PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (179-191)
TELEWIZJA W ŻYCIU OSÓB STARSZYCH
 
More details
Hide details
 
 
 
REFERENCES (18)
1.
Aronson E., Człowiek - istota społeczna, PWN, Warszawa 1998.
 
2.
Aronson E., Wilson T.D., Arket R.M., Psychologia społeczna - Serce i umysł, Wyd. Zysk i S-ka, Warszawa 1997.
 
3.
Chabior A., Rola aktywności kulturalno – oświatowej w adaptacji do starości, Instytut Technologii i Ekslpotacji, Radom – Kielce 2000.
 
4.
Cialdini R., Wywieranie wpływu na ludzi, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 1994.
 
5.
Czerniawska O., Trendy rozwojowe w zachowaniu ludzi dorosłych, [w:] T. Wujek, Wprowadzenie do andragogiki, Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji, Warszawa 1996.
 
6.
Dobek-Ostrowska B., Media masowe na świeci. Modele systemów medialnych i ich dynamika rozwojowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2007.
 
7.
Godzic W., Telewizja jako kultura, Wydawca Rabid, Kraków 2002.
 
8.
Hoffinger M., Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku, Warszawa 2002.
 
9.
Juszczyk S., Komunikacja człowieka z mediami, Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1998.
 
10.
Kubicka D., Kołodziejczyk A., Psychologia wpływu mediów – wybrane teorie, metody, badania, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2007.
 
11.
Łuszczek K., Nowoczesna telewizja czyli bliskie spotkania z kultura masową, Poligrafia Insektoratu Towarzystwa Salezjańskiego, Tychy 2004.
 
12.
Koblewska J., Propaganda i wychowanie. Szkice o środkach masowego oddziaływania, Instytut Wydawniczy Cruz, Warszawa 1974.
 
13.
Obuchowski K. (red.), Starość i osobowość, Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2002.
 
14.
Sartori G., Homo videns Telewizja i postmyślenie, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007.
 
15.
Wilki E., Kolasińska-Pasterczyk I., Nowa audiowizualność – nowy paradygmat kultury, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008.
 
16.
Maison D., Pilotem w spot, „Charaktery”, nr 3/26/1999.
 
17.
Paluchowski W. J., Wpływ postawy wobec reklam TV na ich odbiór, „Przegląd”, nr 2455/2002.
 
18.
Szmajke A., Przez dziurkę TV, „Charaktery”, nr 4/39/2000.
 
Journals System - logo
Scroll to top