PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (239-251)
Poczucie bezpieczeństwa obywateli a czynności służbowe funkcjonariusza policji
 
More details
Hide details
 
 
ABSTRACT
Abstract. A sense of security of citizens and duties of police officers. The sense of security is one of the basic human needs is which State should care through set up one of then is police. Police as an uniformed and armed formation serves the public and it is designed to protect the safety of people and to maintain public order and security, but happens that sense of security among citizens is decreasing because of abusing the power by a police officer. This paper is based on the tests indicate the cases in which officers abuse of power and what it means.
 
REFERENCES (16)
1.
Czerniakiewicz J., Zasady moralne polskiego policjanta, [w:] M. Róg (red.), Etyka zawodowa policjanta. Materiały pokonferencyjne, Szczytno 1999.
 
2.
Czarnecki B., Siemiński W., Kształtowanie bezpiecznej przestrzeni publicznej, Warszawa 2004.
 
3.
Hołyst B., Problemy etyki w działalności policji, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Śląskiego” 1996, nr 1550.
 
4.
Hołyst B., Przemoc wobec policji i jej zapobieganie, [w:] J. Fiebig,.
 
5.
A. Tyburska (red.), Bezpieczeństwo osobiste policjanta, Szczytno 2004.
 
6.
Nowicka I., Odpowiedzialność prawna funkcjonariusza Policji jako funkcjonariusza publicznego, Rozdział VII, [w:] (red.) B. Wiśniewski, Z. Piątek, Współczesny wymiar funkcjonowania Policji, Warszawa 2009.
 
7.
Moczuk E., Społeczne poczucie bezpieczeństwa mieszkańców społeczności lokalnej (...), [w:] A. Szymaniak (red.), Samorząd a Policja. Kształtowanie bezpieczeństwa lokalnego, Poznań 2007.
 
8.
Widawki J., Ustrój i organizacja Policji w Polsce oraz jej funkcje i zadania w ochronie bezpieczeństwa i porządku (Reforma Policji – część I), Warszawa-Kraków 1998.
 
9.
Pikulski S., Podstawowe zagadnienia bezpieczeństwa publicznego, [w:] (red.) J. Fiebig, M. Rog, A. Tyburska, Bezpieczeństwo to wspólna sprawa. Ochrona bezpieczeństwa publicznego – rozwiązania systemowe w skali kraju i regionu, materiały poseminaryjne, Szczytno 2002.
 
10.
Rojtek R., Obiektywne i subiektywne poczucie bezpieczeństwa, http:// www.bezpieczna.pl/bezpieczenstwo/felieton/osoba/obiektywne-i-subiektywne-poczucie-bezpieczenstwa.
 
11.
Rover C de, Prawa człowieka i prawo humanitarne dla policji i sił bezpieczeństwa państwa, Legionowo 2002.
 
12.
Słownik języka polskiego, T. I. PWE, Warszawa 1978.
 
13.
Słownik współczesnego języka polskiego, Reader’s Digest Przegląd, Warszawa 1998.
 
14.
Suchanek P., Marchliński P., Rzeczywisty obraz zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego a zasoby informacji posiadane przez podmioty odpowiedzialne za zapobieganie i zwalczanie przestępczości, [w:] (red.) L. Paprzycki, Z. Rau, Praktyczne elementy zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu. Nowoczesne technologie i praca operacyjna, Warszawa 2009.
 
15.
Świrk Z., 3 Służyć dwom panom, „Prawo i Życie” 2001, nr 5.
 
16.
Ura E., Prawne zagadnienia bezpieczeństwa państwa, Rzeszów 1988.
 
Journals System - logo
Scroll to top