PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK
 
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
 
REFERENCES (171)
1.
II Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela. (n.d.) Dostęp: Sierpień 27, 2023, z www.prezydent.pl.
 
2.
10 Examples of Non-Financial KPIs that Make Money Now. (n.d.) Dostęp: Sierpień 8, 2023, z dividendsdiversify.com/non-financial-performance-measures/.
 
3.
20 CFR 667.410 -- What are the oversight roles and … (n.d.) Dostęp: Sierpień 23, 2023, z www.ecfr.gov.
 
4.
rocznica Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. (n.d.) Dostęp: Sierpień 27, 2023, z www.unic.un.org.pl.
 
5.
Ad Fraud - Oszustwa w performance marketingu. (n.d.) Dostęp: Sierpień 26, 2023, z adequate.digital.
 
6.
Aluchna M., Dobre praktyki governance. Światowe tendencje a polskie doświadczenia, „E-mentor” 2008.
 
7.
Anisiewicz U., Wołowiec, T. (2022). Społeczna odpowiedzialność biznesu a integracyjna wizja społeczeństwa - uwarunkowania ekonomiczne i społeczne. Journal of Modern Science, 48(1). s.226. https://doi.org/10.13166/jms/1....
 
8.
Banajski R., Treści aksjologiczne kodeksów etycznych regulujących sferę życia gospodarczego, w: Gasparski W., Dietl J., red., Etyka biznesu w działaniu: Doświadczenia i perspektywy, PWN, Warszawa 2001.
 
9.
Barcik A., Etyka w zarządzaniu biznesem, Wyd. Politechniki Łódzkiej Filii w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 1999.
 
10.
Bogacz-Wojtanowska E., Rymsza M., Nie tylko społecznie. Zatrudnienie i wolontariat w organizacjach pozarządowych, Instytut Spraw Publicznych. Warszawa 2009.
 
11.
Bolesta-Kukułka K. : Decyzje menedżerskie. PWE, Warszawa 2003.
 
12.
Cabała P., red., Metody doskonalenia procesów zarządzania projektami w organizacji, Delfin, Warszawa 2016.
 
13.
Co to jest marketing? Definicje, cele, funkcje - questus. (n.d.) Dostęp: Sierpień 25, 2023, z questus.pl/blog/marketing-definicje-cele-funkcje/.
 
14.
Co To Jest Polityka Personalna? (przykłady, Definicja). (n.d.) Retrieved September 25, 2023, from uniqueseo.pl/polityka-personalna/.
 
15.
Cztery zasady wykorzystania odpowiedzialnego … (n.d.) Dostęp: Sierpień 26, 2023, z www2.deloitte.com.
 
16.
Czubek G., Międzynarodowa działalność polskich NGO s, Warszawa 2002.
 
17.
Czy sygnaliści zyskają należną ochronę?. (n.d.) Dostęp: Sierpień 30, 2023, z siecobywatelska.pl/czy-sygnalisci-zyskaja-nalezna-ochrone/.
 
18.
Czym jest marketing społecznie odpowiedzialny? (n.d.) Dostęp: Sierpień 25, 2023, z veneo.pl.
 
19.
Czym są prawa człowieka?. (n.d.) Dostęp: Sierpień 27, 2023, z zpe.gov.pl/a/czym-sa-prawa-czlowieka/DqbmitF6S.
 
20.
Dlaczego budowanie etycznej kultury organizacji należy … (n.d.) Dostęp: Sierpień 26, 2023, z mitsmr.pl.
 
21.
Dlaczego warto budować społeczną odpowiedzialność … (n.d.) Dostęp: Sierpień 26, 2023, z grupaaf.pl.
 
22.
Drummond G., Ensor J., Strategic Marketing: Planning and Control, wyd.2, Butterworth Heinemann, Oxford, 2002.
 
23.
Dudkiewicz M., Technokraci dobroczynności, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009.
 
24.
Działalność - Korupcja - Chemikalia. (n.d.) Dostęp: Sierpień 28, 2023, z archiwum.chemikalia.gov.pl/korupcja.html.
 
25.
Education and sustainable development. Dostęp: 04 sierpień, 2023, z www.developmenteducationreview.com.
 
26.
Edukacja praw człowieka. (n.d.) Dostęp: Sierpień 28, 2023, z www.amnesty.org.pl/dzialaj/edukacja/.
 
27.
Edukacja, czyli prewencja - Służby specjalne. (n.d.) Dostęp: Sierpień 30, 2023, z www.gov.pl/web/sluzby-specjalne/edukacja-czyli-prewencja.
 
