PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK
 
KEYWORDS
ABSTRACT
There have been or there are public enterprises (or private ones) bearing real monopoly of activity in certain areas in numerous EU’s member states. It concerns especially services of common character such as mailing services. Monopoly itself is not economically justified; it leads to high prices in most cases, low quality of services and technological delay (Kowalski and Ślusarczyk 2010, p. 208). Mailing services have been a subject of anti-monopoly policy realized by the European Union for years. Many experiments of the EU’s anti-monopoly policy remain in central authorities’ competences. It favors to development of competition since it does not include regulations founding particular exceptions or exemptions from using as below: (i) general competition law; (ii) limits concerning horizontal cartels; (iii) limits concerning vertical relations and abusing a dominant position and; (iv) limits within performing fusions. In case of mailing services, one should still speak about occurring regulation barriers connected with access. Competition is still limited in the sector of mailing services as regards letters. Although mailing services are principally open for competition in the part concerning parcels and telecommunication. Maintaining high standards is of significant importance but it should be cared that it would not lead to blocking possibilities of development of enterprising companies and causing high prices and limited supply of important services (Small and medium enterprises and entrepreneurship policy 2012, p. 103)
 
REFERENCES (134)
1.
Adamczak-Retecka M., Hołub-Sniadach O., Prawo integracji w pytaniach i odpowiedziach, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2005.
 
2.
Andrzejczak D., Mikina A., Rzeźnik B., Wajgner M. D, Podstawy działalności handlowej, WSiP, Warszawa 2010.
 
3.
Baran A. (red.), W trosce o pracę. Raport o Rozwoju Społecznym Polska 2004,.
 
4.
Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2004.
 
5.
Baran B., Prawo cywilne dla zarządców nieruchomości, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012.
 
6.
Baran K.W., Zbiorowe prawo pracy, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2007.
 
7.
Barcz J. (red.), Prawo gospodarcze Unii Europejskiej, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa 2011.
 
8.
Biernat S., Wasilewski A., Wolność gospodarcza w Europie, Wydawnictwo Zakamycze, Kraków 2000.
 
9.
Boratyński J., Dudek B., Morkis G., Obsługa klienta. Prawo pracy. Higiena pracy, WSiP, Warszawa 2003.
 
10.
Borodo A., Samorząd terytorialny system prawnofinansowy, Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa 2008.
 
11.
Borowiec L., Controlling w realizacji usług publicznych gminy, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2007.
 
12.
Bożyk P., Misala J., Integracja ekonomiczna, PWE, Warszawa 2004.
 
13.
Breński W., „Polski rynek usług pocztowych z wykorzystaniem outsourcingu”, Wydawnictwo UWM, Olsztyn.
 
14.
Breński W., Oleksiuk A., Strategiczne szanse polskiej gospodarki w świetle globalizacji, Wydawnictwo Difin Warszawa 2008.
 
15.
Brzeziński B., Głuchowski J., Kosikowski C., Harmonizacja prawa podatkowego Unii Europejskiej i Polski, PWE, Warszawa 1998.
 
16.
Buczna M. (red.), Aplikacja 2010. Zbiór przepisów. Część II, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010.
 
17.
Budnikowski A., Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa 2001.
 
18.
Budny P. (red.), Zmiana i kontynuacja. Polityka europejska wybranych państw Unii Europejskiej, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2008.
 
19.
Carbaugh R.J., International Economics, wyd. V, South Western College Publishing, Cicinnati, Ohio 1995.
 
20.
Cebrowska T., Rachunkowość finansowa i podatkowa, PWN, Warszawa 2006.
 
21.
Cejmer M., Napierała J., Sójka T. (red.), Europejskie prawo spółek. Spółki zagraniczne w Polsce, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2008.
 
22.
Chałubińska-Jenkiewicz K., Media audiowizualne. Konflikt regulacyjny w dobie cyfryzacji, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011.
 
23.
Ciamaga L., Latoszek E., Michałowska-Gorywoda K., Oręziak L., Teichmann E., Unia Europejska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 
24.
Cioch H., Kidyba A., Ustawa o fundacjach. Komentarz, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2007.
 
25.
Collis D.J., Montgomery C.A., Competing on Resources: Strategy in the 1990s, „Harvard Business Review”, Lipiec – Sierpień 1995.
 
26.
Combating VAT fraud in the EU the way forward, Report presented to the European Commission, International VAT Association, Bruxelles, March 2007.
 
27.
Craughwell T., Wielka księga wynalazków, Bellona, Warszawa 2010.
 
28.
Czaplewski R., Panasiuk A., Polityka regulacyjna w zakresie dostępności usług pocztowych o charakterze powszechnym, „Technika i Eksploatacja Poczty” 1999, nr 1-2.
 
