PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (77-89)
Znaczenie Corporate Social Responsibility (CSR) dla zrównoważonego rozwoju w sp. z o.o.
 
More details
Hide details
1
Alcide De Gasperi University of EuroregionalEconomy in Józefów, Poland
2
University of Economics and Human Sciences in Warsaw, Poland
 
 
KEYWORDS
 
REFERENCES (15)
1.
Dahlsrud A., How corporate social responsibility is defined: Ananalysis of 37 definitions, CorporateSocialResponsibility and Environmental Management 2008, s. 3-4.
 
2.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z dnia 22 października 2014 r. zmieniająca dyrektywę 2013/34/UE.
 
3.
Filek J., Społeczna odpowiedzialność biznesu jako nowa wersja umowy społecznej, Księgarnia Ekonomiczna, Kraków 2013 r. s. 62 i n.
 
4.
Gasparski W., Biznes, etyka, odpowiedzialność, Wyd. PWN, Warszawa 2012, s. 36 i n.
 
5.
Griffin R. W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004, s. 117.
 
6.
Kmiecik A., Siemieniecki R., Odpowiedzialność społeczna biznesu w sektorze MSP, w: Współczesne problemy ekonomii, red. A. Krzysztofek, J. Rogalska, ATW, Kraków 2014, s. 209.
 
7.
Leoński W., Koncepcja CSR na wczesnym etapie rozwoju firmy, Ekonomia i Zarządzanie, nr 5, Wydawnictwo Naukowe IVG, Szczecin 2014 r. s. 42 i n.
 
8.
Łukasiński W., Aspekt ekologiczny w koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 2010, nr 10, s. 10.
 
9.
Marcinkowska M, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw a ich wyniki ekonomiczne – aspekty teoretyczne, Przegląd Organizacji 2010, nr 10, s. 7.
 
10.
Rudnicka A., CSR – doskonalenie relacji społecznych w firmie, Oficyna, Warszawa 2012 s. 102 i n.
 
11.
Rudnicka A., CSR – doskonalenie relacji społecznych w firmie, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012 r. s. 78 i n.
 
12.
Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 351 z późn. zm.).
 
13.
Wiaderek G., Ziółkowski M., Formy i zakres pomocy prawnej świadczonej przez organizacje pozarządowe, w: A. Winiarska (red.), Obywatel i Prawo. Raport z realizacji trzeciej edycji Programu, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2008, s. 24.
 
14.
Wytyczne dla przedsiębiorstw międzynarodowych, http://www.paiz.gov.pl/files/?... (dostęp: 28.02.2023).
 
15.
Zuzek D. K., Społeczna odpowiedzialność biznesu a zrównoważony rozwój przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie (2012), 21 (2), 197–207.
 
Journals System - logo
Scroll to top