PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (210-225)
The human right to education and remote learning
 
More details
Hide details
1
John Paul II Catholic University of Lublin, Poland
 
 
 
REFERENCES (43)
1.
Banaszak, B., Ogólne wiadomości o prawach człowieka. Geneza praw człowieka i ewolucja systemów ich ochrony, [in:] Prawa i wolności obywatelskie w Konstytucji RP, red. B. Banaszak, A. Preisner, Warszawa 2002.
 
2.
Chapman, A. R., A human rights perspective on intellectual property, scientific progress, and access to the benefits of science, www.wipo.int/tk/en/hr/paneldiscussion/papers/pdf/chapman.pdf.
 
3.
Complak, K., Uwagi o godności człowieka oraz jej ochrona w świetle nowej konstytucji, Psej 5/1998.
 
4.
Drozd, A., Stosowanie praw człowieka, wobec różnic językowych tych samych tekstów normatywnych w różnych wersjach językowych [w:] Unijny system ochrony praw człowieka wobec współczesnych wyzwań, red. E. Krzysztofik, M. Maksymiuk, D. Tarczyński, Lublin 2022.
 
5.
Florek I., Administracja w szkole wyższej w dobie pandemii, [in:] Funkcjonowanie administracji publicznej w okresie pandemii COVID-19, ed. Elżbieta Ura, Rzeszów 2022.
 
6.
Garlicki, L., Komentarz do art. 2 Protokołu 1 EKPC [in:] Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Komentarz do artykułów 19-59 oraz Protokołów dodatkowych, L. Garlicki (red.), Warszawa 2010.
 
7.
Garlicki, L., Komentarz do art. 2 Protokołu 1 EKPCZ, pkt. 2, [in:] (ed.) L. Garlicki, P. Hofmański,.
 
8.
A. Wróbel, Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Tom II. Komentarz.
 
9.
do artykułów 19–59 oraz Protokołów dodatkowych, Warszawa 2010.
 
10.
Hołda Z., [in:] Prawa Człowieka, Zarys wykładu, red. Z. Hołda, D. Ostrowska, J. Hołda, J. A. Rybczyńska, Warszawa 2014.
 
11.
Jasudowicz, T.,[in:] Prawa człowieka i ich ochrona – podręcznik dla studentów prawa i administracji, T. Jasudowicz (ed.), B. Gronowska, M. Balcerzak, M. Lubiszewski, R. Mizerski, Toruń 2005,.
 
12.
Nowicki, A., Europejski Trybunał Praw Człowieka. Orzecznictwo. Tom II. Prawo do życia i inne prawa, Kraków 2002.
 
13.
Skwarzyński, M., Podmiotowe granice wolności słowa w wypowiedziach publicznych, Prawo w Działaniu 48/ 2021.
 
14.
Jan Paweł II, Moralna struktura wolności podstawą nowej kultury wolności, ETHOS 1999, nr 1-2,.
 
15.
Jasudowicz T., [in:] ed. T. Jasudowicz, Prawa człowieka i ich ochrona – podręcznik dla studentów prawa i administracji, Toruń 2005.
 
16.
Jedlecka, W., Policiewicz, J., Pojęcie godności na tle Konstytucji RP [in:] Z zagadnień teorii i filozofii prawa. Konstytucja, red. A. Bator, Wrocław 1999.
 
17.
Kolasiński, M. K., Ochrona własności intelektualnej a prawa człowieka, Kwartalnik Prawa Prywatnego, nr 3/2008.
 
18.
Kowalik – Bańczyk, K., Konsekwencje przyjęcia protokołu polsko-brytyjskiego dotyczące stosowania Karty Praw Podstawowych, [in:] Karta Praw Podstawowych w europejskim i krajowym porządku prawnym, red. A. Wróbel, Warszawa 2009.
 
19.
Kowalski, P., Nowe prawa człowieka perspektywy i zagrożenia, RPEiS, nr 2/1988.
 
20.
Krukowski, J., Godność człowieka podstawą konstytucyjnego katalogu praw i wolności jednostki [in:] Podstawowe prawa jednostki i ich sądowa ochrona, red. L. Wiśniewski, Warszawa 1997.
 
21.
Krukowski, J., Zasada poszanowania godności ludzkiej i prawa do życia w biomedycynie w prawie międzynarodowym, [in:] Ius et Lex, Księga Jubileuszowa ku czci Profesora Adama Strzembosza, (ed.:) A. Dębiński, A. Grześkowiak, K. Wiak, Lublin 2002.
 
