PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (11-35)
NOWE WYZWANIA MEDIÓW CYFROWYCH W SPOŁECZEŃSTWIE WIEDZY
 
More details
Hide details
 
 
 
REFERENCES (57)
1.
Andrzejewska A., (Nie)Bezpieczny komputer – od euforii do uzależnień, APS, Warszawa 2008.
 
2.
Andrzejewska A., Gry komputerowe i sieciowe. Nasze dziecko w wielkiej sieci, ASPRA-JR, Warszawa 2009.
 
3.
Andrzejewska A., Patologie moralne w sieci, ASPRA- JR, Warszawa 2009.
 
4.
Andrzejewska A., Bednarek J., Możliwości i zagrożenia świata wirtualnego, Wyd. Akademickie „Żak”, 2009.
 
5.
Bednarek J., Multimedialne kształcenie ustawiczne nauczycieli, Wyd. WSP TWP, Warszawa 2010.
 
6.
Bendyk E., Antymatrix, Człowiek w labiryncie sieci, Wyd. WAB, Warszawa 2010.
 
7.
Breński W., Internet jako źródło poszukiwania prazy wśród studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, [w:] S. Partycki (red.), Społeczeństwo sieci - gospodarka sieciowa w Europie Środkowej i Wschodniej, wydawnictwo KUL, tom 1, Lublin 2011.
 
8.
Breński W., Natura ludzka w poglądach Ericha Fromma [w:] E. Jarnoch, Społeczne problemy człowieka, wydawnictwo Akademii Podlaskiej w Siedlcach, Siedlce 2008.
 
9.
Barney D., Społeczeństwo sieci, Wyd. Sic!, Warszawa 2008. Castells M., Galaktyka Internetu. Refleksje nad internetem, biznesem i społeczeństwem, Poznań 2003. Cywilizacja 2.0. Świat po rewolucji informatycznej. „Polityka” Niezbędnik.
 
10.
inteligenta, Wydanie Specjalne, 8/2011. Diagnoza Polska 2030, Warszawa 2009.
 
11.
Furmanek W, Zarys humanistycznej teorii pracy (z perspektywy pedagogiki pracy), Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2008.
 
12.
Gajda J, Antropologia kulturowa, cz. 2, Kultura obyczajowa początku XXI wieku, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2008.
 
13.
Goban-Klas T., Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia telewizji i Internetu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 2001.
 
14.
Goban-Klas T., Sienkiewicz P, Społeczeństwo informacyjne. Szanse, zagrożenia, wyzwania, Wydawnictwo Fundacji Postępu Telekomunikacji, Kraków 1999.
 
15.
Goliński M., Społeczeństwo informacyjne – geneza koncepcji i problematyka pomiaru, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011, Warszawa 2011.
 
16.
Hopfinger M., (red.), Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku, Oficyna Naukowa, Warszawa 2005.
 
17.
Juszczyk S.(red.), Edukacja medialna w społeczeństwie informacyjnym, Wyd. Adam. Marszałek, Toruń 2003.
 
18.
Juszczyk S., Edukacja na odległość: kodyfikacja pojęć, reguł i procesów, Wyd. Adam. Marszałek, Toruń 2003.
 
19.
Krawczyk P., Edukacyjne aspekty kontroli i nadzoru w społeczeństwie informacyjnym, praca dyplomowa pod kierunkiem J. Bednarka, WSP ZNP, Warszawa 2012.
 
20.
Krzyżak-Szymańska E., Szymański A., Profilaktyka nowych uzależnień wśród dzieci i młodzieży. Zarys problematyki, Wydawnictwo Uczelniane GWSH im. W. Korfantego, Katowice 2012.
 
21.
Kulesza J., IusInternet: między prawem a etyką, Wyd. WAiP, Łódź 2010.
 
22.
Kupisiewicz Cz., Szkoła w XX wieku, Seria: Krótkie wykłady z pedagogiki, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 
23.
Kupisiewicz Cz., Projekty reform edukacyjnych w Polsce. Główne tezy i wpływ na funkcjonowanie szkolnictwa, Seria: Krótkie wykłady z pedagogiki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 
24.
Kwiatkowski S. M., Edukacja ustawiczna. Wymiar praktyczny i teoretyczny, Wyd. IBE, Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Warszawa-Radom 2008.
 
25.
Kwiatkowski S. M., Kształcenie zawodowe w systemie szkolnym, [w:] T. Lewowicki (red.), Gorące problemy edukacji w Polsce, Ekspertyzy i opinie, Komitet Nauk Pedagogicznych PAN, WSP ZNP, Warszawa 2007.
 
