PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (167-182)
The sense of the correctional function of criminal punishment
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Warszawie Instytut Nauk Społecznych
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article is devoted to the problems of the educational function of punishment. The author analyzes the genesis of one of the concepts justifying the law to punish: the theory of correctional reform. The article also presents objections to the theory of reform, in particular drawing attention to the fact that the implementation of punishment in the form of rehabilitation of the convicted person in many situations is impossible to carry out due to a number of varying factors being not only the personality of the perpetrator. The article also seeks to answer the question of why criminal punishment does not meet expectations in the field of rehabilitation of offenders.
 
REFERENCES (30)
1.
Allport G.W., Personality. A psychological interpretation, New York 1937.
 
2.
Budziński S., Wykład porównawczy prawa karnego, Warszawa 1868.
 
3.
Dunbar I., Langdon A., Justification and purposes of imprisonment, w: Y. Jewkes, G. Letherby, Criminology: A Reader, SAGE Publications, London–Thousand oaks– New Delhi 2002.
 
4.
Giegużyński H., O karze w ogólności, Warszawa 1871.
 
5.
Heinze K.F., Strafrechtstheorien und Strafrechtsprinzip, w: F. von Holtzendorff (red.), Handbuch des deutschen Strafrechts, t. I, Berlin 1871.
 
6.
Hube R., O teoryach prawa kryminalnego, w: tenże, Pisma, t. I, Warszawa 1905.
 
7.
Konarska-Wrzosek V., Dyrektywy wyboru kary w polskim ustawodawstwie karnym, Wyd. UMK, Toruń 2002.
 
8.
Krzymuski E., Kilka uwag o usprawiedliwieniu teorii poprawy, „Gazeta Sądowa Warszawska” 1875, nr 23.
 
9.
Krzymuski E., Wykład prawa karnego ze stanowiska nauki i prawa austryackiego, t. I, Wyd. Leona Frommera, Kraków 1901.
 
10.
Kubala W., Z rozważań nad pojęciem „właściwości i warunków osobistych” w ujęciu kodeksu karnego z 1969 r., „Palestra” 1977, nr 10.
 
11.
Kuć M., Indywidualizacja wykonywania kary pozbawienia wolności, Wyd. Tow. Nauk. KUL, Lublin 2007.
 
12.
Kuć M., Prawne podstawy resocjalizacji, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2011.
 
13.
Kuryłowicz M., Lucjusz Anneusz Seneka o karze śmierci, w: M. Kuryłowicz, H. Kowalski (red.), Kara śmierci w starożytnym Rzymie, Wyd. UMCS, Lublin 1996.
 
14.
Maciejowski F., Wykład prawa karnego w ogólności, Warszawa 1848.
 
15.
Małkowski K., Wykład prawa karnego podług obecnego stanu nauki, Warszawa 1866.
 
16.
Marsh I., Criminal Justice, Wyd. Routledge, London 2004.
 
17.
Myrcha M., Prawo karne. Kara, t. II, Wyd. ATK, Warszawa 1969.
 
18.
Papierkowski Z., Prawo karne. Część ogólna, Wyd. Bratnia Pomoc, Lublin 1939.
 
19.
Papierkowski Z., Socjologiczne i filozoficzne oblicze kary, Wyd. Tow. Nauk. KUL, Lublin 1947.
 
20.
Rosenblatt J., Wykład powszechnego austryjackiego prawa karnego z uwzględnieniem projektu nowej ustawy karnej, Kraków 1883–1884.
 
21.
Samaha J., Criminal law, Wyd. West/Wadsworth, Belmont–Albany–Cincinnati–Johannesburg–London–Madrid–Melbourne–Mexico City–New York–Pacific Grove–Scottsdale–Singapore–Tokyo–Toronto 1999.
 
22.
Stańdo-Kawecka B., Prawne podstawy resocjalizacji, Wyd. Zakamycze, Kraków 2000.
 
23.
Stewart S.W., A Modern View of the Criminal Law, Pergamon Press, Oxford–London–Edinburg–New York–Toronto–Sydney–Paris–Braunschweig 1969.
 
24.
Świtka J., Filozoficzne i socjologiczne ujęcie kary, w: M. Kuć, I. Niewiadomska (red.), Kara kryminalna, analiza psychologiczno-prawna, Wyd. Tow. Nauk. KUL, Lublin 2004.
 
25.
Tähtinen U., The theories of punishment. Studied from the point of view of non-violence, Turku 1963.
 
26.
Utrat-Milecki J., Podstawy penologii. Teoria kary, Wyd. UW, Warszawa 2006.
 
27.
Warylewski J., Kara. Podstawy filozoficzne i historyczne, Wyd. UG, Gdańsk 2007.
 
28.
Warylewski J., Prawo karne. Część ogólna, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2007.
 
29.
Wróbel W., Zoll A., Polskie prawo karne. Część ogólna, Wyd. Znak, Kraków 2010.
 
30.
Wróblewski B., Zarys polityki karnej, Wilno 1928.
 
Journals System - logo
Scroll to top