22.
Mazurek, F. J., Godność osoby ludzkiej podstawą praw człowieka, Lublin 2001.
 
23.
Orzeszyna, K., Godność jako źródło praw człowieka [in:] Prawo Międzynarodowe Praw Człowieka, red. K. Orzeszyna, M. Skwarzyński, R. Tabaszewski, Warszawa C.H. Beck 2022.
 
24.
Orzeszyna, K., Godność ludzka podstawą praw człowieka, [in:] Człowiek – jego prawa i odpowiedzialność, red. R. Tabaszewski, Lublin 2013.
 
25.
Orzeszyna, K., Human rights and public international law [in:] International Human Rights Law, K. Orzeszyna, M. Skwarzyński, R. Tabaszewski, Warszawa Beck 2023.
 
26.
Piechowiak, M., Filozofia praw człowieka. Prawa człowieka w świetle ich międzynarodowej ochrony, Lublin 1999.
 
27.
Ruchała, S., Współczesne filozoficzne spory o ugruntowanie praw człowieka, Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem prof. dra hab. Kazimierza Ślęczki, Katowice 2006 r. Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Nauk Społecznych Instytut Filozofii, http://www.sbc.org.pl/Content/....
 
28.
Rudak, O. M., Prawo do nauki, [in:] Prawa i wolności obywatelskie w Konstytucji RP, B. Banaszak, A. Preisner (ed.), Warszawa 2002.
 
29.
Sitek, M., Prawa (potrzeby) człowieka w ponowoczesności, Warszawa 2016.
 
30.
Skwarzyński, M., Definition of human rights [in:] International Human Rights Law, K. Orzeszyna, M. Skwarzyński, R. Tabaszewski, Warszawa Beck 2023.
 
31.
Skwarzyński, M., Domestic system of human rights protection [in:] International Human Rights Law, K. Orzeszyna, M. Skwarzyński, R. Tabaszewski, Warszawa Beck 2023.
 
32.
Skwarzyński, M., [in:] International Human Rights Law, K. Orzeszyna, M. Skwarzyński, R. Tabaszewski, Warszawa Beck 2023.
 
33.
Skwarzyński, M., Zasady stosowania praw człowieka w orzecznictwie ETPCz i TSUE [in:] Unijny system ochrony praw człowieka wobec współczesnych wyzwań, red. E. Krzysztofik, M. Maksymiuk, D. Tarczyński, Lublin 2022.
 
34.
Sobczak, J., Wolność ekspresji artystycznej. Standardy europejskie i rzeczywistość polska, [in:] Rada Europy, a przemiany demokratyczne w państwach Europy Środkowej i Wschodniej w latach 1989-2009, J. Jaskiernia (ed.), Toruń 2010.
 
35.
Wieruszewski, R., Postanowienia Karty Praw Podstawowych w świetle wiążących Polskę umów międzynarodowych i postanowień Konstytucji RP z 1997 r., [in:] Ochrona praw podstawowych w Unii Europejskiej, red. J. Barcz, Warszawa 2008.
 
36.
Wojtyła, K., Osoba i czyn, Kraków 1969.
 
37.
Wyrozumska, A., Ochrona praw podstawowych w Unii Europejskiej, [in:] Obywatel Unii. Tom VI Traktat z Lizbony, I. Skomerska – Muchowska, A. Wyrozumska, Warszawa 2010.
 
38.
Vasak, K., A 30-year struggle Thesustained efforts to give force of law to the Universal Declaration of Human Rights, The UNESCO Courier: a window open on the world, nr 11/1977.
 
39.
Vasak, K., Human Rights: As a Legal Reality [in:] The International dimensions of human rights, ed. K. Vasak, UNESCO, Paryż, Westport, 1982.
 
40.
Vasak, K., Part II: International Institutions for the protection and promotion of human rights. The Distinguishing Criteria of Institutions, [in:] The International dimensions of human rights, ed. K. Vasak, UNESCO, Paryż, Westport, 1982.
 
41.
Vasak, K., Sub-part II: Regional Institutions for the promotion and protection of human rights. Introduction [in:] The International dimensions of human rights, ed. K. Vasak, UNESCO, Paryż, Westport, 1982.
 
42.
Vasak, K., Sub-part II: Regional Institutions for the promotion and protection of human rights. The Council of Europe [in:] The International dimensions of human rights, red. K. Vasak, UNESCO, Paryż, Westport, 1982.
 
43.
Zajadło, J., Godność jednostki w aktach międzynarodowej ochrony praw człowieka, RPEiS, nr 2/1989.
 
Journals System - logo
Scroll to top