
19.
Bruckner A., Dzieje kultury polskiej, Tom III, Kraków 1931.
 
20.
Cackowski Z., Uwagi o elementach metodologii humanistycznej,„Studia Filozoficzne”, 1975.
 
21.
Camoanella T., Miasto Słońca, Zakład im. Ossolińskich, Wrocław 1995.
 
22.
Cichy S., Nie wstydzę się, to była zwykła kalkulacja, „Dziennik” 30.06.2007.
 
23.
Chałasiński J., Rewolucja młodości, Warszawa 1969.
 
24.
Chałasiński J., Młode pokolenie wsi w procesach migracji i ruchliwości.
 
25.
społeczno-kulturowej, „Wieś wspólczesna”,1963, nr 6.
 
26.
Chopra D., Życie bez starości, Warszawa 1995.
 
27.
Chudowski A., Czynniki kształtujące obywatelskie społecznościlokalne, [w:] Demokracja i społeczeństwo, Pod redakcją Tadeusza Godlewskiego i Wojciecha Jurkiewicza, Warszawa 2003.
 
28.
Crozier M., Biurokracja. Anatomia zjawiska, Warszawa 1967.
 
29.
Czapiński J., Polacy szczęśliwi jak nigdy. Rozmowę prowadziła Katarzyna Skrzydłowska-Kalukin, „Dziennik” 1.10.2007.
 
30.
Czerwińska D., Asertywność. Jak osiągnąć cel i nikogo do siebie nie zrazić, „Rzeczpospolita” 1.09.2006.
 
31.
Ćmiel S., Matosek M., W Rzeczpospolitej różnych narodów – wybraneaspekty wielokulturowości w Polsce, [w:] Węzłowe problemy społeczeństwa polskiego, Sitek M., Ćmiel S, WSNS, Mińsk Mazowiecki 2010.
 
32.
Daczewski W., Postrzeganie swego miejsca w strukturze społecznej:awanse i degradacje. Komunikat z badań przygotowany na XII Zjazd Socjologiczny, Poznań-Warszawa 2004.
 
33.
Daniluk A., Siedząc na wózku inwalidzkim, można robić mniej więcej to samo, co zdrowi. Nawet tańczyć tango, „Dziennik” 4.07.2007.
 
34.
Dauszkiewicz K., „Przegląd” 19.12. 2004.
 
35.
Dawid J., Nauka o rzeczach, Wrocław 1966.
 
36.
Dąbrowska M., Pielgrzymka do Warszawy, Warszawa 1971.
 
37.
De Anglis B., Na życiowym zakręcie. Jak odzyskać nadzieje i odnaleźć szczęście?, Książnica, Katowice 2007.
 
38.
Demagogia władz. Krótka rozmowa Aleksandry Pawlickiej z Barbarą Skargą, „Przekrój” 20.09.2007.
 
39.
Dobrowolska D., Wartość pracy zawodowej dla jednostki, [w:] Systemy wartości w środowisku pracy, Warszawa 1982.
 
40.
Domański H., Bariery rozwoju klasy średnej, [w:] „Zdanie” 2002, nr 1-2.
 
41.
Drozdowski B., Szczepański J., Menedżerowie średniego szczebla, „Miesięcznik Literacki” 1971, nr 10.
 
42.
Dunin K. i Mosiewicz M., Zamiast sięgać po nóż, „Gazeta Wyborcza” 8-9.03.2008.
 
43.
Dziamski S., Wielkopolska ośrodkiem nauki, [w:] Poznańskie w Polsce Ludowej, Praca pod redakcją Jerzego Topolskiego, Poznań 1975.
 
44.
Eichelberglrger W., Pomóż sobie. Daj światu odetchnąć, Warszawa 1995.
 
45.
Eco U., Filozofia frywolna, Warszawa 1994.
 
46.
Elementy Nowego ładu, Pod red. Domańskiego H. i Rycharda A., Warszawa 1998.
 
47.
Entine A. D., Mid-life counsellng: prognosis and potential, “The.
 
48.
Personel and Guidance Journal”, 1976.
 
49.
Erazmus E., Prawo do nauki w Polsce Ludowej, Poznań 1974.
 
50.
Erazmus E., Reminiscencje awangardowego charakteru partii, „Zeszyty Naukowe” nr 1, ALMMAMER WSE, Warszawa 2001.
 
51.
Erazmus E., Skończmy z rachunkami krzywd, „Polityka” 1994.
 
52.
Erazmus E., Stalinizm – partie – państwo – system polityczny, [w:] Stalinizm, Praca zbiorowa pod redakcją naukową A. Dobierzewskiego, Warszawa 1989.
 