29.
Devereux M.P., Efektywność polityki podatkowej, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2007.
 
30.
Dobija M., Rachunkowość zarządcza i controlling, PWN, Warszawa 2007.
 
31.
Dral A., Powszechna ochrona trwałości stosunku pracy. Tendencje zmian, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009.
 
32.
Dziworska K., Decyzje inwestycyjne przedsiębiorstw, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego. Gdańsk, 2000.
 
33.
Etel M., Pojęcie przedsiębiorcy w prawie polskim i prawie Unii Europejskiej oraz w rzecznictwie sądowym, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012.
 
34.
Feldo K., VAT w partnerstwie publiczno-prywatnym, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011.
 
35.
Florek L., Europejskie prawo pracy, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2005.
 
36.
Frączkiewicz-Wronka A., Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce ochrony zdrowia, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009.
 
37.
Galewska E., Implementacja dyrektyw telekomunikacyjnych, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2007.
 
38.
Garbarski L., Tkaczyk J., Kontrowersje wokół marketingu w Polsce. Niepewność i zaufanie a zachowania nabywców, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009.
 
39.
Goryńska A. (red.), Teoria i praktyka ewaluacji interwencji publicznych, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 
40.
Gospodarek J., Możliwości działania Poczty Polskiej na liberalizowanym rynku pocztowym w świetle nowego prawa pocztowego z 2003 r.
 
41.
X Sympozjum Poczty Polskiej, Szczecin 2003.
 
42.
Góral L., Zintegrowany model publicznoprawnych instytucji ochrony rynku bankowego we Francji i w Polsce, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011.
 
43.
Häfelin U., Haller W., Schweizererisches Bundesstaatsrecht, Zűrich 1988.
 
44.
Hill M., Polityka społeczna we współczesnym świecie, Difin, Warszawa 2010.
 
45.
Iskra W., Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Fundacja Innowacja, Warszawa 2000.
 
46.
Janowski J., Elektroniczny obrót prawny, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2008.
 
47.
Jarugowa A., Skowroński J., Rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 1986.
 
48.
Jerzemowska M., Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2006.
 
49.
Jesień L., Prezydencja Unii Europejskiej: zinstytucjonalizowana procedura przywództwa politycznego, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2011.
 
50.
Jezierski A., Leszczyńska C., Historia gospodarcza Polski, Wydawnictwo Key Text, Warszawa 2003.
 
51.
Jurkowska-Zeidler A., Bezpieczeństwo rynku finansowego w świetle prawa Unii Europejskiej, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2008.
 
52.
Kabaj M., Czy deregulacja rynku pracy umożliwi utworzenie 2 mln miejsc pracy do 2010 r.?, [w:] Deregulacja polskiego rynku pracy, Frieske K.W. (red.), IPSS, Warszawa 2003.
 
53.
Kalinowska I., Kujszczyk B., Mańturz M., Sajko J., Świercz B., Tymoszuk A., Elastyczne formy zatrudnienia. Informator, Publikacja Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie. Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, Warszawa 2012.
 
54.
Kielan K., Pokora K., Przygotowanie do działalności usługowej, WSiP, Warszawa 2003.
 
55.
Kłodecka M., Poczta Polska najnowocześniejsza w Europie?, http://metromsn.gazeta.pl/Port... (20.10.2013).
 
56.
Knosala E., Zarys nauki administracji, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010.
 
57.
Koch A., Napierała J., Umowy w obrocie gospodarczym, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2006.
 
58.
Kohutek K., Sieradzka M., Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2008.
 
59.
Kondrat M., Ochrona znaków towarowych przed naruszeniami w internecie, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2008.
 
60.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483, z późn. zm.).
 
61.
Kosikowski C., Polskie prawo finansowe na tle prawa Unii Europejskiej, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2008.
 
62.
Kosikowski C., Ruśkowski E. (red.), Finanse publiczne i prawo finansowe, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2006.
 
63.
Kowalczyk A., Szymańska A., Zamówienia sektorowe, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011.
 
64.
Kowalski J., Ślusarczyk Z., Unia Europejska: proces integracji europejskiej i zarys problematyki instytucjonalno-prawnej, Polskie Wydawnictwo Prawnicze IURIS, Poznań 2010.
 
65.
Krähenmann B., Privatwirtschafliche Tätigkeit des gemeinwesens, Basel 1987.
 
66.
Kubiński P., Działalność gospodarcza w zakresie ochrony osób i mienia, i jej koncesjonowanie, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2008.
 
67.
Kubot Z., Umowa o pracę na zastępstwo, PiZS, Warszawa 2003.
 
68.
Lachiewicz S., Majetun M. (red.), Konkurencyjność jako determinanta rozwoju przedsiębiorczości, Monografie Politechniki Łódzkiej, Łódź 2009.
 
