PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK
 
 
REFERENCES (190)
1.
Adamczyk S., Metafizyka czyli ontologia, Lublin 1960.
 
2.
Andrzejuk A., Elementarz filozofii, Warszawa 2007.
 
3.
Andrzejuk A., Uczucia i sprawności. Związek uczuć i sprawności Summa Theologiae św. Tomasza z Akwinu, Warszawa 2006.
 
4.
Andrzejuk A., Istnienie i istota, Warszawa 2003.
 
5.
Andrzejuk A., Człowiek i dobro, Warszawa 2003.
 
6.
Andrzejuk A., Prawda o dobru, Warszawa 2000.
 
7.
Andrzejuk A., Filozofia moralna w tekstach św. Tomasza z Akwinu, Warszawa 1999.
 
8.
Andrzejuk A., Człowiek i decyzja, Warszawa 1998.
 
9.
Arystoteles, Zachęta do filozofii, tłum. K. Leśniak, Warszawa 2010.
 
10.
Arystoteles, Etyka nikomachejska, tłum. D. Gromska, Warszawa 2007.
 
11.
Arystoteles, Polityka, tłum. L. Piotrowicz, Warszawa 2002.
 
12.
Arystoteles, Metafizyka, tłum. K. Leśniak w: Dzieła wszystkie, t. 2Warszawa 1990.
 
13.
Arystoteles, Retoryka [w:] Retoryka. Poetyka, tłum. H. Podbielska,Warszawa 1988.
 
14.
Augustyn św., O Państwie Bożym. Przeciw poganom ksiąg XXII, t. 1, tłum. W. Kornatowski, Warszawa 2003.
 
15.
Augustyn św., Wyznania, tłum. Z. Kubiak, Warszawa 1992.
 
16.
Bała M., Filozofia w ćwiczeniach, Pelplin 2004.
 
17.
Barnes J., Arystoteles, tłum. M. Siury, Wydawnictwo Michał Urbański 1995.
 
18.
Bartnik C. S., Historia filozofii, Lublin 2001.
 
19.
Bartyzel J., W gąszczu liberalizmów, Lublin 2004.
 
20.
Banasiak B., Nietzscheański nadczłowiek - dylematy i aporie [w:] Nietzsche Seminarium, tom 1. Wokół Nietzschego, red. B. Banasiak, P. Pieniążek, Toruń 2009.
 
21.
Bauman Z., Dwa szkice o etyce ponowoczesnej, Warszawa 1994.
 
22.
Bittner I., Filozofia człowieka. Zarys dziejów i przegląd stanowisk, Łódź 2000.
 
23.
Bloom A., Umysł zamknięty. O tym, amerykańskie szkolnictwo wyższe zawiodło demokrację i zubożyło dusze dzisiejszych studentów, tłum. T. Biedroń, Poznań 1997,.
 
24.
Braun J., Kultura jutra czyli Nowe Oświecenie, Warszawa 2001.
 
25.
Brun J., Sokrates, tłum. H. Igalson - Tygielska, Warszawa 1999
 
26.
Cioch A., Myśl Kanta a wolność światopoglądowa w: Filozofia Kanta w XXI wieku, red. M. Szyszkowska, Warszawa 2005.
 
27.
Chmielecki A., Między mózgiem, a świadomością. Próba rozwiązania psychofizycznego, PAN 2001.
 
28.
Chadwik H., Myśl wczesnochrześcijańska a tradycja klasyczna, tłum. P. Siejkowski, Poznań 2000.
 
29.
Chojnacki P., Podstawy filozofii chrześcijańskiej, Warszawa 1955.
 
30.
Choroszy J. F., Poglądy etyczne T. Kotarbińskiego. Studium historyczno - analityczne, Wrocław 1997.
 
31.
Comte A., Kurs filozofii pozytywnej, tłum. J. K., Warszawa 2003.
 
32.
Cyceron, O mówcy w: Wybór pism naukowych, tłum. K. Wisłocka - Remerowa, Warszawa 2002.
 
33.
Czernik S., Szahaj A., Filozofia postmodernistyczna. Wybór tekstów,W-wa 1996.
 
34.
Copleston F., Historia filozofii, t. 7, tłum. J. Łoziński, Warszawa 1995.
 
35.
Descartes, Prawidła kierowania rozumem, tłum. L. Chmaj, Warszawa 1938.
 
36.
Descartes, Medytacje o filozofii pierwszej, tłum. M. I K. Ajdukiewiczowie, Warszawa 1958.
 
37.
Dębowski J., Fenomenologia - program i metoda filozofowania w: Filozofia współczesna, red. L. Gawor, Z. Stachowski, Bydgoszcz - Warszawa - Lublin 2006.
 