53.
Erazmus E., Spór o kształt partii, Warszawa 1983.
 
54.
Erazmus E., Sekrety sukcesów, [w:] Phanomena, T.III, Kielce 1996, Artykuły i Studia.
 
55.
Erazmus E., Edukacja a sukces zawodowy, WSE, Warszawa 1999.
 
56.
Erazmus E., Dylematy przewodzenia w warunkach transformacji ustrojowej, [w:] Szanse i zagrożenia procesu konsolidacji systemu politycznego III Rzeczpospolitej Polskiej, Redakcja naukowa Kuciński J., Warszawa 2005.
 
57.
Erazmus E., Strategie uczenia się i studiowania w gospodarce rynkowej, [w:] „Almamer”, Zeszyty Naukowe WSE, Warszawa 20006, nr 3.
 
58.
Falska A., Czy nowe style Polaków?, [w:] Jak żyją Polacy?, Warszawa 2004.
 
59.
Finkielkraut A., Sloterdijk jest zawsze niespodzianką, „Dziennik” 29.10.2007.
 
60.
Gadomski W., Siódme-mniej kradnij!, „Gazeta Wyborcza” 5-6.02.2000.
 
61.
Galbraith J. K., Społeczeństwo dobrobytu, państwo przemysłowe, Warszawa 1973.
 
62.
Gatrlicka A., Wspomnienie, „Gazeta Wyborcza” 08.03.2007.
 
63.
Gerlach R., Doskonalenie zawodowe we współczesnym zakładzie pracy, Bydgoszcz 1984.
 
64.
Giętka E., Czarno-biała współczesność im pomoże. Leon Tarasiewicz, malarz, profesor warszawskiej ASO, „Przegląd” 18.12.2004.
 
