PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (193-204)
The influence of reason of state (national interest) on the observance of human rights
 
More details
Hide details
1
Alcide De Gasperi University of Euroregional Economy in Józefów, Polan
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The subject of this study is a discussion about the influence of the state reason or national interest on the content and respect of human rights. Each state is guided by its own national interest. The very notion of “reason of state” is an expression of the specific interest of the ruling group. The aim of the study is to show the dependence of human rights from the politicized concept of “reason of state”. In fact, the reason of state (national interest) is the ideology of the ruling group, whose aim is to gain the public support and maintain power. The work uses such methods as: analysis of legal provisions, functional method, descriptive method and legal-comparative methods. Contemporary dominant ideologies are: the rule of law, a democratic state, a social state, a secular state or a democratic state of law. Europe, totally, departed from Christian ideology, which even in the 1960s was widely present in the constitutions and programs of many political parties. Human rights are a system of values to which various ideologies now quite commonly refer to. The subject of this study is to show the influence of various state interests on the shaping of the content of selected human rights, in particular the right to live, the right to freedom of speech and expression or the right for participation in scientific research or the use of scientific achievements.
 
REFERENCES (21)
1.
Bleicken J., Die Verfassung der Romischen Republik, Schoningh, Padeborn 1995. ISBN 3-8252-0460-X.
 
2.
Bleicken J., Verfassungs- und Sozialgeschichte des Romischen Kaiserreiches, Bd. 1, p. 20. Schoningh, Padeborn 1981. ISBN 3-506-99256-2.
 
3.
Bradley K., Slavery and Society at Rome, Cambridge University Press, Cambridge 1994. ISBN 0521 37287 9.
 
4.
Danek A., Racja stanu jako suwerenność państwa in actu, Przegląd Geopolityczny nr 13/2015, pp. 7-16. Online text: http://przeglad.org/wp-content... [access: 30.05.2018].
 
5.
Hagemann, H.-R. Die Stellung der Piae Causae nach justinianischem Rechte, Helbing&Lichtenhahn, Basel 1953.
 
6.
Machiavelli N., Książę, http://www.knhd.law.uj.edu.pl/....
 
7.
Meier Ch., Res publica amissa. Eine Studie zu Verfassung und Geschichte der spaten romischen Republik, Suhrkamp, Wiesbaden 1997. ISBN 3-518-57506-6.
 
8.
Misztal M., Giovanni Della Casa’s Galateo: A Serious Treatise on Manners or “Only a Joke”, w: K. Kujawińska Courtney, G. Zinkiewicz G.,(ed.), Some Renaissance/Early Modern Topoi in the Twenty First Century, Łódź University Press, Łódź 2015. pp. 115-132.
 
9.
Molinari G., La „Rerum Novarum” e i problemi sociali oggi, in : A. Luciani (red.), La „Rerum Novarum” e i problemi sociali oggi, Massimo, Milano 1991, pp. 11-22.
 
10.
Mommsen Th., Römisches Strafrecht, Duehrkohp&Radicke, dodruk Leipzig 1899, Göttingen 1999.
 
11.
Petrucci A., Corso di diritto pubblico romano, G. Giappichelli, Torino 2012. ISBN 978-88-348-3602-6.
 
12.
Sajkowski R.: A. Jurewicz i inni, Rzymskie prawo publiczne. Wybrane zagadnienia, UWM, Olsztyn 2011, p. 55 and the following.
 
13.
Sitek B., Convivium, cena i donum munus w antycznym Rzymie a współczesne dylematy korupcji wyborczej (crimen ambitus), Studia Prawnoustrojowe no 11/2010, pp. 5-15.
 
14.
Sitek, B. Tabula Heracleensis (lex Iulia municipalis). Tekst, tłumaczenie, komentarz, UWM, Olsztyn 2006. ISBN 83-7299-451-X.
 
15.
Umiński J., Historia Kościoła. t I: Chrześcijańska starożytność i wieki średnie, ed. św. Krzyża w Opolu, Opole 1949.
 
16.
Visscher Ch. de, Human Rights in Roman Law Countries, The Annals of the American Academy of Political and Social Science, Vol. 243, Essential Human Rights (Jan., 1946), pp. 53-59.
 
17.
Wójcik M., Fundacje dobroczynne w rzymskim prawie poklasycznym, KUL, Lublin 2003. ISBN 83-7363-069-4;.
 
18.
Wojtyszyn R., Wolnorynkowy porządek społeczno-gospodarczy a faszyzm i nazim w mysli Ludiga von Misesa oraz Friedricha von Hayka, pp. 1-32. Online text: http://mises.pl/wp-content/upl... [access: 25.05.2018].
 
19.
Wołodkiewicz W., „Okręcanie” wyborców – czyli crimen ambitus w sprawie rzymskim, w: Europa i prawo rzymskie. Szkice z historii europejskiej kultury prawnej, Wolters Kluwer, Warszawa 2009, pp. 334-339. ISBN 978-83-7601-824-9;.
 
20.
Żejmo M., Istota przemian industrialnych w XIX wieku, Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość, 2015, p. XII, pp. 169-178. ISSN 1731-8440.
 
21.
Zientara B., Historia powszechna średniowiecza, TRIO, Warszawa 1994, p. 130 and the following. ISBN 8385660100. Online text: http://www.strony.toya.net.pl/... [access: 25.05.2018 r.].
 
Journals System - logo
Scroll to top