PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (133-152)
Juvenile crime as a pedagogical, legal and criminological problem
 
More details
Hide details
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The author presents a rather synthetic development of research and reflection on juvenile delinquency in Poland since the war to the present. It focuses on the approach to this issue by correctional pedagogy and criminology assisted by legal sciences. This analysis reveals differences in the perception of deviant phenomena and risky behavior by various disciplines working with by correctional education, which leads to the conclusion about the necessity of finding a common multi-dimensional, multidisciplinary exploration pedagogical, social, psychological and legal plane.
 
REFERENCES (68)
1.
Ambrozik W., Społeczność lokalna jako płaszczyzna funkcjonowania systemu profilaktyczno-resocjalizacyjnego, Maszynopis, Poznań 2009.
 
2.
Baka G., Pytka L. (red.), Pomoc rodzinie, Białystok 1999.
 
3.
Bałandynowicz A., Rozwój konceptualizacji środków probacyjnych i kształtowanie się metod resocjalizacyjnych, [w:] Rejzner A., Szczepaniak P. (red.) , Terapia w resocjalizacji. Cześć I. Ujęcie teoretyczne, Warszawa 2009.
 
4.
Bauman Z., Ponowoczesność jako źródło cierpień, Warszawa 2000.
 
5.
Bulenda T., Implikacje koncepcji antropologiczno-kryminalnych w postępowaniu z więźniami, [w:] Problemy więziennictwa u progu XXI wieku, (red.) B. Hołyst, S. Redo, 1996.
 
6.
Christie N., Granice cierpienia, Warszawa 1991.
 
7.
Christie N., Dogodna liczba przestępstw, Warszawa 2005.
 
8.
Czapiński J. (red.), Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu, zdrowiu, sile i cnotach człowieka, Warszawa 2005.
 
9.
Czapów Cz., Jedlewski S., Pedagogika resocjalizacyjna, 1971.
 
10.
Czapów Cz., Wychowanie resocjalizujące. Elementy metodyki i diagnostyki, Warszawa 1971.
 
11.
Dykcik W. (red.), Pedagogika specjalna, Poznań 2001.
 
12.
Florczykiewicz J., Resocjalizacja jako proces podnoszenia dobrostanu psychicznego. Zarys koncepcji, [w:] Opieka Wychowanie Terapia, nr 1-2 (73-74).
 
13.
Gaik B., Myślenie ponowoczesne i jego reperkusje pedagogiczne, [w:] Opieka Wychowanie Terapia, nr 1-2 (73-74) 2008.
 
14.
Gara J., Człowiek i wychowanie. Implikacje pedagogiczne antropologii filozoficznej Maxa Schellera oraz analogie z wybranymi koncepcjami psychologicznymi, Warszawa 2007.
 
15.
Jarzębowska- Baziak B., Praca wychowawcza w zakładzie karnym dla młodocianych na tle doświadczeń zakładu w Szczypiornie, 1975.
 
16.
Kaczyńska W., Przedzałożeniowość myślenia i postępowania pedagogicznego, Warszawa 1992.
 
17.
Kalinowski M., Pełka J., Zarys dziejów resocjalizacji nieletnich, Warszawa 1996.
 
18.
Konopczyński M., Metody twórczej resocjalizacji, Warszawa 2006.
 
19.
Konopczyński M., Nowak B. (red.), Resocjalizacja ciągłość i zmiana, Warszawa 2008.
 
20.
Kosyrz Z., Osobowość wychowawcy, Warszawa 2005.
 
21.
Królikowska J., Socjologia dobroczynności, Zarys problematyki biedy i pomocy na tle doświadczeń angielskich, Warszawa 2004.
 
22.
Królikowska J. (red.), Integralnokulturowe badanie kontaktu kulturowego, Warszawa 2009.
 
23.
Kuroń J., Działanie. Jeśli nie panujemy nad swoim życiem ono panuje nad nami, Wrocław 2002.
 
24.
Lalak D., Pilch T. (red.), Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej, Warszawa 1999.
 
25.
Lalak D. (red.), Dom i ojczyzna. Dylematy wielokulturowości, Warszawa 2008.
 
26.
Linowski K., Warunkowe zwolnienie i jego korelaty socjopedagogiczne, Warszawa 2009.
 
27.
Machel H., Psychospołeczne uwarunkowania pracy resocjalizacyjnej personelu więziennego, Gdańsk 2001.
 
28.
Machel H., Sens i bezsens resocjalizacji penitencjarnej-cacus polski. Studium penitencjarno-pedagogiczne, Warszawa 2008.
 
29.
Malewska H., Tap P., Marginalites et troubles de la socialisation, Paris 1993.
 
30.
Malewska H., Peyre V., Przestępczośc nieletnich. Uwarunkowania społeczno-ekonomiczne, Warszawa 1974.
 
31.
Marchel-Kosiorek E., Terapia w więzieniu?, [w:] Rejzner A., Szczepaniak P. (red.), Terapia w resocjalizacji. Część II. Ujęcie praktyczne, Warszawa 2009.
 