65.
Giętka E., Walewski P., Transformersi są zmęczeni, „Polityka” 15.12.2007.
 
66.
Giddes A., Socjologia, PWN, Warszawa 2005.
 
67.
Gołębiowski B., Kariera czy awans, [w:] Kariera. Bohater naszych czasów, Warszawa 1979.
 
68.
Górniewicz J., Teoria wychowania, Toruń-Olsztyn 1996.
 
69.
Gros J., Strach, Kraków 2008.
 
70.
Grudzewski W., Pracownicy wiedzy, „Trybuna” 2.12.1999.
 
71.
Grzywny podziałały na opornych bogaczy, „Trybuna Ludu” 22.08.1954, (notka redakcyjna).
 
72.
Haładaj M. i Leśniewski M., Wyścig osobowości, „Wprost” 21.09.2001.
 
73.
Hill N., Stone C., Sukces? Tylko trzeba chcieć. Rzecz o pozytywnym myśleniu, Warszawa 1994.
 
74.
Himmelfarb G., Rodzina do naprawy, „Gazeta Wyborcza” 20-21.01.2007.
 
75.
Hamer A., Psychologia społeczna. Teoria i praktyka, Warszawa 2005.
 
76.
Hutt C., Malez and Females, Penguin, London 1972.
 
77.
Iglicka K., Powroty Polaków po 2004 – w pętli pułapki migracyjnej,„Gazeta Wyborcza”, 9.03.2010.
 
78.
Jahn A., Kleparowa w świat szeroki, Warszawa– Kraków 2001.
 
79.
Jakowlew A., Jak odchodził stalinizm?, „Gazeta Wyborcza” 22-23.10.2005.
 
80.
Jakubczak F., Młode pokolenie wsi polskiej, t. I, oprac. Zbiorowe, Warszawa 1964.
 
81.
Jam A., Z kleparkowa w świat szeroki, Wrocław-Warszawa-Kraków 1991.
 
82.
Janion M., Nakręceni, „Gazeta Wyborcza” 5-6.11.2005.
 
83.
Janowski A., Aspiracje młodzieży szkół średnich, Warszawa 1977..
 
84.
Jarosz M., Zjawiska dezorganizacji społecznej, [w:] Procesy urbanizacji,Wrocław-Kraków-Gdańsk 1978, s.85.
 
85.
Jusiewicz R., Historia Polski, Warszawa 2003.
 
86.
Kaniewska A., D. Walczak, „Dziennik” 18.02.2008.
 
87.
Kapuściński R., Lapidarium, Warszawa 2002.
 
88.
Karaś S., Dydaktyka oświaty pozaszkolnej, Warszawa-Radom 1995.
 
89.
Kołodziejczyk M., Zbytkowicze i awangardziści, [w:] Pomocnik Historyczny nr 3, Dodatek „Polityki” 25.08.2007.
 
90.
Kawalec L., Amnestia to gwóźdź do trumny szkoły, „Dziennik” 3.07.2007.
 
91.
Kępiński A., Melancholia, Warszawa 1996.
 
92.
Komaniecki K., Historia kultury starożytnej Grecji i Rzymu, Warszawa 1964.
 
93.
91 Koper S., Życie prywatne elit Drugiej Rzeczpospolitej, Warszawa 2009.
 
94.
Kopmeyer M. R., Praktyczne metody osiągania sukcesów, Warszawa 1995.
 
95.
Korolewicz-Zębik J., Elementy systemu wartości wybranych kategorii społeczno-zawodowych, „Prakseologia” 1974, nr 3-4.
 
96.
Korolewicz-Zębik J., Niektóre przemiany systemu wartości, [w:] Systemy wartości w środowisku pracy, Pod redakcją naukową Xymeny Gliszczyńskiej, Warszawa 1982.
 
97.
Kotowska I, Węziak D., Edukacja, [w:] Diagnoza społeczna 2007, red. Czapiński J. Panek T., Warszawa, Rada Monitoringu Społecznego, 23.10.2007.
 
98.
Koszycki J., Robert Fiko: dylematy populisty, „Gazeta Wyborcza” 28.02.2008.
 
99.
Kowalewski S., Nauka o administracji, KiW 1975.
 
100.
Koźmiński A., Współczesne koncepcje zarządzania, Warszawa 1989.
 
101.
Ks. dr Wyszyński S., Przemiany moralno-religijne pod wpływem bezrobocia, Włocławek 1937.
 
102.
Kozielecki. J., Koncepcje psychologiczne człowieka, Warszawa 1980.
 
103.
Kozielecki J., Człowiek wielowymiarowy, Warszawa 1996.
 
104.
Koźmiński A. (red.), Współczesne koncepcje zarządzania, Warszawa 1985.
 
105.
Krowicka B., Nasi szefowie lepsi od speców z Zachodu, „Dziennik” 20.03.2007.
 
106.
Król M., Studia kiedyś były przeżyciem. Dziś stały się kontraktem, „Dziennik” 23.10. i 30.10.2007.
 
107.
Kunowski S., Podstawy współczesnej pedagogiki, Warszawa 1994.
 
108.
Kurowska A., To jest Azja, proszę pani, „Gazeta Wyborcza” 2000.
 
109.
Kutz K., To jest tragifarsa, „Trybuna” 1-2.04.2006.
 
110.
Kwiatkowski S. (Redaktor Naukowy raportu), Kształcenie zawodowe, IBE, Warszawa 994.
 
111.
Kwiatkowski W., Moduły i kwalifikacyjne w procesie kształcenia i doskonalenia zawodowego, [w:] Rynek Pracy, Warszawa 1993.
 
112.
Kwieciński Z., Mimikra czy Sternik? Dramat pedagogiki w sytuacji przesilenia formacyjnego, [w:] Spory o edukację. Dylematy i kontrowersje, Zbiór pod redakcją Z. Kwiecińskiego i Witkowskiego L., Warszawa 1993.
 
