PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (331-345)
Władza policyjna Warszawy w świetle projektu dekretu o Niezależnej władzy policyjnej miasta stołecznego Warszawy
 
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, ul. Sienkiewicza 4, 05-410, Józefów, Polska
 
 
ABSTRACT
Abstract. Warsaw, a metropolis of commonwealth and Duchy of Warsaw, had an independent police government system from the rest of administration. Special organs and special military units secured the public safety, law and order very well. In reality, the biggest authorities in the field of security and police, in Duchy of Warsaw, were given to a Mayor of Warsaw. The article analyses Self – dependent police government of Warsaw project. This specific document was a work of the Police Minister Aleksander Potocki. He proposed intensification of police government in Warsaw and finally led to the creation of a self – dependent structure of police in the whole country. Unfortunately the plan was not realized because the costs were too high. Moreover, the project did not ensure the the qualitative improve of the police work. Self – dependent police government of Warsaw project did not pass, but played a very important role in future reforms of polish administration.
 
REFERENCES (22)
1.
Polski Słownik Biograficzny, t. XXVII, Biogram Aleksandra Potockiego, napisała Barbara Grochulska, Warszawa 1982.
 
2.
Bartel W., Kosim J., Rostocki W. (opr.), Ustawodawstwo Księstwa Warszawskiego. Akty normatywne władzy najwyższej, Warszawa 1964, t. 94 – 95.
 
3.
Gembarzewski B., Historia armii Księstwa Warszawskiego, Warszawa 1905.
 
4.
Góralski Z., Urzędy i godności w dawnej Polsce, Warszawa 1983.
 
5.
Kallas M., Konstytucja Księstwa Warszawskiego. Jej powstanie, systematyka i główne instytucje w związku z normami szczegółowymi i praktyką, Studia Iuridica 1970 t. IX z. 3.
 
6.
Kallas M., Dzienniki departamentowe w czasach Księstwa Warszawskiego (1808 – 1815), Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego 1971 nr 1 (10).
 
7.
Kallas M., Organy administracji terytorialnej w Księstwie Warszawskim, Toruń 1975.
 
8.
Kawka W., Policja w ujęciu historycznym i współczesnym, Wilno 1939.
 
9.
Krzymkowski M., Projekt uregulowania statusu prawnego urzędów w Księstwie Warszawskim, [w:] Studia z historii ustroju państwa i prawa. Księga dedykowana prof. Jerzemu Walachowiczowi, Olszewski H. (red.), Poznań 2002.
 
10.
Malec J., Polska myśl administracyjna XVIII w., [w.] Rozprawy habilitacyjne, nr 120, Kraków 1986; P. Cichoń, Rozwój myśli administracyjnej w Księstwie Warszawskim 1807 – 1815, Kraków 2006.
 
11.
Marczuk K. P., Trzecia opcja. Gwardie narodowe w wybranych państwach Morza Śródziemnego, Warszawa 2007.
 
12.
Mencel T., Organizacja i działalność administracji miejskiej w Lublinie w latach 1809 – 1866, [w:] Roczniki Lubelskie, t. IV, s. 46.
 
13.
Mencel T., Feliks Łubieński, minister sprawiedliwości Księstwa Warszawskiego (1758 – 1848), Warszawa 1952.
 
14.
Mielnik M., Gwardia Narodowa Księstwa Warszawskiego w dokumentach Ministerstwa Policji i Rady Stanu w latach 1807 – 1810, Zarządzanie bezpieczeństwem w Unii Europejskiej wobec globalnych zagrożeń. The UE’s security management towards global threads, Józefów 2008.
 
15.
Mielnik M., Formalno-prawne podstawy organizacji, kompetencji i działania władzy policyjnej miasta stołecznego Warszawy w okresie Księstwa Warszawskiego, [w:] Journal of Modern Science, Zeszyty Naukowo – Dydaktyczne, tom 1/4/2008 Administracja i Bezpieczeństwo, Józefów 2008.
 
16.
Mielnik M., Stan Gwardii Narodowej Księstwa Warszawskiego przełomu 1809 i 1810 roku, [w:] Bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczpospolitej Polskiej na tle innych państw Unii Europejskiej. Stan obecny oraz perspektywy zmian, Józefów 2009.
 
17.
Mielnik M., Organizacja, kompetencje i działalność władz policyjnych czasów Komisji Rządzącej (14 stycznia – 5 października 1807 r.), [w:] Studia prawoznawcze, nr 8, Olsztyn 2008.
 
18.
Misiuk A., Administracja spraw wewnętrznych w Polsce (od połowy XVIII wieku do współczesności). Zarys dziejów, Olsztyn 2005.
 
19.
Sobociński W., Historia ustroju i prawa Księstwa Warszawskiego, Toruń 1963, [w:] Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu, r. 70, z. 1, Toruń 1964.
 
20.
Zahorski A., Centralne instytucje policyjne w Polsce w dobie rozbiorów, Warszawa 1958.
 
21.
AGAD, Rada Stanu i Rada Ministrów Księstwa Warszawskiego, seria II, sygn. 294.
 
22.
AGAD, Komisja Rządząca, Akta Komisji Rządzącej do Dyrektora Policji, sygn. 57.
 
Journals System - logo
Scroll to top