PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (49-72)
Education to cybersecurity in polish schools as an attempt to satisfy the need for security in the virtual world
 
 
More details
Hide details
1
Akademia Nauk Stosowanych WSGE im. A. De Gasperi w Józefowie
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Modern human being spends a significant part of his or her life in virtual reality. Therefore, it is necessary for him or her to feel safe in it. For this to be possible, a person must be prepared to function safely in the virtual world. This preparation may take place in various areas and one of the entities responsible for it is the Polish education system. The work deals with the subject of education for security in cyberspace.
 
REFERENCES (20)
1.
Datareportal.com. (2023). Digital 2023: Global Overview Report. w: https://datareportal.com/repor... (10.05.2023).
 
2.
ENISA. (2022a). ENISA Threat Landscape 2022. Dostęp on-line: https://www.enisa.europa.eu/pu... (20.12.2022),.
 
3.
ENISA. (2022b). Cybersecurity Threats Fast-Forward 2030: Fasten your Security-Belt Before the Ride! Dostęp on-line: https://www.enisa.europa.eu/ne... (29.12.2022).
 
4.
Hasło cyberprzestrzeń, w: Słownik języka polskiego PWN. Dostęp on-line: https://sjp.pwn.pl/sjp/cyberpr... (10.12.2022).
 
5.
Hasło cybersecurity w: Joint publication 1-02. Department of Defense Dictionary of Military and Associeted Terms. Wydano 8 listopada 2010, teks poprawiony z dnia 15 lutego 2016. Dostęp on-line: https://irp.fas.org/doddir/dod... (28.12.2022).
 
6.
Hasło cyberspace w: Joint publication 1-02. Department of Defense Dictionary of Military and Associeted Terms. Wydano 8 listopada 2010, teks poprawiony z dnia 15 lutego 2016. Dostęp on-line: https://irp.fas.org/doddir/dod... (28.12.2022).
 
7.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r., Dz. U. 1997, nr 78, poz. 483.
 
8.
Pokruszyński, W. (2010). Teoretyczne Aspekty Bezpieczeństw. Podręcznik Akademicki. Józefów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi.
 
9.
Pokruszyński, W (2012). Bezpieczeństwo. Teoria i praktyka. Podręcznik akademicki. Józefów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi.
 
10.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej, Dz. U. 2017, poz. 356.
 
11.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia, Dz. U. 2018, poz. 467.
 
12.
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej, Dz. U. 2022, poz. 1717.
 
13.
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia, Dz. U. 2022, poz. 1705.
 
14.
Sitek, M. (2016). Prawa (potrzeby) człowieka w ponowoczesności. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 
15.
Sitek, M (2018). Prawne ramy bezpieczeństwa jednostki w cyberprzestrzeni. W: Journal of Modern Science, 2/37.
 
16.
Sitek, B. (2016). Zasady etyczne stosowane w cyberprzestrzeni. W: Nowoczesne narzędzia informatyczne w przeciwdziałaniu zagrożeniom bezpieczeństwa. Józefów: Wydawnictwo Wyższej szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie, p. 73.
 
17.
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. Dz.U. z 2017 r. poz. 59, ze zm.
 
18.
Ustawa z dnia 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.2016.851 t.j.).
 
19.
Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, Dz. U. 2018, poz. 1560.
 
20.
Wasilewski, J. (2013). Zarys definicji cyberprzestrzeni. W: Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 5/9.
 
Journals System - logo
Scroll to top