38.
Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy słynnych filozofów, Warszawa 2004.
 
39.
Dobieszewski J., Marksizm i neomarksizm w: Filozofia współczesna, red. L. Gawor, Z. Stachowski, Bydgoszcz - Warszawa - Lublin 2006.
 
40.
Drączkowski F., Pałucki J., Szram M., (red.), Ojcowie Kościoła wobec filozofii i kultury klasycznej. Zagadnienia wybrane, Lublin 1998.
 
41.
Droga K., Zaufaj Aureliuszowi. Rozmowa z Marcinem Fabjańskim w: Sens. Nowoczesny magazyn psychologiczny, nr 1/28 styczeń 2010.
 
42.
Drozdowicz Z., O racjonalności w filozofii nowożytnej. Wykłady, Poznań 2008.
 
43.
Dudek J., Etyka niezależna T. Kotarbińskiego, Zielona Góra 1997.
 
44.
Epikur, List do Menoikeusa w: Listy, myśli, sentencje, tłum. A. Krokiewicz, Warszawa 2003.
 
45.
Fabjański M., Stoicyzm uliczny, Warszawa 2010.
 
46.
Filipowicz S., Historia myśli polityczno - prawnej, Gdańsk 2002.
 
47.
Fiut I. S., Egzystencjalizm [w:] Filozofia współczesna, red. L. Gawor,.
 
48.
Z. Stachowski, Bydgoszcz - Warszawa - Lublin 2006.
 
49.
Fiut I. S., Ekoetyki [w:] Filozofia współczesna, red. L. Gawor, Z. Stachowski, Bydgoszcz - Warszawa - Lublin 2006.
 
50.
Gałkowski J. W., Tworzenie się człowieka przez pracę [w:] Wobec filozofii marksistowskiej. Polskie doświadczenia, red. A. B. Stępień, Lublin 1990.
 
51.
Gilson E., Tomizm, tłum. J. Rybałta, Warszawa 1998.
 
52.
Gilson E., Byt i istota, tłum. D. Eska, J. Nowak, Warszawa 1963.
 
53.
Gillner H., Fryderyk Nietzsche. Filozoficzna i społeczna doktryna immoralizmu, Warszawa 1965.
 
54.
Gogacz M., Elementarz metafizyki, Warszawa 2008.
 
55.
Gogacz M., Elementarz metafizyki, Warszawa 1998.
 
56.
Gogacz M., ku pełni człowieczeństwa [w:] Człowiek, osoba, płeć, red. M. Wójcik, Łomianki 1998.
 
57.
Gogacz M., Platonizm i arystotelizm (dwie drogi do metafizyki), Warszawa 1996.
 
58.
Gogacz M., Okruszyny, Niepokalanów 1993.
 
59.
Gogacz M., Szkice o kulturze, Kraków, Warszawa/Struga, Warszaw 1985.
 
60.
Gogacz M., Dlaczego badamy średniowieczną filozofię? [w:] Opera philosophorum medii aevi, t. 4, Warszawa 1983.
 
61.
Gramsci A., Pisma wybrane, t. 1 - 2, tłum. B. Sieroszewska, Warszawa 1961.
 
62.
Gutek G., Ideologiczne i filozoficzne podstawy edukacji, tłum. A. Kacmajor, A. Sulak, Gdańsk 2003.
 
63.
Guthrie W. K. C., Filozofowie greccy od Talesa do Arystotelesa, tłum. A. Pawelec, Kraków 1996.
 
64.
James W., Pragmatyzm, tłum. W. M. Kozłowski, Hachette 2009.
 
65.
Jan Paweł II, Fides et ratio, Pallottinum 1998.
 
66.
Jan Paweł II, Veritatis splendor.
 
67.
Jaroszyński Cz., Jaroszyński P., Podstawy retoryki klasycznej, Warszawa 1998.
 
68.
Jaspers K., Człowieczeństwo i filozofia [w:] R. Rudziński, Jaspers, Warszawa 1978.
 
69.
Jedynak S., Pragmatyzm i neopragmatyzm [w:] Filozofia współczesna, red. L. Gawor, Z. Stachowski, Bydgoszcz - Warszawa - Lublin 2006.
 
