PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (129-146)
The Basis for an Entry in a Land and Mortgage Register
 
More details
Hide details
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The analysis of the issue of land and mortgage register entry is a difficult and multifaceted task. The problem is important inasmuch as currently there are no uniform legal solutions in this area at European level yet. The ever increasing migration of people is conducive to generating further difficulties, not only in private international law, but also in the matter of property law. The freedoms guaranteed to European Union Member States regarding free movement of capital, people and property have opened the door wide to trade in foreign real estate for many entities. Every single purchase of real estate requires, of course, to be reflected in the relevant land record. It would be socially desirable to make the rules for making entries in the “European” land and mortgage registers uniform, or at least similar. Unification of bases for a land and mortgage entry may constitute the first step towards the unification of EU law in the field of recording real estate transactions in Europe.
 
REFERENCES (40)
1.
Allgemeines Grundbuchgesetz 1955 (BGBl. 39/1995).
 
2.
Barłowski B., Janeczko E., Księgi wieczyste – rejestr nieruchomości, Warszawa 1988.
 
3.
Bengel M., Bauer R., Weidlich D., Grundbuch Grundstück Grenze, Kriftel 2000.
 
4.
Bieniek G., Podstawa wpisu do księgi wieczystej a kognicja sądu wieczystoksięgowego, Nowy Przegląd Notarialny 2007, No. 2.
 
5.
Borkowski P., Trześniewski-Kwiecień J., Dokumenty stanowiące podstawę wpisów do księgi wieczystej, [in:] Borkowski P., Trześniewski-Kwiecień J., Wpisy do ksiąg wieczystych, Lex/el. 2008.
 
6.
Ciepła H., Kognicja sądu wieczystoksięgowego, Przegląd Sądowy 1999, No. 9.
 
7.
Ciepła H., Bałan-Gonciarz E., Ustawa o księgach wieczystych i hipotece. Komentarz po nowelizacji prawa hipotecznego. Wzory wniosków o wpis. Wzory wpisów do księgi wieczystej, Warszawa 2011.
 
8.
Czech T., Księgi wieczyste i hipoteka, Warszawa 2014.
 
9.
Deneka M., Księgi wieczyste. Zasady materialnoprawne, Warszawa 2010.
 
10.
Erickmann D., Grundbuch – Verfahrensrecht: ein Lehrbuch, Bielefeld 1994.
 
11.
Gniewek E., [in:] System prawa prywatnego, vol. IV, Prawo rzeczowe, Ed. Gniewek E., Warszawa 2005.
 
12.
Harpum C., Bignell J., Registered Land. Law and Practice under the Land Registration Act 2002, Bristol 2004.
 
13.
Henclewski T., Podstawy ujawnienia wzmianki w księdze wieczystej, Monitor Prawniczy 2010, No. 4.
 
14.
Hoffmann P., Dane i informacje z ewidencji gruntów i budynków a księgi wieczyste, Rejent 2002, No. 5.
 
15.
Ignatowicz J., Podstawy wpisów do ksiąg wieczystych, Rejent 1994, No. 2.
 
16.
Ignatowicz J., Stefaniuk K., Prawo rzeczowe, Warszawa 2009.
 
17.
Ignatowicz J., Wasilkowski J., [in:] System prawa cywilnego, vol. II, Prawo własności i inne prawa rzeczowe, Ossolineum 1976.
 
18.
Jefimko E., Postępowanie wieczystoksięgowe jako szczególny rodzaj postępowania nieprocesowego (zagadnienia wybrane), Przegląd Sądowy 2002, No. 10.
 
19.
Kuropatwiński J., Jurydyczna konstrukcja podstawy wpisu do księgi wieczystej, Rejent 2015, No. 5.
 
20.
Mysiak P., Podstawa wpisu do księgi wieczystej, Rejent 2006, No. 7-8.
 
21.
Mysiak P., Postępowanie wieczystoksięgowe, Warszawa 2010.
 
22.
Oleszko A., Badanie podstawy wpisu (treści dokumentu), [in:] Wpis w księdze wieczystej na podstawie aktu notarialnego, Lex/el. 2016.
 
23.
Oleszko A., Obrót cywilnoprawny w praktyce notarialnej i wieczystoksięgowej, Kraków 2003.
 
24.
Oleszko A., Uzgodnienie stanu prawnego nieruchomości w zakresie podstawy dokonanego wpisu prawa własności w księdze wieczystej, Rejent 2007, No. 1.
 
25.
Oleszko A., Pastuszko R., Kognicja sądu rozpoznającego wniosek, [in:] Oleszko A.,.
 
26.
Pastuszko R., Prawo o notariacie. Kodeks Etyki Zawodowej Notariusza. Księgi wieczyste.
 
27.
Postępowanie wieczystoksięgowe, Lex/el. 2016.
 
28.
Rechberger W.H., Bittner L., Grundbuchsrecht, Wien 2007.
 
29.
Rudnicki S., Ustawa o księgach wieczystych i hipotece. Przepisy o postępowaniu w sprawach wieczystoksięgowych. Komentarz, Warszawa 2009.
 
30.
Rylski P., Odpis dokumentu poświadczony przez pełnomocnika występującego w sprawie jako podstawa dokonania wpisu w postępowaniu wieczystoksięgowym, Polski Proces Cywilny 2012, No. 1.
 
31.
Siciński P., Podstawy dokonywania wpisów – uwagi o formie dokumentu, [in:] Komentarz do wpisów w księgach wieczystych, Ed. Ignaczewski J., Lex/el. 2013.
 
32.
Stawecki T., Rejestry publiczne: funkcje instytucji, Warszawa 2005.
 
33.
Wasilkowski J., Znaczenie wpisu do księgi wieczystej według prawa rzeczowego, Part II, Państwo i Prawo 1947, vol. 5-6.
 
34.
Wrzecionek R., Kontrola sądu rejestrowego nad czynnościami notarialnymi w spółkach kapitałowych, Przegląd Prawa Handlowego 2007, No. 2.
 
35.
Zohl D., Grundbuchrecht, Zürich 1999.
 
36.
Grundbuchordnung of 24 March 1897 (RBl 1897, 139).
 
37.
Schweizerisches Zivilgesetzbuch of 10 December 1907 (SR 210).
 
38.
Act of 17 November 1964 – Civil Procedure Code (consolidated text: Dz. U. [Journal of Laws] of 2014, item 101, as amended).
 
39.
Act of 14 February 1991 – Notary Public Law (consolidated text: Dz. U. [Journal of Laws] of 2014, item 164, as amended).
 
40.
Regulation of the Minister of Justice of 21 November 2013 on establishing and keeping land and mortgage registry in an IT system (Dz. U. [Journal of Laws] of 2013, item 1411, as amended).
 
Journals System - logo
Scroll to top