PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (217-228)
Special services and human rights – selected issues in the field of service management
 
More details
Hide details
1
Alcide De Gasperi University of Euroregional Economy in Józefów, Poland
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This article is devoted to the issue of Human Rights in Special Services. The intention of the author is to bring closer the need for control over the services, especially in the context of observing human rights as a universal paradigm of individual freedom as well as other rights, which are related to every interference of power in the personal sphere of human rights. The material analyzed in this context the problem of management of special services and the ongoing monitoring of their observance of human rights. The result of the analysis is conclusions regarding the reactivation of issues related to human rights, especially in the training process of officers of the services.
 
REFERENCES (13)
1.
Bożek M., Sejmowa kontrola działalności służb specjalnych i jej ograniczenia wynikające z ustaw kompetencyjnych. Zarys problemu na tle uwarunkowań normatywnych, Studia IuridicaLublinensia 20, 2013,.
 
2.
Chodak P., Zarządzanie w służbach specjalnych – Nadzór, kontrola i koordynacja realizowana przez Koordynatora Służb Specjalnych, Journal of Modern Science, 2/29.2016,.
 
3.
Dz. U. 2015 r., poz. 1921, with later d. changed then Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra-Członka Rady Ministrów Mariusza Kamińskiego – Koordynatora Służb Specjalnych; Dz. U. – 2017 r. poz. 2332,.
 
4.
Encyclopedia of Public International Law, vol. 8, Human Rights and the Individual in International Law. International Econonic Relations, Amsterdam-New York-Oxford 1985 North-Holland,.
 
5.
Henkin L., The age of rights, New York 1990, Columbia University Press.
 
6.
Kołodziejczyk M., Prawa człowieka vs Bezpieczeństwo w XXI. Trudne dylematy. Zeszyty Naukowe WSFiP Nr 1/2014,.
 
7.
Laskowski D., Prawne podstawy funkcjonowania służb specjalnych z perspektywy potrzeb obronnych państwa, Obronność. Zeszyty naukowe 2(10) 2014,.
 
8.
Osiatyński W., Wprowadzenie do praw człowieka, www.hfhr.pl,.
 
9.
Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation).Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119 4 maja 2016,.
 
10.
Rzepliński A., Wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Sprawa Mccan i inni przeciwko Zjednoczonemu Królestwu. Wyrok – z dnia 27 września 1995 r. from:www.kryminologia.ipsir.edu.pl/.
 
11.
Skrzydło W., Polskie prawo konstytucyjne, Lublin 2003,.
 
12.
Służby specjalne, policyjne i skarbowe a prawa człowieka – standardy konstytucyjne i międzynarodowe oraz kierunki niezbędnych zmian legislacyjnych, [w:] pod red. B. Grabowska-Moroz, A. Petryka, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Warszawa maj 2016,.
 
13.
Ustawa z dnia 24 maja 2002 o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu (Dz.U. z 2018 r. poz. 730).
 
Journals System - logo
Scroll to top