28.
Ethiraj S., Guler I., Singh H. (2000), The Impact of Internet and Electronic Technologies on Firms and Its Implications for Competitive Advantage, http://d1c25a6gwz7q5e. cloudfront.net/papers/977.pdf.
 
29.
Etyczny marketing – dlaczego warto grać fair? - Harbingers. (n.d.) Dostęp: Sierpień 25, 2023, z harbingers.io/blog/etyczny-marketing.
 
30.
Etyczny marketing: To, jak sprzedajesz, ma znaczenie. (n.d.) Dostęp: Sierpień 25, 2023, z raidboxes.io/pl/blog/online-marketing/ethical-marketing/.
 
31.
Etyka w marketingu. (n.d.) Dostęp: Sierpień 25, 2023, z mfiles.pl/pl/index.php/Etyka_w_marketingu.
 
32.
Etyka zarządzania – Wikipedia, wolna encyklopedia. (n.d.) Dostęp: Sierpień 30, 2023, z pl.wikipedia.org/wiki/Etyka_zarz%C4%85dzania.
 
33.
Etyka zarządzania. (n.d.) Dostęp: Sierpień 30, 2023, z encyklopedia.pwn.pl/haslo/etyka-zarzadzania;3898969.html.
 
34.
Gajownik de Vries M., Przygotowania do raportowania niefinansowego. Od czego zacząć?, https://www.teraz-srodowisko.p... (dostęp:20.07.2023).
 
35.
Gasparski W., Wykłady z etyki biznesu: Nowa edycja, Wydawnictwo WSPiZ im. L.Koźmińskiego, Warszawa 2004.
 
36.
Głębokie przekonanie. (n.d.) Retrieved September 25, 2023, from www.polityka.pl.
 
37.
Godność człowieka jako źródło podmiotowości prawnej i … (n.d.) Dostęp: Sierpień 27, 2023, z www.edukacjaprawnicza.pl.
 
38.
Górecki M., Podłoże motywacyjne pracy wolontariackiej, [w:] Pedagogika społeczna. Przestrzenie życia i edukacji. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Pilchowi, [red.] M. Konopczyński, W. Theiss, M. Winiarski, „Pedagogium” Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej, Warszawa 2010.
 
39.
GPW, Wytyczne do raportowania ESG. Przewodnik dla spółek, wyd. Steward Redqueen 2023.
 
40.
Griffin R.W.: Podstawy zarządzania organizacjami. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 
41.
Historia praw człowieka. (n.d.) Dostęp: Sierpień 27, 2023, z www.unic.un.org.pl.
 
42.
How can we build the skills and knowledge that are vital to … (n.d.) Dostęp: 04 sierpień, 2023, z businessfightspoverty.org.
 
43.
 
44.
Jak walczyć z korupcją - Aktualności. (n.d.) Dostęp: Sierpień 29, 2023, z www.antykorupcja.gov.pl.
 
45.
Jeżak J., Nadzór korporacyjny – kodeks dobrych praktyk, „Przegląd Organizacji” 2002.
 
46.
Kaczyńska-Maciejowska R., Etyka – warunek prawdziwego sukcesu, „Personel i Zarządzanie” 2005.
 
47.
Karta Edukacji Obywatelskiej i Edukacji o Prawach … (n.d.) Dostęp: Sierpień 28, 2023, z rm.coe.int.
 
48.
Kiedy reklama stanowi czyn nieuczciwej konkurencji?. (n.d.) Dostęp: Sierpień 25, 2023, z poradnikprzedsiebiorcy.pl.
 
49.
Klimczak B., Etyka gospodarcza, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.
 
50.
Kodeks Etyki w miejscu pracy – to się opłaca!. (n.d.) Dostęp: Sierpień 26, 2023, z odpowiedzialnybiznes.pl.
 
51.
Konkluzje Rady w sprawie priorytetów UE w roku 2023 na … (n.d.) Dostęp: Sierpień 27, 2023, z www.consilium.europa.eu.
 
