PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (27-38)
Administrative act facultative form of doing things local for example granting the relief of payments civil law enjoyed by the local government unit
 
More details
Hide details
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article presents the genesis and formation of the legal regulation on the award of relief in the repayment of debts civil law enjoyed by the local government unit. It also discusses the issue of administrative procedures and the way in civil matters for granting relief in the repayment of these debts and the matter of a possible presumption forms of administrative decisions in such cases. It addressed the problem of so-called. the power to impose proceedings. Treated it as a manifestation of the independence of local governments in the management of their cash receivables having a civil or attributable to entities subordinate to them
 
REFERENCES (7)
1.
„Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych” 1986, z. 9-10, poz. 176.
 
2.
Adamiak B.(2005), Zagadnienie domniemania formy decyzji administracyjnej, w: Podmioty administracji publicznej i prawne formy ich działania, [w:] Studia i materiały z konferencji naukowej poświęconej Jubileuszowi 80-tych urodzin profesora Eugeniusza Ochendowskiego, Toruń, s. 7 i n.
 
3.
Dawidowicz W. (1984), Z problematyki decyzji organów administracji państwowej w świetle orzecznictwa NSA, „Państwo i Prawo”, Nr 10, s. 5 i n.
 
4.
Jendrośka J., Adamiak B., Glosa do wyroku NSA z dnia 27 kwietnia 1981 r., SA767/81,.
 
5.
„Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych” 1983, z. 5, poz. 10.
 
6.
Miemiec W.(2003), Zakres uprawnienia rady gminy do ustalenia zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności do których nie stosuje się ordynacji podatkowej,.
 
7.
„Nowe Zeszyty Samorządowe – Opinie Prawne”, nr 6, s. 63 i n.
 
Journals System - logo
Scroll to top