113.
Lauwerys J. A. i Cowen R., Teoretyczne aspekty problemu, [w:] Bliskie i dalekie cele wychowania, Warszawa 1987.
 
114.
Lec J., Myśli nieuczesane, Kraków 1987.
 
115.
Legowicz J., Być kimś, [w:] Kariera. Bohater naszych czasów, Warszawa 1975.
 
116.
Lem S., Lube czasy, Kraków 1995.
 
117.
Lerner M., America as a cyvilization, t. II, Culture and Personality, New York 1962.
 
118.
Leszczyński A., Gigant oplaca Amerykę, „Gazeta Wyborcza” 2005.
 
119.
Leszczyński A., Młodzi z prowincji w paskudnym mieście, „Gazeta Wyborcza” 22- 3.01.2005.
 
120.
Lewicka M., Niektóre ogólne wyznaczniki tolerancji na niezgodności poznawcze, „Przegląd Psychologiczny” 1975, nr 3.
 
121.
Lipiec J., W poszukiwaniu innego czy lepszego świata, [w:] Drogi i bezdroża sportu i turystyki, Praca zbiorowa pod red. Zbigniewa Dziubińskiego, Warszawa 2007.
 
122.
Littauer F., Osobowość. Jak zrozumieć innych przez rozumienie siebie, Warszawa 1994.
 
123.
Louart P., Kierowanie w personelem w przedsiębiorstwie, Warszawa 1997.
 
124.
Lubelska K., Jak prezentują się polskie wyższe sfery. W złotej ramie, „Polityka” 1.08.1999.
 
125.
Łazuchiewicz A., Bez etatu, „Trybuna” 13.07.2004.
 
126.
Łodziński S., Teorie rozwoju, „Studia Socjologiczne”, 1992, nr 1.
 
127.
Łukaszewski W., Przeszłość jest dobra a ludzie źli, [w:] Edukacja wobec zmiany społecznej, Pod redakcją Jerzego i Lecha.
 
128.
Witkowskiego, Poznań-Toruń 1994.
 
129.
Mac Kaneli., Turysta, nowa teoria klasy próżniaczej, tłum. E. Klekot i A. Wieczorkiewicz, Warszawa 2002.
 
130.
Machajski P., To miał być dzień bez łapówki, „Gazeta Wyborcza” 24.02.2006.
 
131.
Maryja nie była spokojną kobietką, Z Joanną Tomaszewską rozmawia A., „Wysokie Obcasy” 10.10.2007.
 
132.
Matusewicz C., Wprowadzenie do psychologii, Warszawa 2006.
 
133.
Meghan R., Socjologia edukacji, Toruń 1993.
 
134.
Merton R. K., Teoria socjologiczna i struktura społeczna, Warszawa 1982.
 
135.
Michalczyk T., Wybrane zagadnienia patologii społecznej, Opole 1993.
 
136.
Michnik A., Sukces i strach, „Gazeta Wyborcza” 12-13.05.2007.
 
137.
Miecznicka M., Pęd za sukcesem sprawił, że praca zabiera nam życie,„Dziennik” 5.08.2007.
 
138.
Miecznicka M., Z pustym brzuchem kiepsko się myśli, „Dziennik”28.08.2007.
 
139.
Migdał K., Psychologia w praktyce społecznej, Warszawa 2001.
 
140.
Mika S., Psychologia społeczna, Warszawa 1987.
 
141.
Mikulska J., Psychologia płci jako wyzwanie do edukacji,[w:] Edukacja wobec zmiany społecznej, pod redakcją Brzezińskiego J., Witkowskiego L., Poznań- Toruń 1994.
 
