PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK
 
 
REFERENCES (28)
1.
Ambroziewicz W. (1964), Władysław Przanowski i jego dzieło, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
2.
Brzezińska A. (1984), Twórcza aktywność dziecka – czynniki sprzyjające i ograniczające samodzielną aktywność dziecka Twórczy rozwój dziecka w wieku przedszkolnym i zaspokajanie jego potrzeb w procesie oddziaływania wychowawczego Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 
3.
Czarnecki K. (1985), Rozwój zawodowy człowieka, Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych,Warszawa.
 
4.
Czarnecki K., Karaś S. (1996), Profesjologia w zarysie, Wydawnictwo Ośrodka Kształcenia i Doskonalenia Kadr Instytutu Technologii i Eksploatacji w Radomiu, Radom.
 
5.
Davis R.H., Alexander L.T, Yelon S.L. (1983), Konstruowanie systemu kształcenia. Jak doskonalić nauczanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
6.
Denek K. (1989), Krajoznawstwo i turystyka w wychowaniu dzieci i młodzieży, Wydawnictwo PTTK Kraj,Warszawa.
 
7.
Drejer F. (1986),Elementy metodyki pracy-techniki w klasach I-III, Wydawnictwo Kuratorium Oświaty w Wałbrzychu.
 
8.
Drejer F. (2001), Integracja kształcenia ogólnotechnicznego dzieci w wieku wczesnoszkolnym z edukacja regionalną na bazie muzeum techniki w Wałbrzychu, Elementy techniki i sztuki w edukacji regionalnej dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym ,Wydawnictwo Akademii Pedagogicznej w Krakowie.
 
9.
Drejer F. (2005), Miejsce edukacji regionalnej we współczesnym systemie oświaty, Wydawnictwo BK,Wrocław.
 
10.
Faure E. (1979), Strategia odnowy, Nowoczesność w kształceniu i wychowaniu Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa. Gawrecki L. (1989), Wydawnictwo Naukowe IKN, T.1 i 2,Warszawa.
 
11.
Gożlińska E. (1997), Słowniczek nowych terminów w praktyce szkolnej, Wydawnictwo CODN, Warszawa.
 
12.
Jakowicka M. (1989), Zasada ciągłości pracy pedagogicznej, Nauczyciel i wychowanie Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne,Warszawa.
 
13.
Jakowicka M. (1990), Podmiotowość ucznia jako podstawa współczesnego kształcenia, Wydawnictwo Scholasticus, Wrocław-Lublin.
 
14.
Jakowicka M. (1995),Współczesne przemiany edukacji wczesnoszkolnej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze.
 
15.
Karbowiak J. (2006),Dynamiczne zmiany w nauczaniu początkowym w świetle reformy systemu oświaty, Wydawnictwo AJD, Częstochowa.
 
16.
Klaus-Stańska D., Szczepska-Pustkowska M. (2009), Pedagogika wczesnoszkolna-dyskursy, problemy, rozwiązania, , Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 
17.
Kozielecki J. (1980), Koncepcje psychologiczne człowieka, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa.
 
18.
Kruszewski K. (1991), Sztuka nauczania Czynności nauczyciela, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
19.
Kujawiński J. (1990), Rozwijanie aktywności twórczej uczniów klas początkowych, , Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne,Warszawa.
 
20.
Lelonek M., Wróbel T. (1990), (red.), Praca nauczyciela i ucznia w klasach 1-3, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.
 
21.
Okoń W. Podstawy wykształcenia ogólnego (1987), Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.
 
22.
Okoń W. (2007), Nowy Słownik Pedagogiczny, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa.
 
23.
Petlak E., Komora J. (2006), Nauczanie w pytaniach i odpowiedziach, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa.
 
24.
Pochanke H. (1985), red. Dydaktyka techniki PZWSZ, Warszawa.
 
25.
Siwińska M. (2001), Kształcenie wielostronne w nowej szkole, Wydawnictwo ORGANON, Zielona Góra.
 
26.
Skilbeck M. (1992), Przydatność nauczania początkowego punkt widzenia, Dziecko i Edukacja, zeszyt 1,Warszawa. (2003), red. Dubisz S., Wydawnictwo Naukowe PWN,Warszawa.
 
27.
Uździcki K. (1991), Teoria a praktyka w kształceniu nauczycieli pracy-techniki, Relacje między teorią i praktyką w kształceniu nauczycieli, [w:] Wydawnictwo WSP Zielona Góra.
 
28.
Uździcki K. (1992),Kształcenie i doskonalenia nauczycieli przedmiotu praca technika, Wydawnictwo PWN, Warszawa-Poznań.
 
Journals System - logo
Scroll to top