PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (141-156)
Environmental protection as an obligation of public authorities in the light of the judgment of the Court of Justice European Union in Case C-441/17 concerning felling of trees in the Białowieża Primeval Forest
 
More details
Hide details
1
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The subject of this statement will be to look at environmental protection as a responsibility of public authorities. This obligation is enshrined in Article 74, paragraph 2 of the Constitution of the Republic of Poland, and its concretisation is the relevant statutory provisions. Recently, however, the implementation of this obligation has aroused a lot of emotion in both science and journalism. These resulted from the fact of increasing the limits of tree felling and physical undertaking of this felling in the Białowieża forest, on the basis of the decision of the Minister of Environment. The decision was challenged before the Court of Justice of the European Union, which found that Poland had infringed EU law. In the context of this judgment, the question arises as to whether the Polish authorities are in fact fulfilling well the obligations imposed by the legislator in the field of environmental protection, or whether not only EU law has been violated, but also the Constitution of the Republic of Poland.
 
REFERENCES (10)
1.
Banaszak, B. (2012). Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, s. 438.
 
2.
Garlicki, L. (2010). W: idem (red.). Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. III, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, s. 3.
 
3.
Górski, M. (2015). System prawa ochrony środowiska. W: P. Korzeniowski (red.), Zagadnienia systemowe prawa ochrony środowiska, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 33.
 
4.
Górski, M. (2016). Komentarz do art. 74. ust. 2. W: L. Bosek, M. Safjan (red.), Konstytucja RP. Tom I. Art. 1–86, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, s. 1691.
 
5.
Konwencja w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego, przyjęta w Paryżu 16 listopada 1972 r. przez Konferencję Generalną Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury na jej siedemnastej sesji (Dz.U. z 30 września 1976 r.).
 
6.
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej KOMUNIKAT PRASOWY nr 48/18 Luksemburg, 17 kwietnia 2018 r. Wyrok w sprawie C-441/17 Komisja/Polska (Puszcza Białowieska).
 
7.
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018 r. poz. 142, ze zm.). https://pl.wikipedia.org/wiki/... (dostęp: 28.04.2018).
 
8.
Winczorek, P. (2008). Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, Warszawa: „Liber”, s. 176.
 
9.
Wójtowicz, K. Prawo międzynarodowe w systemie źródeł prawa RP. W: M. Granat (red.) (2000), System źródeł prawa w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Materiały XLII Ogólnopolskiej Konferencji Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego Nałęczów, 1–4 czerwca 2000, Lublin, s. 67.
 
10.
Wyrok TK z 4 grudnia 2001 r., sygn. akt SK 18/00. W: L. Garlicki (red.) (2007), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. V, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, s. 13–14.
 
Journals System - logo
Scroll to top