52.
Konsekwencje naruszeń ustawy antykorupcyjnej. (n.d.) Dostęp: Sierpień 29, 2023, z www.antykorupcja.gov.pl.
 
53.
Konwencje międzynarodowe okiem TI - Aktualności. (n.d.) Dostęp: Sierpień 29, 2023, z www.antykorupcja.gov.pl.
 
54.
Korupcja a gospodarka. (n.d.) Dostęp: Sierpień 28, 2023, z www.parkiet.com/gospodarka/art23002711-korupcja-a-gospodarka.
 
55.
Kreowanie wizerunku organizacji jako pracodawcy. (n.d.) Dostęp: Sierpień 21, 2023, z econjournals.sgh.waw.pl/EEiM/article/download/1751/1555/.
 
56.
Kultura włączająca. Jak pielęgnować różnorodność w firmie?. (n.d.) Dostęp: lipiec 30, 2023, gromar.eu.
 
57.
M. Armstrong: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.
 
58.
M. Kostera, M. Śliwa: Zarządzanie w XXI wieku. Jakość, twórczość, kultura. Podręcznik akademicki. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010.
 
59.
Manufacturing Supply Chains Explained. (n.d.) Dostęp: Sierpień 23, 2023, z www.netsuite.com.
 
60.
Marketing – Wikipedia, wolna encyklopedia. (n.d.) Dostęp: Sierpień 25, 2023, z pl.wikipedia.org/wiki/Marketing.
 
61.
Marketing i komunikacja: Czego konsumenci oczekują dzisiaj … (n.d.) Dostęp: Sierpień 26, 2023, z marketerplus.pl.
 
62.
Marketing Społecznie Zaangażowany. (n.d.) Dostęp: Sierpień 25, 2023, z odpowiedzialnybiznes.pl.
 
63.
Marketing społecznie zaangażowany. (n.d.) Dostęp: Sierpień 25, 2023, z verseo.pl/marketing-spolecznie-zaangazowany/.
 
64.
Mesjasz Cz., Ład (nadzór) korporacyjny. Geneza, definicje i podstawowe problemy, [w:] D. Dobija, I. Koładkiewicz (red.), Ład korporacyjny, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.
 
65.
Modele polityki personalnej - który wdrożyć i dlaczego?. (n.d.) Retrieved September 25, 2023, from commplace.pl.
 
66.
Module 3 – Learning Reward. (n.d.) Dostęp: Sierpień 30, 2023, z learning.reward-erasmus.eu/module-3/?lang=pl.
 
67.
Mowa nienawiści. (n.d.) Dostęp: Sierpień 27, 2023, z www.echr.coe.int/documents/d/echr/fs_hate_speech_pol.
 
68.
Nieetyczny wymiar korupcji. (n.d.) Dostęp: Sierpień 28, 2023, z rozprawyspoleczne.edu.pl.
 
69.
Non-financial KPIs – employee satisfaction as a key success factor. (n.d.) Dostęp: Sierpień 8, 2023, z www.sheepblue.com.
 
70.
Nowe pomysły unijne na zapobieganie korupcji. (n.d.) Dostęp: Sierpień 30, 2023, z www.dzp.pl.
 
71.
Occupational health and safety for your employees. (n.d.) Dostęp: Sierpień 8, 2023, z www.uvex-safety.com.
 
72.
Ochrona sygnalistów. (n.d.) Dostęp: Sierpień 30, 2023, z www.ptpa.org.pl.
 
73.
Odnowiona strategia UE na lata 2011-2014 dotycząca społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw; www.odpowiedzialnybiznes.pl [dostęp: 22.08.2023].
 
74.
Odpowiedzialny biznes jako nowa orientacja w marketingu … (n.d.) Dostęp: Sierpień 25, 2023, z depot.ceon.pl/handle/123456789/5558.
 