142.
Moir A., Jessel D., Płeć mózgu, Warszawa 1997.
 
143.
More T. (Morus), Utopia, Lublin 1993.
 
144.
Niklewicz K., Więcej pracy nie dla wszystkich, „Gazeta Wyborcza” 19.02.2007.
 
145.
Nisztpor P., Sekrety konkursu na prezesa ekstraklasy, „Dziennik” 30.10.2007.
 
146.
Nowak S., Posłowie, [w:] Ossowski S., Publicystyka, recenzje, wspomnienia, dzieła, t. VI, Warszawa 1970.
 
147.
Nowowiejscy F. i K., Dookoła kompozytora. Wspomnienie o ojcu, Poznań 1971.
 
148.
Nowy wspaniały świat, Rozmowa Krzysztofa Masłonia z Laszko , „Rzeczpospolita” 18-19.10.2007.
 
149.
Oborski P., Z psychologii szkolnego lenistwa, KUL, Lublin 1948.
 
150.
Obuchowski K., Adaptacja twórcza, Warszawa 1989.
 
151.
Obłoj K., Winni są wśród nas, „Gazeta Wyborcza”15.12.2008.
 
152.
Odlewnik Z. i Naszkowska K., Kiełbasa jako dzieło sztuki, „Wysokie Obcasy” 7.10.2007.
 
153.
Okoń W., Podstawy wykształcenia ogólnego, Warszawa 1999.
 
154.
Okoń W., Słownik Pedagogiczny, Warszawa 1981.
 
155.
Olszówka E., Człowieku ulecz się sam, „Trybuna” 2004.
 
156.
O problematyce korupcji i mechanizmach korupcjogennych. Raportz badań nr 1, Józefów 2008.
 
157.
Ossowski S., Z zagadnień psychologii społecznej, Warszawa 1967.
 
158.
Paczkowska M., Wartość instrumentalna i funkcja motywacyjna awansu zawodowego, [w:] Systemy wartości w środowisku pracy, Pod redakcją naukową Xymeny Gliszczyńskiej, Warszawa 1982.
 
159.
Paskudna moralność, Z profesorem L. Nowakiem rozmawia Szumlewicz K., „Trybuna” 27.04.2007.
 
160.
Pawłowicz K., Prawo Polski sieciowej, „Nasz Dziennik” 21.06.2007.
 
161.
Pearsons A., Nauczyciel. Teoria i praktyka w kształceniu nauczycieli, Warszawa 1994.
 
162.
Pelc J., Rzecz o twórczym działaniu, „Studia Socjologiczne”, nr 1, 1985.
 
163.
Penc J., Kreowanie zachowań w organizacji, Warszawa 2000.
 
164.
Penc J., Zarządzanie w warunkach globalizacji, Warszawa 2003.
 
165.
Pezda A., Moja prawda o polskiej szkole. Spowiedź polonistki, „Gazeta Wyborcza” 11.09.2007.
 
166.
Pierwsza kobieta traktorzystka obsługuje traktor typu ”Ursus”,„Trybuna Ludu” 05.01.1949, (informacja redakcyjna).
 
167.
Piłsudski J., Przemówienie na zjeździe legionistów w Kaliszu - 7 sierpnia 1927, [w:] Pisma zbiorowe, Warszawa 1989.
 
168.
Piłsudski J., Pisma zbiorowe, t.I do X, Warszawa 1937.
 
169.
Piłsudski J., Myśli, mowy i rozkazy, Warszawa 1980.
 
170.
Podgórska J., Układy, znajomości, protekcje, dojścia, „Polityka” 23.10.2004.
 
171.
Podręcznik szkolny - ważny problem polityczny, „Trybuna Ludu” 15.09.1949, (komentarz redakcji).
 
172.
Potomkowie biedaków zostaną biedakami. Rozmowa z prof. Marią Jarosz, „Przegląd” 19.11.2001.
 
173.
Pszczołowski T., Umiejętność przekonywania i dyskusji, Warszawa 1952.
 
174.
Przybylska-Piwko E., Aspiracje i postawy społeczno-zawodowe młodych robotników przemysłowych, Warszawa 1983.
 
175.
Rrabczuk W., Polityka edukacyjna Unii Europejskiej na tle przemian w szkolnictwie krajów członkowskich, Warszawa 1994.
 
176.
Reich R. B., Jak kapitalizm zabija demokrację, „Gazeta Wyborcza”2-23.10.2007.
 
177.
Reykowski J., Kochański J., Szkice z teorii osobowości, Warszawa 1980.
 
178.
Reykowski J., Funkcjonowanie osobowości w warunkach stresu psychologicznego, Warszawa 1966.
 
179.
Reykowski J., Zadania pozaosobiste jako regulator czynności ludzkich, [w:] Studia nad teorią czynności ludzkich, Warszawa 1975.
 
180.
Reykowski J., Osobowość jako centralny system integracji czynności,[w:] Psychologia, (red. Tomaszewski T.), Warszawa 1977.
 
181.
Reykowski J., Motywacja, postawy prospołeczne a osobowość, Warszawa 1979/1986.
 
182.
Romanowski A., Z pamięcią katastrofa, „Gazeta Wyborcza" 24-25.07.2010.
 
183.
Rozmowa z Christopherem Dejoursenem, francuskim naukowcemzajmującym się stosunkami i warunkami pracy, autorem książki „Cierpienie we Francji”, Trybuna” 9.06.2005.
 
184.
Ryfkin J., Their European Dream how Europe, Vislon of the FuturIs. Oully Eolipsing the Amerycan dream, Tarchet Penguin, USA 2004.
 
