PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (131-150)
Teacher's readiness for inclusive education: examples from selected primary schools
 
More details
Hide details
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The main aim of the research was to determine whether teachers working in chosen primary schools were ready for the inclusive education. The diagnostic poll method based on the survey technique was used in order to conduct the research. The nonprobability sampling of the research sample guaranteed obtaining the optimal information necessary for the purpose of the study. Teachers who took part in the research had various work experience, they represented various career advancement levels within the field of education. The research problems mentioned in this work concerned: the level of schools’ preparation for working with students with special educational needs (SEN), actions that were undertaken by the school in order to support students with SEN, teachers’ qualifications in the field of inclusive education, and finally the benefits of inclusive education for students with SEN. On the basis of the analysis of the research results, it can be concluded that inclusive education brings huge benefits to students with special educational needs. It undoubtedly influences children’s social and emotional development as well as contributes to the broadening of their knowledge. However, some teachers point out that not all children are prepared to benefit from the inclusive education.
 
REFERENCES (10)
1.
Barłóg, K. (2018). Metody i strategie w edukacji dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Edukacja – Technika – Informatyka nr 4/26/2018.
 
2.
Cytowska, B. (2016). Przegląd badań empirycznych nad inkluzją w edukacji. Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych 2016, 22(1).
 
3.
Gajdzica, Z. (2013). Kategorie sukcesów w opiniach nauczycieli klas integracyjnych jako przyczynek do poszukiwania koncepcji edukacji integracyjnej, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls. Kraków.
 
4.
Goldstein, P., Warde, B., Rody, C. (2013). Students with disabilities in general education classrooms: implications for teacher preparation programs. Teacher Education and Practice 2013.26(3).
 
5.
Domagała-Zyśk, E. (2019). Kształcenie nauczycieli w kontekście edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – przegląd doświadczeń zagranicznych, Raport opracowany w ramach projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej pn. Wspieranie edukacji włączającej w Polsce (Supporting the improvement of quality inclusive education in Poland), realizowanego w ramach Programu Wsparcia Reform Strukturalnych Komisji Europejskiej we współpracy z Europejską Agencją do spraw Specjalnych Potrzeb i Edukacji Włączającej (European Agency for Special Needs and Inclusive Education). MEN Warszawa.
 
6.
Mappiig exisitig quality iiclusive educatoi traiiiig programmes withii South East Europe regioi. Report ii the project Regioial support for iiclusive educatoi. (2014). European Union/Council of Europe/ The University of Edinburgh/ PH Zurich.
 
7.
Materiały z programu Szkoły Aktywne w Społeczności – standard integracja społeczna. Międzynarodowe Standardy Szkół Aktywnych w Społeczności 2016.
 
8.
Przybylski, K. (2010). Znaczenie terminu osoba niepełnosprawna – ku edukacyjnym i społecznym warunkom integracji osób niepełnosprawnych. Niepełnosprawność, 3/2010.
 
9.
Szczepkowska, K. (2019). Edukacja włączająca – szanse i wyzwania, ORE, Warszawa.
 
10.
Donnelly, V. (2011). Teacher education preparing for education inclusive in europe– Challenges and Opportunities (Kształcenie nauczycieli przygotowujące do edukacji włączającej Wyzwania i szanse) European Agency for Development in Special Needs Education.
 
Journals System - logo
Scroll to top