PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (113-128)
The Acquisition of Agricultural Real Estate in Poland by Foreign Nationals – selected issues
 
More details
Hide details
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This paper relates to the problems of acquisition of agricultural land in Poland by foreigners. However, given the wide scope of the problem, this discussion will cover only selected issues:  definition of a foreigner, agricultural real estate and the acquisition of real estate;  personal and subject-matter restrictions on the acquisition of agricultural real estate; the acquisition of agricultural real estate with and without permit;  the compliance of the amended Act on Developing the Agricultural System with the Constitution of the Republic of Poland;  attempt to answer the question – Is there a possibility of introducing legal restrictions on the acquisition of agricultural real estate by foreigners?
 
REFERENCES (27)
1.
Borkowski M., Pojęcia „nieruchomości rolnej” oraz „nieruchomości leśnej” w rozumieniu przepisów ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, Rejent 2007, No. 7–8,.
 
2.
Dalecka A., Przewoźny–Paciorek A., Komentarz do art. 1 ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, [in:] Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców. Komentarz, Lex/el. 2013,.
 
3.
Frąckowiak–Adamska A., Zasada proporcjonalności jako gwarancja swobód rynku wewnętrznego, Warszawa 2009,.
 
4.
Jeżyńska B., Pastuszko R., Ramy prawne obrotu nieruchomościami rolnymi po 2016 r., OE–197, Biuro Analiz i Dokumentacji, grudzień 2012, dostęp: http://senat.gov.pl/gfx/senat /pl/senatekspertyzy/ 265/plik/opinie_197_do_internetu.pdf (access – 29.05.2016 r.),.
 
5.
Kasperek I., Zasacki T., Nabycie nieruchomości rolnej [in:] Ryzyka prawne w transakcjach fuzji przejęć, Ed. P. Ciećwierz, I .Zielińska–Barłożek, Lex/el. 2013,.
 
6.
Lichorowicz A., Podstawowe rozwiązania w zakresie obrotu gruntami rolnymi w ustawodawstwie krajów Europy Zachodniej, Studia Prawnicze PAN, 1991, No. 3,.
 
7.
Lichorowicz A., Prawna regulacja obrotu gruntami rolnymi – ocena stanu aktualnego, postulaty de lege ferenda, Przegląd Legislacyjny 2009, No. 1/2,.
 
8.
Mataczyński M., W kwestii zgodności ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego z prawem europejskim w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Rejent 2004, No. 5,.
 
9.
Pawłowski B., Opinia prawna na temat możliwości wprowadzenia ograniczeń prawnych w nabywaniu ziemi rolnej przez cudzoziemców, Zeszyty Prawnicze BAS 2014, No. 2,.
 
10.
Skoczylas J. J., Cywilnoprawny obrót nieruchomościami przez cudzoziemców (po wejściu Polski do Unii Europejskiej), Warszawa 2005,.
 
11.
Skoczylas J. J., Szlęzak E., Nabycie nieruchomości [in:] Cywilnoprawny obrót nieruchomościami przez cudzoziemców, Lex/el. 2010,.
 
12.
Szafrański D., Promesa zezwolenia na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca (przyrzeczenie wydania zezwolenia), Kwartalnik Prawa Publicznego 2001, No. 1,.
 
13.
Wereśniak–Masri I., Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców w Polsce. Komentarz, Warszawa 2011,.
 
14.
Wielgo M., Sporna nasza ziemia cała, Gazeta Wyborcza 2000, No. 63,.
 
15.
Act of 24 March 1920 on the Acquisition of Real Estate by Foreigners (consolidated text: Dz.U. [Journal of Laws] 2014, item 1380, as amended,.
 
16.
The Treaty on the Functioning of the European Union of 30 April 2004, Dz.U. [Journal of Laws] 2004.90.864/2 as amended,.
 
17.
Act of 23 April 1964 – Civil Code (consolidated text: Dz.U. [Journal of Laws] of 2016, item 380, as amended).
 
18.
Annex I to Council Directive 88/361 EC of 24 June 1988 for the implementation of Article 67 of the Treaty, OJ EC, 1988 L 178,.
 
19.
Act of 19 October 1991 on Managing Agricultural Property of the State Treasury (Dz. U. of 2015, items 1014, 1433 and 1830, and Dz. U. of 2016, item 50 and 585),.
 
20.
Act of 2 April 1997 – The Constitution of the Republic of Polish (Dz.U. [Journal of Laws] No. 78, item 483 , as amended), Judgment of the Court of Justice of 1 June 1999 in the case C–302/97, Klaus Konle v. Austrian Republic, ECR 1999/6/I–03099.
 
21.
Act of 11 April 2003 on Developing the Agricultural System, (consolidated text: Dz.U. [Journal of Laws] 2012, item 803, as amended), Accession Treaty signed by Poland on 16 April 2003 in Athens (Dz.U. [Journal of Laws] No. 90, item 864, as amended),.
 
22.
Judgment of the Court of Justice of 23September 2003, in the case C–452/01 Ospelt i Schlössle Weissenberg, Rec, text available on the website: www.eur-lex.europa.eu, (access – 29.05.2016 r.),.
 
23.
Judgment of the Court of Justice of 23 February 2006 in the case C–513/03, heirs M.E.A. van Hilten–van der Heijden v. Inspecteur van de Belastingdienst/Particulieren/Ondernemingen bu itenland te Heerlen, text available on the website: www.eur–lex.europa.eu, (access – 29.05.2016 r.),.
 
24.
Judgment of the Court of Justice of 25 January 2007 in the case C–370/05, criminal proceedings against Uwe Kay Festersen, text available on the website: www.eur-lex.europa.e u, (access – 29.05.2016 r.).
 
25.
Judgment of the Court of Justice of 8 November 2012, in the case C–244/11, European commission v. Greek Republic, text available on the website: www.eur-lex.europa.eu, (access – 29.05.2016 r.),.
 
26.
Decision of the Supreme Court of 21 January 2015, IV CSK 203/14, LEX No. 1656510.
 
27.
Act of 14 April 2016 on the Suspension of the Sale of Real Estate Held in the Agricultural Property Stock of the State Treasury and the Amendment of Certain Acts. (Dz. U. [Journal of Laws] 2016, item 585),.
 
Journals System - logo
Scroll to top