185.
Rychlewski C., Chwilowa zmiana ról, „Trybuna” 6.12.2007.
 
186.
Ryfkin J., Nie dajcie się nabrać Ameryce. Rozmawiał Adam Leszczyński, „Gazeta Wyborcza” 18.11.2005.
 
187.
Rynek cywilizacji. Rozmowa z prof. Samuelem Huntingtonem, „Wprost” 12.07.1998.
 
188.
Rzepa T., Intuicja w badaniach psychologicznych, Wydawnictwo UAM, Poznań 1992.
 
189.
Rzońca A., Nierówności są, „Gazeta Wyborcza” 14.02.2008.
 
190.
Sachs J. D., Lekcja z Chin dla Banku Światowego, „GazetaWyborcza” 16-17.06.2007.
 
191.
Sęk H., Wypalanie zawodowe u nauczycieli. Podmiotowe uwarunkowania, [w:] Edukacja wobec zmiany społecznej, Pod redakcją Jerzego Brzezińskiego, Lecha Witkowskiego, Poznań-Toruń 1994.
 
192.
Simon H. A., Działanie administracji, PWN, Warszawa 1976.
 
193.
Skorupka S.(red), Słownik wyrazów bliskoznacznych, Warszawa 1971.
 
194.
Słabek H., Obraz robotników polskich w latach 1945-1989, WarszawaKutno 2004.
 
195.
Sikorska J., Warunki, zróżnicowane, strategie, Warszawa 1998.
 
196.
Słownik języka polskiego, PWN, red. Szymczak M., Warszawa 1995.
 
197.
Sperling A. P., Psychologia, Poznań 1995.
 
198.
Stepulak M., Podejście systemowe we współczesnej psychologii polskiej, Lublin 1995.
 
199.
Sośnicki K., Pedagogika ogólna, Toruń 1949.
 
200.
Stnikowa A. M., Historia wychowania w XX wieku, Warszawa 1980.
 
201.
Stuoms M., Kogo drażni Jaruga-Nowacka, „Sukces” 2006, nr 2.
 
202.
Strykowska M., Psychologiczne mechanizmy zawodowego funkcjonowania kobiet, UAM, Poznań 1992.
 
203.
Suchar M., Kariera i rozwój zawodowy, Gdańsk 2003.
 
204.
Syrewicz K., Zarządzanie karierą. Warszawa 2006.
 
205.
Szczepanowski S., Nędza Galicji, Lwów 1880.
 
206.
Szczęsna J., Wychowywał się na westernach, „Gazeta Wyborcza” 2-3.02.2008.
 
207.
Szczepański J., Badania nad klasą robotniczą, „Studia Socjologiczne” 1964, nr 1.
 
208.
Szczepański J., Zmiany społeczeństwa polskiego w procesie uprzemysłowienia, Warszawa 1973.
 
209.
Szczygieł M., Jeszcze jedna podróż, „Gazeta Wyborcza” 7.04.2007.
 
210.
Szczurkiewicz T., Psychologia a socjologia, „Studia Socjologiczne”, Warszawa 1969.
 
211.
Szkoła niedostatecznie przygotowuje do pracy. Z prof.dr hab. Kabajem M. pracownikiem naukowym Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie rozmawia Dąsaj J., „Nasz Dziennik” 4.05.2007.
 
212.
Sztompka P., Socjologia, Warszawa 2005.
 
213.
Szujski J., Dawna rzeczpospolita a jej pogrobowce, [w:] Szujski J. (red.), O fałszywej historii jako mistrzyni fałszywej polityki, Warszawa 1991.
 
214.
Szymborski K., Z dołu do góry, z góry w dół, „Polityka” 24.05.2008.
 
215.
Thiel E., Mowa ciała, Warszawa 1996.
 
216.
TNS OBOP dla Polityki, „Polityka” 30.03.2002.
 
217.
Tomalska H., Historia i świat w XIX wieku, Warszawa 2001.
 
218.
To miasto jest pełne miejsc, które łączą mi się w pamięci z bliskimimówi Maja Komorowska, „Dziennik” 5-6 2008; także: Komorowska M., Jej okrągły jubileusz, „Rewia” 2.08.2008.
 