70.
Juchacz P., Sokrates: filozofia w działaniu, Poznań 2004. Kartezjusz, Rozprawa o metodzie, tłum. T. Boy - Żeleński, De Agostini 2002.
 
71.
Kartezjusz, Reguły do kierowania umysłem [w:] Rozprawa o metodzie, 180 | WSGE tłum. T. Boy - Żeleński, De Agostini 2002.
 
72.
Kilian K., Filozofia analityczna [w:] Filozofia współczesna, red. L. Gawor, Z. Stachowski, Bydgoszcz - Warszawa - Lublin 2006.
 
73.
Kiwka A., Rozumieć filozofię, Wrocław 2007.
 
74.
Kobierzycki T., Filozofia osobowości. Od antycznej idei duszy do współczesnej teorii osoby, Warszawa 2001.
 
75.
Kołakowski L., O co nas pytają wielcy filozofowie, seria I, Kraków 2005.
 
76.
Kołakowski L., O co nas pytają wielcy filozofowie, seria II, Kraków 2005.
 
77.
Kołakowski L., O co nas pytają wielcy filozofowie, seria III, Kraków 2006.
 
78.
Kowalczyk S., Idee filozoficzne postmodernizmu, Radom 2004.
 
79.
Kowalczyk S., Człowiek w myśli współczesnej. Filozofia współczesna o człowieku, Warszawa 1990.
 
80.
Krąpiec M. A., Porzucić świat absurdów. Z Mieczysławem A. Krąpcem OP rozmawia ks. Jan Sochoń, Lublin 2002.
 
81.
Krąpiec M. A., Arystotelesowska koncepcja substancji, Lublin 2000.
 
82.
Krąpiec M. A., Poznawać czy myśleć. Problemy epistemologii tomistycznej, Lublin 2000.
 
83.
Krąpiec M. A., Filozofia w teologii. Czytając encyklikę „Fides et ratio”, Lublin 1999.
 
84.
Krąpiec M. A., Ja - człowiek, Lublin 1998.
 
85.
Krąpiec M. A., Filozofia - co wyjaśnia ?, Lublin 1998.
 
86.
Krąpiec M. A., Z teorii i metodologii metafizyki, Lublin 1996.
 
87.
Krąpiec M. A., Metafizyka. Zarys teorii bytu, Lublin 1995.
 
88.
Krąpiec M. A., Realizm ludzkiego poznania, Lublin 1995.
 
89.
Krąpiec M. A., Struktura bytu. Charakterystyczne elementy systemu Arystotelesa i Tomasza z Akwinu, Lublin 1995.
 
90.
Krąpiec M. A., Byt i istota, Lublin 1994.
 
91.
Krąpiec M. A., U podstaw rozumienia kultury, Lublin 1991.
 
92.
Krokiewicz A., Sokrates. Etyka Demokryta i hedonizm Arystypa, Warszawa 2000.
 
93.
Krokiewicz A., Sceptycyzm grecki. Od Pirrona do Karneadesa, Pax 1964.
 
94.
Krokos J., O filozofię troszczyć się należy [w:] Studia Philosophiae Christinae, 2 (2009), s. 263 - 276.
 
95.
Krokos J., Fenomenologia Edmunda Husserla, Aleksandara Pfandera,.
 
96.
Maxa Schelera, Warszawa 1992.
 
97.
Krońska I., Sokrates, Warszawa 1989.
 
98.
Król R., Podstawy hermeneutyczne filozofii człowieka, Poznań 2008.
 
99.
Kucner A., Przedmiot, źródła i drogi poznania [w:] Podstawy filozofii, red. S. Opara, A. Kucner, B. Zielewska - Rudnicka, Olsztyn 2009.
 
100.
Kucner A., Podstawowe pojęcia ontologii [w:] Podstawy filozofii, Olsztyn red. S. Opara, A. Kucner, B. Zielewska - Rudnicka, Olsztyn 2009.
 