69.
Lipniewicz R., Docelowy system VAT w Unii Europejskiej. Harmonizacja opodatkowania transakcji wewnątrzwspólnotowych, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010.
 
70.
Lipski J., Nowotnik M., Szafrański A., Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Wybór i opracowanie, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2007.
 
71.
Malinowska-Misiąg E., Misiąg W., Finanse publiczne w Polsce, Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa 2007.
 
72.
Małe i średnie przedsiębiorstwa oraz polityka przedsiębiorczości w Polsce. Przegląd OECD, OECD Studies on SMEs and Entrepreneurship. Poland: Key Issues and Policies (Polish version), OECD Publishing, Warszawa 2012.
 
73.
Marysiak A., Pieniak-Lendzion K., Lendzion M., Usługi kurierskie na rynku usług logistycznych w Polsce [w:] Zeszyty naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Seria: Administracja i Zarządzanie, Zeszyt nr 96, Siedlce 2013.
 
74.
Mataczyński M., Swoboda przepływu kapitału a złota akcja Skarbu Państwa, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2007.
 
75.
Materna G., Pojęcie przedsiębiorcy w polskim i europejskim prawie ochrony konkurencji, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009.
 
76.
Mednis A., Prawo do prywatności a interes publiczny, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2006.
 
77.
Michael P., Smith T., Smith S.C., Economic development, Addison Wesley, Boston 2003.
 
78.
Michalski T., Statystyka, WSiP, Warszawa 2004.
 
79.
Mielecka M., Sytuacja przedsiębiorstw świadczących usługi w ogólnym interesie gospodarczym w świetle wspólnotowego prawa konkurencji [w:] Biernat S. (red.), Studia z prawa Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2000.
 
80.
Mikos-Sitek A., Zapadka P., Polskie prawo bankowe, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009.
 
81.
Monarcha-Matlak A., Obowiązki administracji w komunikacji elektronicznej, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2008.
 
82.
Musiałek P. (red.), Główne kierunki polityki zagranicznej rządu Donalda Tuska w latach 2007-2011, Wydawnictwo eSPe, Kraków 2012.
 
83.
Muszalski W., Typowy i nietypowy rozkład czasu pracy w ujęciu statystycznym, PiZS 2006 nr 9.
 
84.
Najlepszy E., Finanse międzynarodowe przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.
 
85.
Nalepka A., Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Biznesu, Nowy Sącz 2007.
 
86.
Niedzielski E., Łapińska A., Zarządzanie firmą, WSiP, Warszawa 1999.
 
87.
Niedziółka I., Ochrona praw konsumenta w kontekście zakazu stosowania niedozwolonych postanowień umownych, [w:] Journal of Modern Science 4/13/2012, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi Józefów 2012.
 
88.
Noworól A., Planowanie rozwoju terytorialnego w skali regionalnej i lokalnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007.
 
89.
Ofiarski Z., Prawo bankowe, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2008.
 
90.
Ogonowska A., Vademecum informacji o prawie Unii Europejskiej, Wydawnictwo Sejmowe, Ośrodek Informacji i Dokumentacji Europejskiej, „Zeszyty OIDE” nr 2/2003.
 
91.
Olszewski J.J., Jak założyć firmę w Unii Europejskiej, Rzeczpospolita z 17 lutego 2004 r.
 
92.
Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 
93.
Panfil P., Prawne i finansowe uwarunkowania długu skarbu państwa, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011.
 
94.
Pepliński B., Agrobiznes – podstawy ekonomii, WSiP, Warszawa 2009.
 
95.
Perkowski M. (red.), Prawo zarządzania projektami finansowymi z funduszy europejskich, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2008.
 
96.
Polski misjonarz na ziemi argentyńskiej, red. Szczerbiński M., Wasilewski K., Stowarzyszenie Naukowe Polska w Świecie, Gorzów Wielkopolski 2011.
 
97.
Prawo podatkowe Wspólnoty Europejskiej, red. Brzeziński B.,.
 
98.
Kalinowski M., ODDK, Gdańsk 2006 Prawo pracy 2008, red. Stojek-Siwińska M., Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2008.
 
99.
Problemy współczesnej praktyki zarządzania, red. Lachiewicz S., Matejun M., Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2007.
 
100.
Program nauczania dla zawodu Technik Usług Pocztowych i Finansowych o strukturze modułowej; Typ Szkoły: Szkoła Policealna; Rodzaj Programu: Liniowy, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Warszawa 2012.
 
101.
Prosser T., The limits of Competition Law. Markets and Public services, Oxford 2005.
 
102.
Radziejowska G., Kruczek M., Żebrucki Z., Koncepcja badania sprawności strategicznej w łańcuchu dostaw, Logistyka 2006, nr 6.
 
103.
Raport o stanie rynku pocztowego za rok 2012, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Warszawa maj 2013.
 
