PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (27-38)
Akt administracyjny fakultatywną formą załatwiania spraw samorządowych na przykładzie udzielania ulg w spłacie należności cywilnoprawnych przysługujących jednostce samorządu terytorialnego
 
Więcej
Ukryj
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono genezę i kształtowanie się regulacji prawnej w zakresie udzielania ulg w spłacie należności cywilnoprawnych przysługujących jednostce samorządu terytorialnego. Omówiono również zagadnienie drogi administracyjnej i drogi cywilnej w sprawach udzielania ulg w spłacie tych należności oraz kwestie ewentualnego domniemania formy decyzji administracyjnej w tego typu sprawach. Zajęto się również problemem tzw. władztwa jurysdykcyjnego i potraktowano je jako przejaw samodzielności jednostek samorządu terytorialnego w gospodarowaniu przypadającymi im lub jednostkom podległym należnościom pieniężnym, mającym charakter cywilnoprawny.
 
REFERENCJE (7)
1.
„Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych” 1986, z. 9-10, poz. 176.
 
2.
Adamiak B.(2005), Zagadnienie domniemania formy decyzji administracyjnej, w: Podmioty administracji publicznej i prawne formy ich działania, [w:] Studia i materiały z konferencji naukowej poświęconej Jubileuszowi 80-tych urodzin profesora Eugeniusza Ochendowskiego, Toruń, s. 7 i n.
 
3.
Dawidowicz W. (1984), Z problematyki decyzji organów administracji państwowej w świetle orzecznictwa NSA, „Państwo i Prawo”, Nr 10, s. 5 i n.
 
4.
Jendrośka J., Adamiak B., Glosa do wyroku NSA z dnia 27 kwietnia 1981 r., SA767/81,.
 
5.
„Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych” 1983, z. 5, poz. 10.
 
6.
Miemiec W.(2003), Zakres uprawnienia rady gminy do ustalenia zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności do których nie stosuje się ordynacji podatkowej,.
 
7.
„Nowe Zeszyty Samorządowe – Opinie Prawne”, nr 6, s. 63 i n.