219.
Trelak J. F., Psychologia stresu, Bydgoszcz 2001.
 
220.
Ualatowski T. J., Obietnice, „Gazeta Polska” 14.04.1994.
 
221.
Wankel C. i James A. F. Stoner, Kierowanie, Warszawa 1971.
 
222.
Wasilkowski J., Cokolwiek zezowate, Warszawa 1990.
 
223.
Wczasy wiejskie „Orbisu”, „Trybuna Ludu” 8.08.1949, (informacja redakcyjna).
 
224.
Weber A. R., Zasady zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 1996.
 
225.
Wesołowska E., Równość w cenie, „Newsweek” 20.02.2002.
 
226.
Wielka Encyklopedia Powszechna, Warszawa 1965, t.5.
 
227.
Włoszczowska M., Baron de Coubertin przewraca się w grobie. Dziś liczy się tylko zwycięstwo, o przegranych nikt nie pamięta, „Nesweek” 18.08.2004.
 
228.
Wojciechowska A. i Grabek A., Pomagał Rydzykowi, teraz pomógł sobie, „Dziennik” 28.01.2008.
 
229.
Worach-Kardas H., O metodzie biograficznej i jej przydatności dla andragogiki, [w:] Problemy i dylematy andragogiki, Pod redakcją Marczuka M., Lublin-Radom 1994.
 
230.
Wspomnienie, „Gazeta Wyborcza” 16-17.09.2007.
 
231.
Witos W., Moja ucieczka 1933-1939, Warszawa 1967.
 
232.
Wybranowski W., Komornik ponad prawem, „Nasz Dziennik” 13.12.2007.
 
233.
Uzależniony od sukcesu. Rozmawia Magdalena Koszulanis z Z. Starowiczem, „Trybuna” 8-9.01.2005.
 
234.
Zagrodzka D., Potyczki naukowe, „Gazeta Wyborcza”19.02.2004.
 
235.
Zasłużeni robotnicy dyrektorami fabryk, „Trybuna Ludu” 8.01.1954.
 
236.
Zadra M., Wróć na własny śmietnik, „Gazeta Wyborcza” 21-22.04.2007.
 
237.
Zebrowski L., „Dziennik” 26-27.05.2007.
 
238.
Z Grigorijem Czachartiszeilim, czyli Borisem Akuninem. Rozmawia Anna Zebrowska, Gazeta Wyborcza” 23-26.12.2006.
 
239.
Zimowski L., Rozwój transportu i łączności, [w:] Poznańskie w Polsce Ludowej, Praca zbiorowa pod redakcją J. Topolskiego, Poznań 1975.
 
240.
Zieleniawski J., Organizacja zespołów ludzkich. Wstęp do teorii organizacji i zarządzania, Warszawa 1967.
 
241.
Życiński J., Świadek wielkich wartości, „Polska” 20-24.10.2007.
 
242.
II. Źródła.
 
243.
GUS 1991, s.68 i 1995, s.86.
 
244.
GUS 21.10.2007. Za III kwartał.
 
245.
Diagnoza społeczna 2007. Warunki życia Polaków. Raport, red.Czapiński J. Panek T., Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa 23.10.2007; także: „Dziennik” 1.10.2007.
 
246.
Karta socjalna Wspólnoty Europejskiej, [w:] Kalendarz ZNP, Warszawa 1993.
 
247.
Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej, Warszawa 1997.
 
248.
Konstytucja 3 Maja 1791 r. Statut zgromadzenia przyjaciół konstytucji, Warszawa 1983.
 
249.
Rocznik Statystyczny 1948, Warszwa 1949.
 
250.
Sondaż CBOS 4-9.03.1999 r. Reprezentatywna próba losowa 1111 dorosłych Polaków.
 
251.
Ustawa z 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny. Dz. z 1997 r.oiz. 533 i nr 128 poz. 840.
 
252.
Wyniki internetowego Badania Wynagrodzeń, przeprowadzonego przez portal wynagrodzenia.pl oraz fwp.pl., Pracuj.pl, bankier.pl, cvonkier.pl, vonline.pl, obs.pl, gazetaprawna.pl, owczesnafirma. pl.
 
253.
Zagrożenie korupcją w świetle badań Kontrolnych Najwyższej Izby Kontroli, Warszawa 23.03.2000.
 
Journals System - logo
Scroll to top