PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (433-456)
Education for Values as a Defense Strategy applied by Youths
 
 
More details
Hide details
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of this draft is presenting an educational scheme based on the values derived from sermons of John Paul II by priest Zdzislaw Struzik as a defense measure for adolescents. The scheme is deeply rooted in Christian philosophy, anthropology and pedagogical didactics. It can be regarded as a project for prevention and rehabilitation of adolescents. The author’s major intention is to adjust it to the needs of all the involved parties i.e students, parents and teachers. Personality problems and social problems of young people can be characterized by a great variety and thus cannot be solved by common educational measures. Appropriate, specialist educational schemes (adjusted to the age and the environment of the youths) are necessary. Parents and teachers, as primary educational models, should seek professional counsel on how to prevent pathology amidst the minors. Equally significant is the collaboration of parents and school counsellors so that they can help each other raise and educate the youths.
 
REFERENCES (22)
1.
Ejsmond M., Kosmalska B.,(2010), Media, Wartości, wychowanie, Kraków, Impuls.
 
2.
Harwas-Napierała B.,Trempała J.(red.), (2010). Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów życia człowieka, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
3.
Jan Paweł II, Przemówienie do katechetów, nauczycieli i uczniów, Włocławek, 06.06.1991.
 
4.
Jazukiewicz I.,(1999). Autorytet nauczyciela, Kraków, Impuls.
 
5.
Kulas H.,(1986). Samoocena młodzieży, Warszawa, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 
6.
Łobocki M., (2008).Wychowanie moralne w zarysie, Kraków, Impuls.
 
7.
Mastalski J., (2007). Samotność globalnego nastolatka, Kraków, Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej.
 
8.
Nowak M.,(2000). Podstawy pedagogiki otwartej, Lublin, Redakcja Wydawnictw KUL.
 
9.
Okoń W.,(2004). Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa, Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 
10.
Olbrycht K.,(2000). Prawda, dobro i piękno w wychowaniu człowieka jako osoby, Katowice, WUŚ.
 
11.
Oleszkowicz A.,(2006). Bunt młodzieńczy. Uwarunkowania. Formy. Skutki, Warszawa, Scholar.
 
12.
Oleś P.,(2010). Rozwój osobowości,[w:] Harwas-Napierała B., Trempała J.(red.), Psychologia rozwoju człowieka. Rozwój funkcji psychicznych, tom III, Warszawa, PWN.
 
13.
Parati Semper (PS).(1985). List apostolski do młodzieży całego świata z okazji Międzynarodowego Roku Młodzieży, J. P. II, Rzym 31 III, nr 13.
 
14.
Parati Semper (PS).(1985). List Apostolski, J. P. II, Kraków, nr13.
 
15.
Piaget J., Rozwój ocen moralnych dziecka, tłum. Kołakowska T., (1967), Warszawa, PWN.
 
16.
Popielarska A.(red.), (1989). Psychiatria wieku rozwojowego, Warszawa, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich.
 
17.
Rynio A.,(2001). Wychowanie młodzieży w nauczaniu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Lublin, Katolicki Uniwersytet Lubelski.
 
18.
Siellawa-Kolbowska K.,(2002). Praca wychowawcza w drugim roku działalności gimnazjów, [w:] Zmiany w systemie oświaty. Wyniki badań empirycznych, Warszawa, Instytut Spraw Publicznych.
 
19.
Sitarczyk M.,(2004). Nieletni sprawcy zabójstw. Sylwetki psychologiczne, Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 
20.
Struzik Z., (2010). Program Wychowawczy oparty na wartościach według nauczania Jana Pawła II. Klasa I, II, III liceum ogólnokształcącego, Warszawa, Instytut Papieża Jana Pawła II.
 
21.
Urban B., (2000). Zaburzenia w zachowaniu i przestępczość młodzieży, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 
22.
Zimbardo P. G., Ruch F.L., (1998). Psychologia i życie, Warszawa, PWN.
 
Journals System - logo
Scroll to top