101.
Kucner A., Nietzscheański nihilizm jako namysł nad logiką dziejów [w:] Nietzsche Seminarium, tom 1. Wokół Nietzschego, red. B. Banasiak, P. Pieniążek, Toruń 2009.
 
102.
Kuderowicz Z., Czy Kant wierzył w postęp ? [w:] Kant wobec problemów współczesnego świata, red. J. Miklaszewska, J.Spryszak, Kraków 2006.
 
103.
Kuksewicz Z., Zarys filozofii średniowiecznej, Warszawa 1973.
 
104.
Kuźmicz K., Prawa człowieka i ich kantowskie inspiracje [w:] Filozofia.
 
105.
Kanta w XXI wieku, red. M. Szyszkowska, Warszawa 2005.
 
106.
Kwiatek A., Worwąg M., Podróż po historii filozofii. Starożytność, Warszawa 1997.
 
107.
Legowicz J., Historia starożytna Grecji i Rzymu, Warszawa 1970.
 
108.
Lenin W., Karol Marks. Krótki szkic biograficzny wraz z wykładem marksizmu, Warszawa 1979.
 
109.
Leśniak K., Wstęp do „Topik” Arystotelesa [w:] Arystoteles, Dzieła wszystkie, t. 1, tłum. K. Leśniak, Warszawa 1990.
 
110.
Leśniak K., Materialiści greccy w epoce przedsokratejskiej, Warszawa 1972.
 
111.
Leśniak K., Platon, Warszawa 1993.
 
112.
Liszewski D., Etyka Ziemi Aldo Leopolda [w:] Rozmaitości ekologiczne, red. A. Skowroński, Olecko 2006.
 
113.
Lowith K., Od Hegla do Nietzschego. Rewolucyjny przełom w myśli XIX wieku, tłum. S. Gromadzki, Warszawa 2001.
 
114.
Machinek M., Alienacje współczesnego człowieka [w]: Spór o człowieka - spór o przyszłość świata. Od bł. Jana XXIII do Jana Pawła II, red. J. Nagórny, J. Gocko, Lublin 2004.
 
115.
Madison G. B., Hermenutyka: Gadamer i Ricoeur, tłum. G. Soczewka [w:] Historia filozofii zachodniej, red. R. H. Popkin, Poznań 2003.
 
116.
Malinowski A., Szkoła frankfurcka a marksizm, Warszawa 1979.
 
117.
Markiewicz W., Filozofia współczesna w zarysie, Warszawa 1996.
 
118.
Marinoff L., W poszukiwaniu szczęścia. Jak skutecznie rozwiązywać życiowe problemy, tłum. M. Pietrzak - Merta, Warszawa 2002.
 
119.
Maritain J., Pisma filozoficzne, tłum. J. Fenrychowa, Kraków 1998.
 
120.
Maritain J., Trzej reformatorzy: Luter - Descartes - Rousseau, tłum. K. Michalski, Warszawa 1935.
 
121.
Mazanka P., Źródła sekularyzacji i sekularyzmu w kulturze europejskiej,Warszawa 2003.
 
122.
Migus - Bębnowicz Z., Podstawowe koncepcje filozofii ekologii [w:] Podstawy filozofii, red. S. Opara, A. Kucner, B. Zielewska - Rudnicka, Olsztyn 2009.
 
123.
Miklaszewska J., Kantowska utopia racjonalności [w:] Kant wobec problemów współczesnego świata, red. J. Miklaszewska, J. Spryszak, Kraków 2006.
 
124.
Mikołejko Z., Elementy filozofii, Warszawa 2002.
 
125.
Morawiec, E., Podstawowe zagadnienia metafizyki klasycznej, Warszawa 1998.
 
126.
Morawiec E., Przedmiot a metoda w filozofii Kartezjusza, Warszawa 1970.
 
127.
Nietzsche F., z genealogii moralności. Pismo polemiczne, tłum. G. Sowiński, Kraków 1977.
 
128.
Nietzsche F., To rzekł Zaratustra. Książka dla wszystkich i dla nikogo,tłum. S. Lisiecki i Z. Jaskuła, Warszawa 1999.
 