75.
ODPOWIEDZIALNY MARKETING - OD CZEGO … (n.d.) Dostęp: Sierpień 25, 2023, z zrownowazony.biz.pl.
 
76.
Odpowiedzialny marketing, czyli marketing społecznie … (n.d.) Dostęp: Sierpień 26, 2023, z yadda.icm.edu.pl.
 
77.
Opis zagadnienia. (n.d.) Dostęp: lipiec 28, 2023, z www.ptpa.org.pl.
 
78.
Organizacje charytatywne, organizacje non-profit. Dostęp: Sierpień 31, 2023, z https://mfiles.pl/pl/index.php....
 
79.
Ossowska M., Normy moralne: Próba systematyzacji, PWN, Warszawa 1970.
 
80.
Otwarcie na różnorodność i włączanie. 5 błędów, których … (n.d.) Dostęp: lipiec 30, 2023, kulturabezpieczenstwa.pl.
 
81.
Pojęcie korupcji - Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. (n.d.) Dostęp: Sierpień 28, 2023, z www.gov.pl/web/gdos/pojecie-korupcji.
 
82.
Policja w walce z korupcją - Antykorupcja. (n.d.) Dostęp: Sierpień 29, 2023, z policja.pl.
 
83.
Polityka personalna - Raport Grupy Banku Millennium 2018. (n.d.) Retrieved September 25, 2023, from raportroczny.bankmillennium.pl.
 
84.
Polityka personalna w firmie - jak podejmować trafne … (n.d.) Retrieved September 25, 2023, from www.experto24.pl.
 
85.
Polityka personalna w przedsiębiorstwie. (n.d.) Retrieved September 25, 2023, from www.projektprzywodztwo.com.
 
86.
Polityka personalna wobec utalentowanych pracowników. (n.d.) Retrieved September 25, 2023, from kadry.infor.pl.
 
87.
Polityka personalna. (n.d.) Retrieved September 25, 2023, from corporate.ccc.eu/en/download/pobierz/polityka-personalna-pdf.
 
88.
Polityka personalna. (n.d.) Retrieved September 25, 2023, from mfiles.pl/pl/index.php/Polityka_personalna.
 
89.
Polityka różnorodności i włączenia D&I – dlaczego warto i … (n.d.) Dostęp: lipiec 30, 2023, dolineo.com/zarzadzanie-roznorodnoscia-i-kultura-wlaczenia/.
 
90.
Polityka różnorodności społecznej m.st. Warszawy. (n.d.) Dostęp: lipiec 30, 2023, um.warszawa.pl/waw/strategia/polityka-różnorodnosci.
 
91.
Polityka różnorodności w organizacji. (n.d.) Dostęp: lipiec 30, 2023, www.hays.pl.
 
92.
Polityka różnorodności. (n.d.) Dostęp: lipiec 30, 2023, wsparcie.um.warszawa.pl/-/polityka-różnorodnosci.
 
93.
Polityka różnorodności. (n.d.) Pobrane Dostęp: lipiec 28, 2023, z wsparcie.um.warszawa.pl/-/polityka-roznorodnosci.
 
94.
Polityka Rozsądnego Zakwaterowania DCFS - Illinois.gov. (n.d.) Dostęp: lipiec 29, 2023, z dcfs.illinois.gov.
 
95.
Praktyczny Przewodnik w sprawie Kryteriów … (n.d.) Dostęp: Sierpień 28, 2023, z www.echr.coe.int/documents/d/echr/admissibility_guide_pol.
 
96.
Prawa człowieka - Amnesty International … (n.d.) Dostęp: Sierpień 27, 2023, z www.amnesty.org.pl/zglebiaj-wiedze/prawa-czlowieka/.
 
97.
Prawa człowieka | Noty tematyczne o Unii Europejskiej. (n.d.) Dostęp: Sierpień 27, 2023, z www.europarl.europa.eu.
 
98.
Prawa człowieka w UE / Inne organizacje międzynarodowe i … (n.d.) Dostęp: Sierpień 27, 2023, z arch-bip.ms.gov.pl.
 
99.
Prawa człowieka. (n.d.) Dostęp: Sierpień 27, 2023, z encyklopedia.pwn.pl/haslo/prawa-czlowieka;3961793.html.
 
100.
Prawa człowieka. (n.d.) Dostęp: Sierpień 27, 2023, z wroclaw.sa.gov.pl/prawa-czlowieka,m,mg,361,330,332.
 
101.
Promoting Safe and Productive Working Environments: Occupational Health & Safety Tips to Consider. (n.d.) Dostęp: Sierpień 8, 2023, z www.monitorqa.com/health-safety-tips/.
 
