PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (181-200)
Interdisciplinary research in security sciences, postulate or necessity?
 
 
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article presents the subject of an interdisciplinary approach in conducting research in security sciences. The concept of interdisciplinarity was defined, the immediate environment of the science of safety discipline was discussed, referring to the normative document: Regulation of the Minister of Science and Higher Education of 8 August 2011 on the areas of knowledge, science and art, and scientific and artistic disciplines (Journal of Laws from 2011, No. 179, item 1065). The nonmonodisciplinarity approaches used in scientific research were also explained other than interdisciplinary. Referring to interdisciplinarity, examples of research methods used to analyze security issues are discussed. The scientific problem is contained in the question being the title of the article. The material contained in the article does not exhaust the issue of interdisciplinarity. This is a rather subjective voice in ongoing discussions on the boundary conditions for conducting research in security sciences.
 
REFERENCES (28)
1.
Chojnowski L. (2016). Bezpieczeństwo Narodowe. Studium teoretyczne. Słupsk: Wydawnictwo Akademii Pomorskiej w Słupsku.
 
2.
Czaputowicz J. (2012). Czy interdyscyplinarność jest właściwym kierunkiem rozwoju stosunków międzynarodowych w Polsce?, [w:] A. Gałganek, E. Haliżak, M. Pietraś (red.), Wielo- i interdyscyplinarność nauki o stosunkach międzynarodowych. Warszawa: Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych.
 
3.
Czupryński A., Wiśniewski B., Zboina J. (2017). Nauki o bezpieczeństwie. Wybrane problemy badań. Józefów: Wydawnictwo CNBOP-PIB.
 
4.
Dudzikowa M. (2012). Sytuacja problematyczna interdyscyplinarności w naukach społecznych (…) (z kryzysem w tle), [w:] A. Chmielewski, M. Dudzikowa, A. Grobler (red. nauk.), Interdyscyplinarnie o interdyscyplinarności. Między teorią a praktyką. Kraków: Wydawnictwo Impuls.
 
5.
Glen A., (2012). Podstawy poznawcze obrony powietrznej, „Zeszyty Naukowe”, nr 4(89). Warszawa: Akademia Obrony Narodowej.
 
6.
Mostowski A.S. (1952). Sentences Undecidable in Formalized Arithmetic: An Exposition of the Theory of Kurt Gödel. Praeger.
 
7.
Gryz J. (2010). Zarys teorii Bezpieczeństwa. Warszawa: Wydawnictwo AON.
 
8.
Heller M. (2016). Filozofia nauki. Kraków: Copernicus Center Press.
 
9.
Kaczmarek T.T. (2008). Ryzyko i zarządzanie ryzykiem. Ujęcie interdyscyplinarne. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 
10.
Korzeniowski L.F. (2017). Podstawy nauk o bezpieczeństwie, wyd. 2. Warszawa: Difin.
 
11.
Marciszewski W. (1998). Sztuczna inteligencja. Warszawa: Znak.
 
12.
Pelc M. (2012). Elementy metodologii badań naukowych. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej.
 
13.
Piwowarski J. (2017). Transdyscyplinarna istota kultury bezpieczeństwa narodowego. Słupsk: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku.
 
14.
Shakespeare W. (1984). Dzieje żywota króla Henryka Piątego, tłum. M. Słomczyński. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 
15.
Sulowski S. (2015). O rozwoju badań i postulacie interdyscyplinarności w naukach o bezpieczeństwie, [w:] S. Sulowski (red.), Tożsamość nauk o bezpieczeństwie. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 
16.
Sulowski S. (2015). Tożsamość nauk o bezpieczeństwie, S. Sulowski (red. nauk.). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 
17.
Śliwerski B. (2012). Pedagogika ogólna. Podstawowe prawidłowości. Kraków: Impuls.
 
18.
Raczkowski K., Żukrowska K., Żuber M. (2013). Interdyscyplinarność nauk o bezpieczeństwie. Paradygmat, wiedza, demarkacja. Warszawa: Difin.
 
19.
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 roku w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych, Dz.U. z 2011 r. Nr 179, poz. 1065. Załącznik do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 roku.
 
20.
Shakespeare W., (tłumaczenie M. Słomczyński) (1984). Dzieje żywota króla Henryka Piątego. Wydawnictwo Literackie, Kraków.
 
21.
Sienkiewicz P., Marszałek M., Świeboda H. (red. nauk.). (2010). Metodologia badań bezpieczeństwa narodowego, tom 1. Warszawa: Bezpieczeństwo. Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej.
 
22.
Wawrzusiszyn A., Grzyb J. (2015). Bezpieczeństwo i edukacja w zmieniającej się rzeczywistości, (red. nauk.) B. Wiśniewski, R. Socha, B. Kaczmarek. Ełk: Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku.
 
23.
Wróblewski R. (2017). Wprowadzenie do nauk o bezpieczeństwie. Siedlce: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach.
 
24.
Zięba R. (1997). Kategoria bezpieczeństwa w nauce o stosunkach międzynarodowych, [w:] R. Zięba, D.B. Bobrow, E. Haliżak (red.), Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe u schyłku XX w. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.
 
25.
Zych J., Fórmaniak C. (2016). Metoda studium przypadku do analizy procesów decyzyjnych w zarządzaniu kryzysowym, [w:] J. Zych (red. nauk.), Studia Przypadków w Badaniach Bezpieczeństwa. Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa.
 
26.
Zych J. (2013). Gry decyzyjne dla kształtowania kompetencji kadr menedżerskich zarządzania kryzysowego. Gdynia: Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte.
 
27.
Zych J. (2002). Model walki sił obrony powietrznej szczebla taktycznego. Warszawa: Akademia Obrony Narodowej.
 
28.
Zych J. (2017). Teleinformatyka dla Bezpieczeństwa. Poznań: Fundacja na Rzecz Czystej Energii.
 
Journals System - logo
Scroll to top