26.
Kwiatkowski S. M., Kamiński M. B. (red.), Knowledge café for intellectual entrepreneurship: wiedza, przedsiębiorczość, bogactwo, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2006.
 
27.
Kwiatkowski S. M. Bogaj A., Baraniak B. (red.), Pedagogika pracy, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007.
 
28.
Levinstone S., Nowe media, Wydawnictwo WAM, Kraków 2010.
 
29.
Lewowicki T., Siemieniecki B. (red.), Technologie edukacyjne – tradycja, współczesność, przewidywana przyszłość, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2011.
 
30.
Lewowicki T., Siemieniecki B. (red.), Technologie edukacyjne w wymiarze praktycznym, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2011.
 
31.
Lewowicki T., Siemieniecki B. (red.), Współczesna technologia informacyjna i edukacja medialna, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2008.
 
32.
Lewowicki T., Siemieniecki B., Media w edukacji, Szanse i zagrożenia, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2008.
 
33.
Lewowicki T., Siemieniecki B. (red.), Cyberprzestrzeń i edukacja, Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2012.
 
34.
Lewowicki T., Siemieniecki B. (red.), Pedagogika medialna, t. 1 i 2, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2011.
 
35.
Łaszczyk J., Komputer w kształceniu specjalnym: wybrane zagadnienia, WSiP, Warszawa 1998.
 
36.
Łaszczyk J., Jabłonowska M. (red.), Uczeń zdolny wyzwaniem dla współczesnej edukacji, APS, Warszawa 2008.
 
37.
Łaszczyk J., Filozofia i pedagogika twórczości – główne problemy, zasadnicze rozstrzygnięcia, Wyd. Universitas Redeviwa, Warszawa 2011.
 
38.
Morbitzer J., Szkoła w epoce płynnej nowoczesności, „Edukacja i Dialog”– Oswajanie cyberprzestrzeni, nr 5- 6 (227/228), 2011.
 
39.
Postman N., Technopol. Triumf techniki nad kulturą, PIW, Warszawa 2005.
 
40.
Raport Cloud Computug’s Role In Job Creation, firma IDC na zlecenie Microsoft, 2012.
 
41.
Rządowy program ochrony cyberprzestrzeni Rzeczpospolitej Polskiej na lata 2011 – 2016, wersja, 1.1. MSWiA, Warszawa 2010.
 
42.
Siemieniecki B., Rzeczywistość wirtualna a edukacja, [w:] T. Lewowicki,.
 
43.
B. Siemieniecki (red.), Cyberprzestrzeń i edukacja, Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna, Wyd. Adam Marszałek, Toruń2012.
 
44.
Społeczeństwo informacyjne w liczbach, Raport, MSWiA, Warszawa 2009.
 
45.
Społeczeństwo informacyjne w liczbach, Raport, MSWiA, Warszawa 2012.
 
46.
Społeczeństwo informacyjne w liczbach. Raport, MSWiA, Warszawa 2011.
 
47.
Szlosek F. (red.), Badanie, dojrzewanie, rozwój, (na drodze do doktoratu).
 
48.
Wybrane aspekty badań komparatystycznych: założenia metodologiczne i analizy porównawcze, Wyd. IET, APS, Warszawa-Radom 2011 in.
 
49.
Tanaś M. (red.), Pedagogika @ środki informacyjne i media, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Warszawa-Kraków 2004.
 
50.
Tanaś M. (red.), Kultura i język mediów, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2007.
 
51.
Tanaś M., Edukacyjne zastosowania komputerów, Wyd. Akademickie „Żak”, Warszawa 1997.
 
52.
Tanaś M., (red.), Technologia informacyjna w procesie dydaktycznym, MIKOM, Warszawa 2005.
 
53.
Tapscott D., Cyfrowa dorosłość, Jak pokolenie sieci zmienia nasz świat, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010.
 
54.
Weber M. J., Naruszenie prywatności Wielki Brat i korporacyjni hakerzy,MIKOM, Warszawa 2004.
 
55.
Wenta K., Perzycka E. (red.), Edukacja informatyczna: neomedia w społeczeństwie wiedzy, ZAPOL, Szczecin 2009.
 
56.
Wood D. M., Raport o społeczeństwie nadzorowanym , www.giodo.gov.pl [data dostępu: 09.03.2012].
 
57.
Zasępa T. (red.), Internet – fenomen społeczeństwa informacyjnego, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2001.
 
Journals System - logo
Scroll to top