102.
Promowanie różnorodności, równości i inkluzywności | Sanofi. (n.d.) Dostęp: lipiec 30, 2023, www.codeofconduct.sanofi.
 
103.
Przeciwdziałanie korupcji - Regionalna Dyrekcja Ochrony … (n.d.) Dostęp: Sierpień 29, 2023, z www.gov.pl/web/rdos-rzeszow/przeciwdzialanie-korupcji2.
 
104.
Przeciwdziałanie Korupcji PN-ISO 37001. (n.d.) Dostęp: Sierpień 30, 2023, z kig.pl.
 
105.
Przeciwdziałanie korupcji za pomocą nowoczesnych … (n.d.) Dostęp: Sierpień 30, 2023, z ideas.repec.org/a/sgh/gosnar/y2021i3p97-124.html.
 
106.
Przeciwdziałanie korupcji. (n.d.) Dostęp: Sierpień 28, 2023, z pg.edu.pl/saw/przeciwdzialanie-korupcji.
 
107.
Przedstawicielstwo fundacji zagranicznej jako sposób … (n.d.) Dostęp: Sierpień 31, 2023, z codozasady.pl.
 
108.
Przełam stereotypy związane z płcią, daj szansę talentowi. (n.d.) Dostęp: Sierpień 26, 2023, z ec.europa.eu/social/BlobServlet?langId=pl&docId=6321&.
 
109.
Przepisy krajowe w walce z korupcją - Antykorupcja. (n.d.) Dostęp: Sierpień 29, 2023, z policja.pl.
 
110.
Przewłocka J., Organizacje pozarządowe. Najważniejsze pytania, podstawowe fakty, Warszawa 2011.
 
111.
Quinn R.E., Faerman S.R., Thompson M.P., McGrath M.R.: Profesjonalne zarządzanie. PWE, Warszawa 2007.
 
112.
Radwan-Pragłowski J., Frysztacki K., Miłosierdzie i praktyka. Społeczne dzieje pomocy człowiekowi, „Śląsk” Sp. z o.o. Wydawnictwo Naukowe, Katowice 2009.
 
113.
Raport CSR: Z korzyścią dla pracowników i firm. (n.d.) Dostęp: lipiec 30, 2023, www.polityka.pl.
 
114.
Recipient Responsibilities | Labor Compliance Monitoring … (n.d.) Dostęp: Sierpień 23, 2023, z www.laborcompliancegroup.com.
 
115.
Recipient responsibility Definition. (n.d.) Dostęp: Sierpień 23, 2023, z www.lawinsider.com/dictionary/recipient-responsibility.
 
116.
Reklama | Marketing B2B. (n.d.) Dostęp: Sierpień 26, 2023, z b2b-marketing.pl/tag/reklama/.
 
117.
Responsibilities of Award Recipients. (n.d.) Dostęp: Sierpień 23, 2023, z www.neh.gov/grants/manage/responsibilities-award-recipients.
 
118.
Responsibilities of the Recipient Sample Clauses. (n.d.) Dostęp: Sierpień 23, 2023, z www.lawinsider.com/clause/responsibilities-of-the-recipient.
 
119.
Rola menedżera w kształtowaniu etycznych zachowań … (n.d.) Dostęp: Sierpień 26 , 2023, z czasopisma.uph.edu.pl/znadministracja/article/view/2169/1829.
 
120.
Role and Importance of Supply Chain Management. (n.d.) Dostep: Sierpień 23, 2023, z aims.education/supply-chain-roles-and-responsibilities/.
 