32.
Mika S., Skuteczność kar w wychowaniu, Warszawa 1969.
 
33.
Ostrowska K., Psychologia resocjalizacyjna. Ku nowej specjalności psychologii, Warszawa 2008.
 
34.
Pilch T. (red.), Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, t.1-7, Warszawa 2003-2009.
 
35.
Pilch T., Dziecko ulicy. Ewolucja pojęcia, [w:] „Opieka-Wychowanie Terapia”, nr 1, 2000.
 
36.
Pilch T., Lepalczyk I. (red.), Pedagogika społeczna. Człowiek w zmieniającym się świecie, Warszawa 1993.
 
37.
Pospiszyl I., Patologie społeczne, Warszawa 2008.
 
38.
Pospiszyl K., Resocjalizacja. Teoretyczne podstawy oraz przykłady programów oddziaływań, Warszawa 1998.
 
39.
Pytka L., Powinowactwo i zróżnicowanie semantyczne w obrębie pedagogiki resocjalizacyjnej, [w:] Pańczyk J. (red.), Forum pedagogów specjalnych XXI wieku, t. 1, Łódź 2002.
 
40.
Pytka L., O eufemizmach w pedagogice specjalnej, [w:] Kubik W., Urban B. (red.), Uwarunkowania i wzory marginalizacji społecznej współczesnej młodzieży, Kraków 2005.
 
41.
Pytka L., Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne, Warszawa 2008.
 
42.
Pytka L., Zacharuk T., Zaburzenia przystosowania społecznego dzieci i młodzieży, Siedlce 1998.
 
43.
Pytka L., Poprawczak – ostatni bastion „utopijnego re-socjalizmu”?, [w:] Opieka Wychowanie Terapia, nr 1-2 (65-66), 2006.
 
44.
Pytka L., Kara, miłosierdzie, resocjalizacja. Sakralizacja versus: utylizacja „ludzkich odpadów”, [w:] Opieka- Wychowanie –Terapia, nr 1-2, 2005.
 
45.
Pytka L., Rudowski T. (red.), Samoświadomość i jakość życia, Warszawa 2007.
 
46.
Pytka L., Rozkwit pedagogiki resocjalizacyjnej w Polsce, [w:] Opieka – Wychowanie - Terapia, nr 3-4, 2008.
 
47.
Pytka L., Autonomia i uwikłanie transdyscyplinowe pedagogiki resocjalizacyjnej w Polsce, [w:] Rejzner A., Szczepaniak P. (red.), Terapia w resocjalizacji, część I, Warszawa 2009.
 
48.
Radochoński M., Osobowość antyspołeczna. Geneza, rozwój i obraz kliniczny, Rzeszów 2000.
 
49.
Rudowski T., Arteterapia- inspiracje i wartości, Warszawa 2007.
 
50.
Sawicka K. (red.), Socjoterapia, Warszawa 1998.
 
51.
Schmidt D., Wizerunek Służby Więziennej w świetle badań naukowych. Główne kierunki eksploracji, ich wartość poznawcza oraz znaczenie dla praktyków penitencjarnych. Raport z badań, Warszawa 2008.
 
52.
Siemaszko A., Granice tolerancji, Warszawa 1993.
 
53.
Sobczak S., Aksjologia i teleologia pedagogiki resocjalizacyjnej, Rozprawa habilitacyjna, Warszawa 2009.
 
54.
Stępniak P., Od resocjalizacji do pracy socjalnej. O konieczności zmiany modelu postępowania, [w:] Opieka Wychowanie Terapia, nr 2, 1999.
 
55.
Surzykiewicz J., Kulesza M. (red.), Integracja w świecie powszechnej migracji. Otwarte pytania pedagogiki społecznej, Warszawa 2008.
 
56.
Szahaj A., Zniewalająca moc kultury. Artykuły i szkice z filozofii kultury, poznania i polityki, Toruń 2004.
 
57.
Szecówka A., Korygowanie interakcji uczniów społecznie, [w:] Urban. B., Dewiacje wśród młodzieży. Uwarunkowania i profilaktyka, Kraków 2001.
 
58.
Szymanowska A., Więzienie i co dalej?, Warszawa 2003.
 
59.
Szczepaniak P., Pedagogika penitencjarna-przegląd problemów, [w:] Prace IPSiR, t.13, 2008.
 
60.
Szczęsny W., Między dobrem a złem. Wprowadzenie do systemowej antropologii pedagogicznej, Warszawa 1995.
 
61.
Śliwerski B., Współczesne teorie i nurty wychowania, Kraków 1998.
 
62.
Rejzner A. (red.), Postępy resocjalizacji i profilaktyki społecznej, Warszawa 2007.
 
63.
Rejzner A., Szczepaniak P. (red.), Terapeutyczne funkcje resocjalizacji, Warszawa 2009.
 
64.
Urban B., Stanik J. M. (red.), Resocjalizacja, tomy 1-2, Warszawa 2007.
 
65.
Urban B., Zachowania dewiacyjne młodzieży, Kraków 2005.
 
66.
Utrat – Milecki J (red.), Kara w nauce i kulturze, Warszawa 2008.
 
67.
Watts, Bessant J., Hil R. (red.), International Criminology. A critical introduction, London and New York 2008.
 
68.
Zacharuk T., Wprowadzenie do edukacji inkluzyjnej, Siedlce 2008.
 
Journals System - logo
Scroll to top