PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (74-85)
Relationships in the family of a child with autism
 
More details
Hide details
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article is an analysis of psychosocial relations in the family of a child with autism. The family of a child with autism goes through the stages of re-evaluation of expectations towards the child, the relationships between siblings and parents change. They intensify periods of emotional uncertainty, crisis situations, seeking confirmation or rejection of a diagnosis. The period of learning to live with one’s and the whole family’s problem determines the effectiveness of the search, the results of therapy, the quality of relationships in the family and the immediate environment, which is necessary in the everyday-unusual dimension of the child’s development. Knowledge of the subject and high empathy of educators working with children with autism (and parents of children functioning correctly in terms of psychosocial) is the key to supporting their development and supporting the development of family relationships.
 
REFERENCES (17)
1.
Banasiak, A. (2008). Psychospołeczny wymiar jakości życia rodzin dzieci z autyzmem, Prace Naukowe Akademii Jana Długosza w Częstochowie, z. XV.
 
2.
Gosztyła, T. (2017). Ojcowie dzieci z autyzmem w relacjach rodzinnych i terapeutycznych, Głos – Język – Komunikacja, t. 4.
 
3.
Grodzka, M. (1998). Wpływ interakcji rodzic – dziecko na efekty terapii dzieci autystycznych, Nowiny Psychologiczne, nr 3.
 
4.
Jaklewicz, H. (1993). Autyzm wczesnodziecięcy: diagnoza, przebieg, leczenie, Gdańsk: Gdańskie Towarzystwo Psychologiczne.
 
5.
Kawczyńska-Butrym, Z. (1994). Problemy wspierania rodzin z osobami niepełnosprawnymi [w:] A. Ostrowska, Badania nad niepełnosprawnością w Polsce 1993, Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk.
 
6.
Konieczna, I. (2017). Rola wsparcia społecznego w sytuacji doświadczania przez dziecko choroby przewlekłej [w:] W. Otrębski, K. Mariańczyk (red.), Konteksty Psychologii Rehabilitacji. Przepis na rehabilitację, Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia Universalis.
 
7.
Komender, J. (2009). Dziecko autystyczne w rodzinie [w:] J. Komender, G. Jagielska, A. Bryńska, Autyzm i zespół Aspergera, Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.
 
8.
Pągowska, M. (2010). Psychospołeczna sytuacja rodziny dziecka z autyzmem – etapy adaptacji, Szkoła Specjalna, nr 4(255), T. LXXI.
 
9.
Pisula, E. (1991). Dzieci z autyzmem [w:] I. Obuchowska, Dziecko niepełnosprawne w rodzinie, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 
10.
Pisula, E. (2005). Problemy rodziców dorastających i dorosłych osób z autyzmem [w:] I. Matczak, A. Pala (red.) Edukacja i wspomaganie osób z autyzmem od dzieciństwa do dorosłości, Częstochowa: Wydawca Organizatorzy V Forum.
 
11.
Sekułowicz, M., Kaczmarek E. (2014). Ścieżki radzenia sobie matek dzieci z autyzmem: pomiędzy wypaleniem a prężnością, Niepełnosprawność, nr 13.
 
12.
Szerląg, A. (2022). Rodzicielskie spojrzenie na relacje rówieśnicze dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu [w:] E. Kulesza, D. Al.-Kamisy, P. Zalewska (red.), Od integracji do inkluzji – 30 lat edukacji integracyjnej – idea i rzeczywistość, Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej i. Marii Grzegorzewskiej.
 
13.
Tsirigotis, K., Lewik-Tsirigotis, E., Dydyna, K. (2012). Autyzm w rodzinie – problemy i próby pomocy, Pedagogika Rodziny nr 2(1).
 
14.
Twardowski, A. (1991). Sytuacja rodzin dzieci niepełnosprawnych [w:] I. Obuchowska, Dziecko niepełnosprawne w rodzinie, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 
15.
Wroniszewski, M. (1993). Ocalić siebie, Światło i cień, nr 1-2.
 
16.
Wyczesany, J., Ucinek, A. (2001). Wybrane aspekt funkcjonowania rodzeństwa dzieci autystycznych, [w:] T. Gałkowski, J. Kossewska (red.), Autyzm wyzwaniem naszych czasów, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.
 
17.
Zasępa, E., Kuprowska-Stępień, K. (2016). Jakość życia rodzin dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, Szkoła Specjalna t. LXXVII, nr 4(285).
 
Journals System - logo
Scroll to top