PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (241-256)
Protection of Property Rights of Legal Persons of Religious Associations in the System of Human Rights
 
More details
Hide details
1
The John Paul II Catholic University of Lublin The Faculty of Law, Canon Law and Administration
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The chapter presents normative possibilities of protecting property rights Legal Persons of Religious Associations against discrimination. The discussed protection stems from the human rights system. It seems that the system of human rights protection does not apply to non-human entities, although at times it does protect the rights of legal persons. Research analysis of the human rights norms and the case law of the European Court of Human Rights in Strasbourg allow determining the – important protective elements defined in the human rights system. Three scopes of protection may be differentiated: protection of freedom of conscience and religion – Art. 9 of the ECHR; a person’s right to peaceful enjoyment of his possessions – art. 1 Protocol 1 to the ECHR; prohibition of discrimination – art. 14 ECHR.
 
REFERENCES (29)
1.
Balcerzak M., Jasudowicz T. et al. (eds), Prawa człowieka i ich ochrona – podręcznik dla studentów prawa i administracji, Toruń 2005,.
 
2.
Borecki P., ‘Zakaz dyskryminacji ze względu na wyznanie lub światopogląd w prawie polskim’, Studia z prawa wyznaniowego, no. 18, 2015,.
 
3.
Chlebny J., ‘Ochrona własności w sprawach administracyjnych na podstawie EKPCz’, EPS, no. 9, 2008,.
 
4.
Complak K., ‘Uwagi o godności człowieka oraz jej ochrona w świetle nowej konstytucji’, Przegląd Sejmowy, no. 5, 1998.
 
5.
Dudek D. (ed.) et al., Zasady Ustroju III Rzeczpospolitej, Warszawa, 2010,.
 
6.
Garlicki L., Hofmański P., – Wróbel A. (eds), Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Komentarz do artykułów 1–18.Tom I , Warszawa, 2010,.
 
7.
Hołda Z., et al., Prawa Człowieka, Zarys wykładu, Warszawa, 2011,.
 
8.
Jedlecka W., Policiewicz J., ‘Pojęcie godności na tle Konstytucji RP’, in A. Bator (ed.), Z zagadnień teorii i filozofii prawa. Konstytucja, Wrocław, 1999,.
 
9.
Kość A., ‘Relacja prawa i wartości w społeczeństwie otwartym’, in I. Bogucka, Z. Tobor (eds), Prawo a wartość. Księga jubileuszowa Profesora Józefa Nowackiego, Kraków, 2003,.
 
10.
Krukowski J., ‘Godność człowieka podstawą konstytucyjnego katalogu praw i wolności jednostki’, in L. Wiśniewski (ed.), Podstawowe prawa jednostki i ich sądowa ochrona, Warszawa, 1997,.
 
11.
Mezglewski A., ‘Opinia prawna dotycząca następstwa prawnego po katolickich gminach kościelnych, istniejących w byłym zaborze pruskim’, Przegląd Prawa Wyznaniowego, no. 7, 2015,.
 
12.
Michalska A., Podstawowe prawa człowieka w prawie wewnętrznym a pakty praw człowieka, Warszawa, 1976,.
 
13.
Motyka K., ‘Wprowadzenie’, in K. Motyka (ed.), Prawa Człowieka, Wprowadzenie, Wybór Źródeł, Lublin, 2004.
 
14.
Nowicki M. A., ‘Wokół Konwencji Europejskiej. Komentarz do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka’, Warszawa, 2017. Available from: System Informacji Prawnej LEX.
 
15.
Orzeszyna, ‘Godność ludzka podstawą praw człowieka’, in R. Tabaszewski (ed.), Człowiek - jego prawa i odpowiedzialność, Lublin, 2013,.
 
16.
Orzeszyna K., Podstawy Relacji Między Państwem a Kościołami, w Konstytucjach Państw Członkowskich i Traktatach Unii Europejskiej. Studium Prawnoporównawcze, Lublin, 2007,.
 
17.
Orzeszyna K., ‘Społeczeństwo Obywatelskie w Unii Europejskiej’, Teka Komisji Prawniczej Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie, Vol. II, 2009,.
 
18.
Podkowik J., ‘Konstytucyjna zasada równości i zakaz dyskryminacji w prawie cywilnym’, Kwartalnik Prawa Prywatnego, no. 2, 2016,.
 
19.
Skwarzyński M., ‘Bluźnierstwo w świetle standardów ochrony praw człowieka’, in F. Ciepły (ed.), Odpowiedzialność karna artysty za obrazę uczuć religijnych, Warszawa, 2014,.
 
20.
Skwarzyński M., ‘Ochrona przed nierównym traktowaniem spółek, powołanych przez osoby prawne związków wyznaniowych w europejskim systemie praw człowieka’, Przegląd Sejmowy no. 2, 2018,.
 
21.
Skwarzyński M., ‘Prawa człowieka a „własność” wirtualna’, Wrocławskie Studia Sądowe, no. 4, 2014,.
 
22.
Skwarzyński M., Specyfika prawa człowieka do własności intelektualnej, Lublin, 2012,.
 
23.
Skwarzyński M., ‘Sprzeciw sumienia w europejskim i krajowym systemie ochrony praw człowieka’, Przegląd Sejmowy, no. 6, 2013,.
 
24.
Wieruszewski R. (ed.) Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich (osobistych) i Politycznych, Warszawa, 2012,.
 
25.
Wolter A., Ignatowicz J. and Stefaniuk K., Prawo Cywilne, zarys części ogólnej, Warszawa, 2001,.
 
26.
Wróbel – A. (ed.) Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Komentarz, Warszawa, 2012,.
 
27.
Tuleja P., Stosowanie Konstytucji RP w świetle zasady jej nadrzędności (wybrane problemy), Kraków, 2003,.
 
28.
Zajadło J., ‘Godność jednostki w aktach międzynarodowej ochrony praw człowieka’,.
 
29.
Żelechowski Ł., ‘Glosa do wyroku ETPC z dnia 11 stycznia 2007 r., 73049/01’, EPS, no. 4, 2008,.
 
Journals System - logo
Scroll to top