PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK
 
 
REFERENCES (36)
1.
Blaski i cienie demokracji w Polsce. Komunikat z badań. CBOS. Warszawa,kwiecień 2006.
 
2.
Cofer Ch. N., Appley M.N., Motywacja: teoria i badania. PWN. Warszawa1972, s. 383.
 
3.
Czynniki wpływające na korupcję oraz elementy prawne ich zwalczania. Wrocław, dnia 19.11.2003 r. (raport z posiedzenia Rady Ministrów 17września 2002 r. dotyczący „Strategii Antykorupcyjnej”.
 
4.
Dembiński P., Korupcja jako symptom schorzenia systemu (w:) Korupcja. Oblicza, uwarunkowania, przeciwdziałanie. Ossolineum. Wrocław 2006, s.121-122.
 
5.
Derdzikowski B., Sponsor, który pobrudził się korupcją. „Gazeta Wyborcza” 3 grudnia2007.
 
6.
Dylus A., Rudowski A., Zaborski M. (red.nauk.): Korupcja. Oblicza, uwarunkowania, przeciwdziałanie. Instytut Politologii UKSW w Warszawie. Ossolineum. Wrocław 2006.
 
7.
Federalny Trybunał Obrachunkowy. Wskazówki i zalecenia odnośnie ZWALCZANIA KORUPCJI PRZY BUDOWIE DRÓG. Frankfurt nad Menem, dnia 12.11.1998.
 
8.
Frączak A.: Teoretyczne i praktyczne problemy korupcji w administracji samorządowej. Warszawa 2001 (praca licencjacka UW).
 
9.
Fundacja Batorego. Publikacje programu „przeciw korupcji”. Raporty z badań wykonanych na zamówienie programu. Analizy i opracowania (zestawienie tytułów).
 
10.
Gorzelak G., Komentarz do Raportu FRDL, Samorząd i demokracja lokalna – osiągnięcia, zagrożenia, dylematy. Warszawa 5 marca 2002.
 
11.
Hołyst B., Patologie życia gospodarczego w Polsce w opinii młodzieży. Oficyna Wydawnicza WSM. Warszawa 2008, s. 21.
 
12.
Indeks społeczeństwa obywatelskiego 2007. Stowarzyszenie Klon/Jawor. Warszawa, 25 stycznia 2008.
 
13.
Jasicki K. Korupcja na wysokich szczeblach władzy jako wyróżnik transformacji ustrojowej w Polsce.
 
14.
Karolczak-Biernacka B., Wizerunek samorządu w percepcji mieszkańców terytorium. Raport z badań pilotażowych nr.2006/2. Wydawnictwo WSGE. Józefów.
 
15.
Karolczak-Biernacka B., Z badań nad świadomością prawną młodzieży. PWN. Warszawa 1985.
 
16.
Kodeks etyczny pracowników Urzędu miasta i Gminy Kosów Lacki.
 
17.
Kodeks postępowania etycznego pracowników Urzędu Gminy w Lesznowoli.
 
18.
Kodeks etyki radnego Rady Miejskiej w Oławie (projekt).
 
19.
Kołodziejczyk M., Nahorny R., Gracze spoza boiska. „Polityka” 11-18 sierpnia 2007.
 
20.
Korupcja w przededniu zmiany politycznej. SondaŜ CBOP. Tnsobop 062/05.
 
21.
Korupcja w Polsce 2007 (Globalny Raport Korupcji Transparency International Polska).
 
22.
Kozielecki J., Psychologiczna teoria samowiedzy. PWN. Warszawa 1981.
 
23.
Kubiak A.: Opinia publiczna urzędnicy o korupcji w samorządach – raport z badań. Program przeciw korupcji. Warszawa 2002. Fundacja Batorego.
 
24.
Monitoring zjawisk korupcyjnych, grudzień 2005. Monitoring opinii i doświadczeń przedsiębiorców.
 
25.
Najwyższa Izba Kontroli. Zagrożenia korupcją w świetle badań kontrolnych Najwyższej Izby Kontroli przeprowadzonych w roku 2003. Warszawa, marzec 2004 r.
 
26.
Opinia społeczna na temat zawodów zaufania publicznego. Komunikat z badań. CBOS, Warszawa, kwiecień 2004.
 
27.
Przejrzysta gmina – model wdrażania zasad. Projekt Andrzeja Szeniawskiego.
 
28.
Radnym nic nie grozi za nieetyczne działania. „Rzeczpospolita” 14 lutego 2008.
 
29.
Sarzało J., Liga, czyli spotkania kanciarzy. „Gazeta Wyborcza” 3 grudnia 2007.
 
30.
STOP KORUPCJI. Stowarzyszenie. Korupcja w sporcie. Proponowane zmiany prawodawstwa. (Pierwszy Polski Wortal Antykorupcyjny Stowarzyszenie Stop Korupcji).
 
31.
Trzy komitety odpowiedziały na ankietę ws. Korupcji 16 październik 2007. Wirtualna Polska.
 
32.
Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz.U. z dnia.
 
33.
23 czerwca 2006 r.).
 
34.
Wnuk Maciej, Program przeciw korupcji. Fundacja Batorego. Warszawa 2002.
 
35.
Wprowadzenie do edukacji szkolnej zajęć dla dzieci z zakresu etyki społecznej. Prezentacja wyników ankiety dotyczącej korupcji. Gniezno.
 
36.
Wróblewski Bogdan, Prawo i etyka ? Czemu nie. „Gazeta Wyborcza” 6 czerwca 2008 r.
 
Journals System - logo
Scroll to top