PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (7-19)
The challenges facing educational institutions in meeting the educational needs of students
 
More details
Hide details
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The right to education is one of the basic human rights guaranteed by international and many national regulations. According to Article 26 of the Universal Declaration of Human Rights and other international law regulations in the national laws of many different countries, education is one of the fundamental human rights. Therefore, the biggest and most important challenge related to education is access to education for everyone it means taking actions to make this right a reality and work for everyone, everywhere. The aim of these studies is to present the most important challenges that educational institutions face in the process of meeting the educational needs of students.
 
REFERENCES (19)
1.
Banaszak, A. (2013a). Oświata i edukacja a bezpieczeństwo społeczne. w: M. Such-Pyrgiel (red.), Bezpieczeństwo społeczne w XXI wieku w ujęciu socjologicznym, pedagogicznym, prawnym i nauk o zarządzaniu (ss. 139-158). Józefów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi.
 
2.
Banaszak, A. (2013b). The right to education in the European Union and Ukraine. w: M. Sitek, D. Dammacca, M. Wójcicka (red.), Europe of Founding Fathers: investment in common future – supplement (ss. 100-108). Olsztyn: the Faculty of Law and Administration, University of Warmia and Mazury.
 
3.
Banaszak, A. (2014). The military and terroristic conflict as a factor preventing the implementation of human right of access to education. w: M. Sitek, D. Dammacca, M. Wójcicka (red.), Human rights between war and peace, volume II (ss. 69-84). Olsztyn: the Faculty of Law and Administration, University of Warmia and Mazury.
 
4.
Banaszak, A. (2020). The right to education – the necessary condition of social security. w: (red.) I. Florek, A. Koroncziowa, J. Manzano, Crisis as a challenge for human rights. Bratysława: Wydawnictwo Uniwersytetu Camenius.
 
5.
Banaszak, E., Filutowska, A. (2021). The right to secure functioning in digital world. W: I. Florek, I. Laki (red.), Human rights as a guarantee of smart, sustainable and inclusive growth (ss. 131-140). Budapeszt / Józefów: Milton Friedman University and Alcide De Gasperi University of Euroregional Economy in Józefów.
 
6.
Europejską Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z 1950 sporządzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., zmieniona następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem nr 2. Dz. U. 1993, nr 61, poz. 284.
 
7.
Florek, I. (2021). Prawo do edukacji w Indiach. W: (red.) A. Pawlak, B. Skwarek, J. Stadniczeńko, W trosce o rozwój i bezpieczeństwo dziecka – aspekty społeczno-prawne. Warszawa: Wydawnictwo Vizja Press.
 
8.
Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej z 2000 roku. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 2002 z 07.06.2016, s. 389-405.
 
9.
Konwencja o prawach dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. Dz. U. 1991, nr 120, poz. 526.
 
10.
Konwencja w sprawie zwalczania dyskryminacji w dziedzinie oświaty, sporządzona w Paryżu dnia 15 grudnia 1960 r. Dz. U. 1964, nr 40, poz. 268.
 
11.
Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 r. Dz. U. 1977, nr 38, poz. 169.
 
12.
Onet (2023). UNESCO: 244 mln dzieci nie może chodzić do szkół. On-line: https://www.onet.pl/informacje... (dostęp: 20.01.2024).
 
13.
ONZ. (1948). Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z 1948 roku. On-line: https://libr.sejm.gov.pl/tek01... (dostęp: 20.01.2024).
 
14.
ONZ. (1959). Deklaracja Praw Dziecka z 1959 roku. Uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu 20 listopada 1959 r. On-line: https://libr.sejm.gov.pl/tek01... (dostęp: 20.01.2024).
 
15.
ONZ. (2016). Cele zrównoważonego rozwoju. Cel 4: Zapewnić wszystkim edukację wysokiej jakości oraz promować uczenie się przez całe życie. On-line: https://www.un.org.pl/cel4 (dostęp: 20.01.2024).
 
16.
Sitek M. (2016). Prawa (potrzeby) człowieka w ponowoczesności. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 
17.
Vedemecum. (2024). Kompetencje cyfrowe pracowników ważniejsze niż kiedykolwiek? On-line: https://vade.com.pl/blog/kompe... (destęp: 15.02.2024).
 
18.
Zalecenie Rady z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, 2018/C – 189/01). On-line: https://eur-lex.europa.eu/lega... (dostęp: 20.01.2024).
 
19.
Zgromadzenie Ogólne Ligi Narodów. Deklaracja praw dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Ligi Narodów w 1924 roku (zwana Deklaracją genewską). On-line: https://unicef.pl/content/down... (dostęp: 20.01.2024).
 
Journals System - logo
Scroll to top