PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (53-66)
OCHRONA NIELETNICH W CYBERPRZESTRZENI POPRZEZ BEZPIECZNE ŚRODOWISKO ONLINE W DZIAŁANIACH UNII EUROPEJSKIEJ
 
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
 
REFERENCES (7)
1.
Breński W., Oleksiuk A., Przemiany gospodarczo-społeczne w Polsce w XX wieku, wyd. Novea Res - Wydawnictwo Innowacyjne, Gdynia 2008.
 
2.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 20011/92/UE z dnia 13grudnia 2011 r. w sprawie zwalczania niegodziwego traktowania w celach seksualnych i wykorzystywania seksualnego dzieci oraz pornografii dziecięcej, zastępująca decyzję ramową Rady 2004/68/WSiSW z dnia 22 grudnia 2003 r. ( Dz. U. L 335 z 17.12.2011).
 
3.
Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów z dnia 02.05.2012 r. (Com(2012) 196 final); Europejska strategia na rzecz lepszego Internetu dla dzieci. Bruksela 2012.
 
4.
Stachecki D., Postulaty w zakresie bezpiecznej szkolnej infrastruktury informatycznej. Opis zaleceń na przykładzie praktyki, [w:] Wojtasik Ł. (red.), Jak reagować na cyberprzemoc. Poradnik dla szkół, Fundacja Dzieci Niczyje, Warszawa 2009.
 
5.
Sitek M., Prawne i instytucjonalne ramy zwalczania handlu ludźmi, [w:]. Sitek B., Dammacco G. i in. (red.), Wykorzystywanie człowieka w XX i XXI wieku, UWM Wydział Prawa i Administracji, Olsztyn 2012.
 
6.
Sitek M., Euro 2012 w cieniu turystyki seksualnej, [w:] Przyjazna granica - rok do Euro 2012, red. M. Zdanowicz i D. Lutyński, Kętrzyn 2011, s. 103-113.
 
7.
Wspólny Komunikat Komisji Europejskiej, Wysokiego przedstawiciela UE do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno - Społecznego i Komitetu Regionów z dnia 7.02.2013r - Strategia bezpieczeństwa cybernetycznego Unii Europejskiej: otwarta, bezpieczna i chroniona cyberprzestrzeń. Bruksela 2013.
 
Journals System - logo
Scroll to top