129.
Opara S., Przedmiot i sposoby uprawiania filozofii [w:] Podstawy filozofii,red. S. Opara, A. Kucner, B. Zielewska - Rudnicka, Olsztyn 2009.
 
130.
Ostasz L., O usprawnieniu rozumu i leczeniu psychiki, Krynica Morska2007.
 
131.
Pawlikowski T., Zarys dziejów filozofii, Warszawa 2003.
 
132.
Pawłowski K., Lathe biosas. Żyj w ukryciu. Filozoficzne posłannictwo Epikura z Samos, Lublin 2007.
 
133.
Piątek Z., Ekofilozofia, Kraków 2008.
 
134.
Platon, Państwo, tłum. W. Witwicki, Warszawa 2003.
 
135.
Platon, Protagoras, tłum. L. Regner, Warszawa 1995.
 
136.
Platon, Charmides, tłum. W. Witwicki, Warszawa 1991.
 
137.
Platon, Laches, tłum. W. Witwicki, Warszawa 1991.
 
138.
Platon, Obrona Sokratesa, tłum. W. Witwicki, Warszawa 1988.
 
139.
Platon, Fedon, tłum. W. Witwicki, Warszawa 1988.
 
140.
Popkin R. H., Stroll A., Filozofia, tłum. J. Karłowski, N. Leśniewski,A. Przyłębski, Poznań 1994.
 
141.
Rarot C. H., Filozofia życia [w:] Filozofia współczesna, red. L. Gawor,Z. Stachowski, Bydgoszcz - Warszawa - Lublin 2006.
 
142.
Reale G., Historia filozofii, t. 1. Od początków do Sokratesa, tłum.E. I. Zieliński, Lublin 1994.
 
143.
Reale G., Historia filozofii, t. 2. Platon i Arystoteles, tłum. E. I. Zieliński,Lublin 1997.
 
144.
Reale G., Historia filozofii, t. 3. Systemy epoki hellenistycznej, tłum. E. I. Zieliński, Lublin 1999.
 
145.
Rutkowski J., Filozofia polityczna arystotelizmu i neoliberalizmu a wychowanie, Warszawa 2003.
 
146.
Sareło Z, Postmodernizm w pigułce, Poznań 1998.
 
147.
Sarnowski S., Fryckowski E., Problemy etyki. Wybór tekstów, Bydgoszcz 1993.
 
148.
Sartre J. P., Egzystencjalizm jest humanizmem, tłum. M. Kowalska, J. Krajewski, Warszawa 2001.
 
149.
Schrade U., Nurty filozofii współczesnej, Warszawa 2003.
 
150.
Seneka, Listy moralne do Lucyliusza, tłum. W. Kornatowski, Warszawa 2010.
 
151.
Sikora A., Siedmiu greckich filozofów, Warszawa 1976.
 
152.
Sikora A., Filozofowie XVII wieku, Warszawa 1978.
 
153.
Singer P., O życiu i śmierci. Upadek etyki tradycyjnej, Warszawa 1997.
 
154.
Skowronek R., Dobro w czasach postmoderny. Etyka postmodernizmu a nauczanie moralne Jana Pawła II, Katowice 2007.
 
155.
Skowroński A., Krótka historia i charakterystyka ekofilozofii [w:] Rozmaitości ekologiczne, red. A. Skowroński, Olecko 2006.
 
156.
Sochoń J., Ponowoczesne losy religii, Warszawa 2004.
 
157.
Stachowski Z., Filozofia wojtyliańska [w:] Filozofia współczesna, red.
 
158.
L. Gawor, Z. Stachowski, Bydgoszcz - Warszawa - Lublin 2006.
 
159.
Starzyńska - Kościuszko E., Etyka - główne problemy, zagadnienia, kierunki [w:] Podstawy filozofii, red. S. Opara, A. Kucner, B. Zielewska - Rudnicka, Olsztyn 2009.
 
160.
Stępień A. B., Materializm dialektyczny - filozofia marksizmu [w:] Wobec filozofii marksistowskiej. Polskie doświadczenia, red. A. B. Stępień, Lublin 1990.
 
161.
Stępień A. B., Wobec marksistowskiej teorii człowieka [w:] Wobec filozofii marksistowskiej. Polskie doświadczenia, red. A. B. Stępień, Lublin 1990.
 
