PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (315-329)
Problemy bezpieczeństwa antycznego Rzymu
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, ul. Sienkiewicza 4, 05-410, Józefów, Polska
 
 
ABSTRACT
Abstract. Security problems of ancient Rome. The purpose of this study is to show the similarities, and even the continuity of some of today’s security problems in big cities, and ways to overcome them, beginning from ancient Rome. The Romans saw a number of problems with internal security and tried to solve them both from the legal point of view and systematical one. Thus, the authorities responsible for ensuring the safety and responding to specific threats arose. The biggest problem of the security system of ancient Rome was supplying water to the city and to discharging liquid waste. Thanks to the large responsibility of the authorities, first in the Republican period, later in the Principate, the city of Rome could feel safe.
 
REFERENCES (22)
1.
Adamczyk T., Korzenie oświeceniowej rewolucji w prawie, [w] O prawie i jego dziejach księgi dwie, cz. I, pod red. M. Mikołajczyk i inni, Białystok 2010.
 
2.
Amielańczyk K., Rzymskie prawo karne w reskryptach cesarza Hadriana, Lublin 2006.
 
3.
Baroni A. (red.), Amministrare un impero Roma e le sue provincie,Trento 2007.
 
4.
Bleicken J., Verfassungs- und Sozialgeschichte des Römischen Kaiserreiches, Bd 1, Paderborn 1981.
 
5.
Cary M., Scullard H.H., Dzieje Rzymu, tłum. J. Schwakopf, t. 1,Warszawa 1992.
 
6.
Fascione L., Le norme de ambitu della lex Ursonensis, Lebeo 34(1982).
 
7.
Giardina A. (cura), Roma Antica, Roma –Bari 2000.
 
8.
Isidori Frasca R., Ludi nell’antica Roma, Bolognia 1980.
 
9.
Kamińska R., Ochrona salubritas publica na przykładzie interdictwa de cloacis, [w:] Salus rei publicae suprema lex. Ochrona interesów państwa w prawie karnym starożytnej Grecji i Rzymu, Lublin 2007.
 
10.
Kumaniecki K., Historia Starożytnej Grecji i Rzymu, Warszawa 1964.
 
11.
Lex Cornelia de sicariis et veneficis, Annales UMCS, sec. G, 43(1966).
 
12.
Longo G., Il regime delle concessioni e le derivazioni di acque pubbliche nel diritto romano classico e giustinianeo, [w:] Annali della Universita’ di Macerata, 13(1959).
 
13.
Pokruszyński W., Bezpieczeństwo narodowe u progu XXI wieku, Journal of Modern Science. Zeszyty Naukowo -Dydaktyczne, Tom 1/4/2008, Administracja i Bezpieczeństwo.
 
14.
Sitek B., Bezpieczeństwo prawne. Nowy poziom bezpieczeństwa narodowego, [w:] Bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczpospolitej Polskiej na tle innych państw Unii Europejskiej. Stan obecny oraz perspektywy zmian, Józefów 2009.
 
15.
Sitek B., Incendium fecerint... Przyczynek do studiów nad przestępstwem podpalenia w prawie rzymskim cz. I [w:] Salus rei publice suprema lex. Ochrona interesów państwa w prawie karnym Starożytnej Grecji i Rzymu, Lublin 2007.
 
16.
Sitek B., Lex coloniae Genetivae Iuliae seu Ursonensis i lex Irnitana. Ustawy municypalne antycznego Rzymu. Tekst, tłumaczenie i komentarz, Poznań 2008.
 
17.
Sitek B., Novus ordo rerum Augusta. Pierwsza próba zjednoczenia Europy, [w:] Materiały Pokonferencyjne I-go Forum Unii Walutowej. Unia Walutowa a przyszłość Polski i krajów Europy Środkowowschodniej, Olsztyn 2000.
 
18.
Sitek B., Organy orzekające w sprawach incendium – podpaleń w starożytnym Rzymie, Journal of Modern Science ZN 1/4/2008.
 
19.
Sitek B.. Tabula Heraclesnsis (lex Iulia municipalis). Tekst, tłumaczenie, komentarz, Olsztyn 2006.
 
20.
Sitek M., Legal Protection of the Natural Environment in the PreClassical and Classical Roman Law, w w Au-Dela’ des Frontie’res. Me’langes de droit romain offerts a’ Witold Wołodkiewicz, Varsovie 2000.
 
21.
The Position of Incendium in the Legislature of Cornelius Sulla lex Cornelia de sicariis et veneficis, Orbis Iuris Romani, Journal of Ancient Law Studies, 5(1999).
 
Journals System - logo
Scroll to top