PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (318-329)
The right to court of technologically excluded people in relation to tools digitizing the civil process in Poland
 
More details
Hide details
 
 
 
REFERENCES (10)
1.
Garwol, K., Stopień umiejętności korzystania z technologii cyfrowych a wykluczenie społeczne na przykładzie osób niepełnosprawnych, starszych i ubogich, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 58 (2/2019), Rzeszów 2019.
 
2.
Gołaczyński, J., Informatyzacja postępowania cywilnego. Od odrębności do modelu.
 
3.
podstawowego, Gdańskie Studia Prawnicze, n. 5 (57)/2022.
 
4.
Grzegorczyk, P., Weitz K., [in:] M. Safjan, L. Bosek (red.), Konstytucja RP. Tom I. Komentarz do art. 1–86, Warszawa 2016.
 
5.
Orzeszyna, K., Skwarzyński, M., Tabaszewski, R., International Human Rights Law, Warszawa 2023.
 
6.
Orzeszyna, K., Skwarzyński, M., Tabaszewski, R., Prawo Międzynarodowe Praw Człowieka, Warszawa 2022.
 
7.
Skibińska, M., O zasadności przepisu art. 15zzs(1) ust. 1 pkt 4 ustawy antycovidowej z perspektywy konstytucyjnej zasady proporcjonalności, PPC 2023, nr 1.
 
8.
Skwarzyński, M. The Exhaustion of the Guargantee Sum in Obligatory Insurance Contracts in the Context of an Insurer’s Debt and Liability Towards the Wronged Party, Roczniki Nauk Prawnych, n. 1/2011 (21).
 
9.
Tabaszewski, R., Prawo do zdrowia w systemach ochrony praw człowieka, Lublin 2016.
 
10.
Tomczyńska, W., Digital exclusion: definitions, causes, countermeasures, Adeptus, n. 10/2017.
 
Journals System - logo
Scroll to top