162.
Stępień A. B., Wstęp do filozofii, Lublin 1995.
 
163.
Stępień T., Jednia i egzystencja. Filozoficzne aspekty egzystencjalne w Traktatach teologicznych o Trójcy Świętej Mariusza Wiktoryna, Warszawa 1998.
 
164.
Stępień T., Podstawy tomistycznego rozumienia człowieka, Warszawa 2003.
 
165.
Stolarski T., Kantowskie poczucie obowiązku w literaturze pięknej [w:] Filozofia Kanta w XXI wieku, red. M. Szyszkowska, Warszawa 2005.
 
166.
Stróżewski W., Ontologia, metafizyka, filozofia pierwsza, Kraków 2004.
 
167.
Szahaj A., Co to jest postmodernizm? [w:] Ethos 1996, nr 1 - 2 (33- 34).
 
168.
Szmyd J., (red.) Leksykon filozofów współczesnych, Bydgoszcz - Kraków 2004.
 
169.
Tarnas R., Dzieje umysłowości zachodniej, tłum. M. Filipczuk, J. Ruszkowski, Poznań 2002.
 
170.
Tatarkiewicz W., Historia filozofii, t. 2, Warszawa 2002.
 
171.
Tischner J., Etyka wartości i nadziei [w:] Wobec wartości Dietrich von.
 
172.
Hildebrand, Jan A. Kłoczowski, Józef Paściak, ks. Józef Tischner, Poznań 1994.
 
173.
Tomasz z Akwinu św., O prawdzie, tłum. A. Białek, red. A. Maryniarczyk, Lublin 1999.
 
174.
Tyburski W., Kierunki i stanowiska etyki środowiskowej [w:] Filozofia wobec XXI wieku, red. L. Gawor, Lublin 2004.
 
175.
Tyburski W., Praktyczny wymiar etyki środowiskowej [w:] Etyka środowiskowa wyzwaniem XXI wieku, red. J. W. Czartoszewski, Warszawa 2002.
 
176.
Ubaldo N., Filozofia, Świat Książki, brw.
 
177.
Walker R., Kant. Prawo moralne, tłum. J. Hołówka, Wydawnictwo Amber.
 
178.
Weischedel W., Do filozofii kuchennymi schodami, tłum. K. Chmielewska, K. Kuszyk, Warszawa 2000.
 
179.
Wendland Z., Historia filozofii. Od szkoły jońskiej do końca XX wieku, Warszawa 2003.
 
180.
Wojtyła K., Ocena możliwości zbudowania etyki chrześcijańskiej przy założeniach systemu Maxa Schelera [w:] Jan Paweł II Zagadnienie podmiotu moralności, Kai - Hachett 2007.
 
181.
Wojtyła K., Osoba i czyn, Kraków 1969.
 
182.
Wolsza K., Rola doświadczenia transcendentalnego, Opole 1999.
 
183.
Wonicki R., John Rawls i Jurgen Habermas - współcześni spadkobiercy idei Kanta [w:] Kant wobec problemów współczesnego świata, red. J. Miklaszewska, J. Spryszak, Kraków 2006.
 
184.
Wróblewski Z., Humanizm ekologiczny Henryka Skolimowskiego. Analiza metafilozoficzna [w:] Rozmaitości ekologiczne, red. A. Skowroński, Olecko 2006.
 
185.
Vesey G., Foulkes P., Słownik encyklopedyczny. Filozofia, wyd. RTW.
 
186.
Zachariasz A. L., Moralność i rozum w ponowoczesności [w:] Moralność i etyka w ponowoczesności, red. Z. Sareło, Warszawa 1996.
 
187.
Zielewska - Rudnicka B., Zagadnienia antropologii filozoficznej w: Podstawy filozofii, red. S. Opara, A. Kucner, B. Zielewska - Rudnicka, Olsztyn 2009.
 
188.
Żardecka M., Postmodernizm [w:] Filozofia współczesna, red. L. Gawor,Z. Stachowski, Bydgoszcz - Warszawa - Lublin 2006.
 
189.
Żegleń U., Filozofia umysłu: dyskusja z naturalistycznymi koncepcjami umysłu, wyd. A. Marszałek 2003.
 
190.
Żelazny M., Heglowska filozofia ducha, Warszawa 2000.
 
Journals System - logo
Scroll to top