104.
Regulamin Pracy ppup „Poczta Polska” Romer M.T., Czas pracy po nowelizacji Kodeksu pracy, Prawo Pracy 2007 nr 1.
 
105.
Rostkowski T., Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012.
 
106.
Rymarczyk J. (red.), Handel zagraniczny. Organizacja i technika, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005, s. 50.
 
107.
Selera P., Międzynarodowe a unijne prawo podatkowe w kontekście opodatkowania zysków przedsiębiorstw, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010.
 
108.
Sider R.J., Bogaci chrześcijanie w epoce głodu. Na drodze od dostatku do szczodrości, Wydawnictwo Pojednanie, Warszawa 2008.
 
109.
Sieradzka M., Pozew grupowy jako instrument prywatnoprawnej ochrony interesów konsumentów z tytułu naruszenia reguł konkurencji, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012.
 
110.
Sitek M., Polityka ochrony środowiska w sektorze usług turystycznych w ś ietle prawa Unii Europejskiej, Olsztyn 2007.
 
111.
Sitek M., The Dynamics of the European Union Regional Policy, [w:] Regional Formation and Development Studies [w:] Journal of Modern Science 3/12/2012, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi Józefów 2012.
 
112.
Sitek B., Bezpieczeństwo prawne. Nowy poziom bezpieczeństwa narodowego, [w:] Bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczpospolitej Polskiej na tle innych państw Unii Europejskiej. Stan obecny oraz perspektywy zmian, Józefów 2009.
 
113.
Stabryła A., Małkusa T., Strategie rozwoju organizacji, Wydawnictwo Mfiles, Kraków 2012.
 
114.
Stan realizacji polityki społecznej w XXI wieku, red. Miłka M., Wilk-Jakubowski G.,.
 
115.
Wydawnictwo Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód, Kielce 2006 Stefaniak-Piasek E., Technika pracy biurowej, WSiP, Warszawa 2005.
 
116.
Streżyńska A., Nowy pakiet regulacyjny UE, Prawo i Ekonomia w Telekomunikacji 2002, nr 1.
 
117.
Strzyczkowski K., Prawo gospodarcze publiczne, Lexis Nexis, Warszawa 2011.
 
118.
System okresowych raportów dotyczących rozwoju rynku usług pocztowych, konkurencji i podmiotów działających na tym rynku, Program Wieloletni Rozwój Telekomunikacji i Poczty w dobie społeczeństwa informacyjnego, Warszawa, sierpień 2007.
 
119.
Szewczyk H., Ochrona dóbr osobistych w zatrudnieniu, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2007.
 
120.
Szjeniuk A., Gospodarka zasobami ludzkimi, [w:] Journal of Modern Science – nr 4/11/2011.
 
121.
Szydło M., Konkurencja regulacyjna w prawie spółek, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2008.
 
122.
Szylko-Skoczny M., Polityka społeczna wobec bezrobocia w III Rzeczypospolitej, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2004.
 
123.
Targański B., Ochrona konkurencji w działalności platform handlu elektronicznego, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010.
 
124.
Traktat o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 2012/C 326/01 (Dz.U. C 326 , 26/10/2012 P. 0001 – 0390).
 
125.
Traktat Ustanawiający Wspólnotę Europejską (Dz. Urz. WE C 235 z 24.12.2002).
 
126.
Trzcieliński S., Chmieliński P., Frontczak T., Syndrom końca roku w zarządzaniu inwestycjami. Metoda rozwiązania problemu i studium przypadku, Zeszyty Naukowe PP, seria OiZ, nr 34/2002.
 
127.
Vademecum – źródła informacji o Unii Europejskiej, Biblioteka Depozytowa Wspólnot Europejskich, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 2004.
 
128.
Vademecum teleinformatyka, Tom I, Wydawnictwo IDG POLAND, Warszawa 2002.
 
129.
Vallender K.A., Wirtschaftsfreiheit und begrenzte Staatsverantwortung, Bern 1991.
 
130.
Wawrzyszczuk E. (red.), Zatrudnienie niepełnoetatowców. 22 praktyczne wskazówki, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, Warszawa 2010.
 
131.
Włudyka T., Smaga M. (red.), Instytucje gospodarki rynkowe, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012.
 
132.
Wolska G., Obszary działania wybranych publicznych operatorów pocztowych w UE – z uwzględnieniem usług logistycznych, Logistyka nr 2/2006.
 
133.
Zielińska-Głębocka A., Współczesna gospodarka światowa. Przemiany, innowacje, kryzysy, rozwiązania regionalne, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012.
 
134.
Zielona Księga w sprawie usług użyteczności publicznej. Bruksela, 21 maja 2003 r., COM (2003) 270, pkt 79-83.
 
Journals System - logo
Scroll to top