121.
Różnorodność i włączenie społeczne. (n.d.) Dostęp: lipiec 30, 2023, www.eca.europa.eu.
 
122.
Różnorodność w miejscu pracy - Poradnik biznesu. (n.d.) Dostęp: lipiec 30, 2023, www.poradnikbiznesu.info.
 
123.
Różnorodność w pracy. (n.d.) Dostęp: lipiec 28, 2023, z ec.europa.eu.
 
124.
RPO: W mentalności pracodawców funkcjonują stereotypy … (n.d.) Dostęp: Sierpień 26, 2023, z kadry.infor.pl.
 
125.
Rybak M., Etyka menedżera – społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2020.
 
126.
Samuelson W.F., S.G. Marks: Ekonomia menedżerska. PWE, Warszawa 2009.
 
127.
Siwiec K., Sprawozdawczość ESG, C.H. Beck, Warszawa, 2023, s.1.
 
128.
Six Non-Financial Metrics Every Marketer Should Measure. (n.d.) Dostęp: Sierpień 8, 2023, z visionedgemarketing.com/non-financial-metrics/.
 
129.
Społeczna odpowiedzialność wyzwaniem w … (n.d.) Dostęp: Sierpień 26, 2023, z bazekon.uek.krakow.pl/zeszyty/171211829.
 
130.
Stop Korupcji - Komenda Powiatowa Policji w Wejherowie. (n.d.) Dostęp: Sierpień 28, 2023, z wejherowo.policja.gov.pl/m16/stop-korupcji.
 
131.
Strategie integracji międzykulturowej: … (n.d.) Dostęp: lipiec 30, 2023, rm.coe.int.
 
132.
Supply Chain Manager Job Description | Career Resource. (n.d.) Dostęp: Sierpień 23, 2023, z scmtalent.com/supply-chain-manager-job-description/.
 
133.
Supply Chain Manager job description. (n.d.) Dostęp: Sierpień 23, 2023, z resources.workable.com/supply-chain-manager-job-description.
 
134.
Szarfenberg R. O polityce społecznej, Dostęp: Sierpień 31, 2023 z https://ptps.org.pl/o-polityce....
 
135.
Sztuczna inteligencja może dyskryminować - rp.pl - Cyfrowa. (n.d.) Dostęp: Sierpień 26, 2023, z cyfrowa.rp.pl.
 
136.
Task Force on Climate-related Financial Disclosures, 2022 Status Report (data publikacji: październik 2022 r.), str. 98-104, https://assets.bbhub.io/compan....
 
137.
The Many Roles of a Supply Chain Manager | American Public University. (n.d.) Dostep: Sierpień 23, 2023, z www.apu.apus.edu.
 
138.
Three ways to shift learning to maximize “skilling” for … (n.d.) Dostęp: 04 sierpień, 2023, z blogs.worldbank.org.
 
139.
Universal Declaration of Human Rights - Polish (Polski). (n.d.) Dostęp: Sierpień 27, 2023, z www.ohchr.org.
 
140.
Urzędnicy ds. zapobiegania korupcji i przejrzystości (RTPC) oraz …antifraud-knowledge-centre.ec.europa.eu › good-practices › corruption-pre… (n.d.) Dostęp: Sierpień 29, 2023, z antifraud-knowledge-centre.ec.europa.eu.
 
141.
W jaki sposób Sygnaliści pomagają przeciwdziałać korupcji? (n.d.) Dostęp: Sierpień 30, 2023, z www.sygnalista.com.
 
142.
W sprawie zwalczania korupcji - EUR-Lex. (n.d.) Dostęp: Sierpień 29, 2023, z eur-lex.europa.eu.
 
143.
Wawrzyniak B., Nadzór korporacyjny: perspektywy badań, „Organizacja i Kierowanie”, nr 2, Warszawa 2000.
 
144.
What Is Occupational Health and Safety?. (n.d.) Dostęp: Sierpień 8, 2023, z www.verywellhealth.com.
 
145.
Włączanie i różnorodność – Inclusion & Diversity. (n.d.) Dostęp: lipiec 30, 2023, erasmusplus.org.pl/wlaczanie-i-roznorodnosc.
 
146.
Wolontariat – dobre praktyki wolontariackie na podstawie doświadczeń Centrów Wolontariatu, [red.] M. Wieczorek, Wydawnictwo Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu, Warszawa 2008.
 
147.
Workplace Health and Safety: Ways to Incorporate It. (n.d.) Dostęp: Sierpień 8, 2023, z www.vantagefit.io/blog/workplace-health-and-safety/.
 
