PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi

Zasady etyczne

 
Kodeks etyczny dla Recenzentów

Każda forma zewnętrznego nacisku w trakcie procesu recenzyjnego jest zabroniona i nie powinno być konfliktu interesów pomiędzy recenzentem i autorem.
Zarówno recenzent jak i autor nie powinni pozostawać w bliskich relacjach osobistych lub zawodowych (w tym stosunkach rodzinnych, powiązaniach instytucjonalnych, wspólnych projektach badawczych związanych z artykułem).
Recenzenci powinni przyjmować do oceny tylko takie prace, dla których posiadają wiedzę aby dokonać rzetelnej oceny i które są w stanie zrecenzować w sposób terminowy.
Oceny powinny być przeprowadzone w sposób obiektywny.
Prywatna krytyka autora jest niewłaściwe.
Recenzenci powinni wyrażać swoje poglądy wyraźnie z podaniem argumentów i koniecznych odniesień, a nie w sposób zniesławiający lub oszczerczy.
Recenzenci nie powinni pozwolić, aby ich opinie powstawały pod wpływem pochodzenia materiału, narodowości autora, jego przekonań religijnych lub politycznych, płci lub innych cech autorów lub względów komercyjnych.
Recenzenci powinni zgłaszać istnienie jakichkolwiek konkurencyjnych interesów.
Recenzenci powinni odmówić przyjęcia artykułu do recenzji jeśli istnieje jakikolwiek konflikt interesów wynikający z współzawodnictwa, współpracy lub innych związków z którymkolwiek z autorów, firm lub instytucji związanych z artykułem.
Recenzenci powinni przestrzegać poufności materiału dostarczanego do nich i nie powinni omawiać nieopublikowanych materiałów ze swoimi współpracownikami lub wykorzystywać informacji w nich zawartych w ich własnej pracy.
Jeśli recenzent chce przekazać wykonanie recenzji koledze, powinien uzyskać wcześniejszą zgodę redakcji.


Bibliografia:

A Short Guide to ethical editing for new editors /COPE. 2011. 8 p. Available at: http://publicationethics.org/files/short%20guide%20to%20ethical%20editing%20for%20new%20editors.pdf
Hames COPE Ethical Guidelines for Peer Reviewers /COPE. March 2013. V.1. 5p. Available at: http://publicationethics.org/files/Ethical_guidelines_for_peer_reviewers_0.pdf
 
Journals System - logo
Scroll to top