148.
Workplace Safety Examples: A Guide to Best Practices. (n.d.) Dostęp: Sierpień 8, 2023, z acuityinternational.com/blog/workplace-safety-examples/.
 
149.
Wpływ marketingu i reklamy na równość kobiet i mężczyzn. (n.d.) Dostęp: Sierpień 26, 2023, z www.prawo.pl/akty/dz-u-ue-c-2009-295e-43,67913319.html.
 
150.
Współpraca międzynarodowa. (n.d.) Dostęp: Sierpień 30, 2023, z www.cba.gov.pl/pl/o-nas/wspolpraca-miedzynarod.
 
151.
Współpraca z Europejską Siecią do Spraw Oszustw i … (n.d.) Dostęp: Sierpień 30, 2023, z www.gov.pl.
 
152.
Wszystko, co musisz wiedzieć o etycznym marketingu w … (n.d.) Dostęp: Sierpień 25, 2023, z www.ranktracker.com.
 
153.
www.blommberg.com [dostęp 01.08.2023].
 
154.
Wykluczenie społeczne wczoraj i dziś. (n.d.) Dostęp: Sierpień 28, 2023, z repozytorium.amu.edu.pl.
 
155.
Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i … (n.d.) Dostęp: lipiec 28, 2023, z www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/13574/Wytycznedot.doc.
 
156.
Yaziji M., Doh J., Organizacje pozarządowe a korporacje, Warszawa 2011.
 
157.
Zapobieganie korupcji na podstawie doświadczeń GRECO. (n.d.) Dostęp: Sierpień 29, 2023, z www.antykorupcja.gov.pl.
 
158.
Zarządzanie antykorupcyjne w sektorze … (n.d.) Dostęp: Sierpień 30, 2023, z isp.uj.edu.pl.
 
159.
Zarządzanie różnorodnością – wyzwania i dobre praktyki. (n.d.) Dostęp: lipiec 30, 2023, serwisy.gazetaprawna.pl.
 
160.
Zarządzanie różnorodnością a organizacja włączająca. (n.d.) Dostęp: lipiec 30, 2023, odpowiedzialnybiznes.pl.
 
161.
Zarządzanie różnorodnością a organizacja włączająca. (n.d.) Retrieved September 25, 2023, from odpowiedzialnybiznes.pl.
 
162.
Zarządzanie różnorodnością w miejscu pracy. (n.d.) Dostęp: lipiec 30, 2023, www.projektgamma.pl.
 
163.
Zarządzanie różnorodnością w organizacji. (n.d.) Dostęp: lipiec 30, 2023, hcmdeck.com/blog/zarzadzanie-roznorodnoscia-w-organizacji/ Gamma.
 
164.
Zarządzanie różnorodnością w pracy — przykłady i … - Elevato. (n.d.) Dostęp: lipiec 30, 2023, www.elevatosoftware.com.
 
165.
Zasada równości szans i niedyskryminacji - RPO WP 2014-2020. (n.d.) Dostęp: lipiec 28, 2023, z www.rpo.pomorskie.eu.
 
166.
Zasady etyki i ładu korporacyjnego. (n.d.) Dostęp: Sierpień 30, 2023, z www.garrigues.com/pl/pl-PL/o-nas/etyka-zarz%C4%85dzanie.
 
167.
Zasady savoir vivre w pracy, w rodzinie i w towarzystwie. (n.d.) Retrieved September 25, 2023, from akademiarodziny.wzp.pl.
 
168.
Znaczenie etyki w marketingu i reklamie. (n.d.) Dostęp: Sierpień 25, 2023, z funkymedia.pl/nowe/znaczenie-etyki-w-marketingu-i-reklamie.
 
169.
Zwalczanie korupcji to także prewencja, edukacja i ochrona. (n.d.) Dostęp: Sierpień 30, 2023, z cba.gov.pl.
 
170.
ZZL Moduł 1 – Studia Informatyczne. (n.d.) Retrieved September 25, 2023, from wazniak.mimuw.edu.pl/index.php?title=ZZL_Modu%C5%82_1.
 
171.
Źródła prawa i instrumenty prawne dotyczące praw człowieka. (n.d.) Dostęp: Sierpień 27, 2023, z www.unic.un.org.pl.
 
Journals System - logo
Scroll to top