PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
KSIĄŻKA
 
STRESZCZENIE
Edukacja plastyczna w wychowaniu przedszkolnym i kształceniu zintegrowanym pełni rolę integrującą wobec większości dziedzin edukacji. We wczesnym okresie rozwoju psychicznego, plastyka, obok mowy, staje się dla dzieci podstawową formą wypowiedzi i czynnikiem rozwoju myślenia twórczego. Ten okres rozwoju psychicznego dzieci nazywa się wiekiem ekspresji w związku z silną potrzebą wyrażania siebie poprzez twórczą działalność plastyczną. Rozumowanie staje się wtedy czynnością poznawczą, a ekspresja plastyczna podstawową formą wypowiedzi. Edukacja plastyczna powinna być stałym elementem zajęć dydaktycznych oraz wychowawczych i opiekuńczych. Jest to szczególnie ważne, na poziomie elementarnym, kiedy u dzieci dokonuje się przełom natury psychicznej i następuje intensyfikacja procesów poznawczych, co sprawia, że większość z nich jest gotowa do nauki, która staje się stopniowo ich podstawową formą działalności. Głównym celem opracowania jest przedstawienie edukacji plastycznej jako jednej z ważniejszych form działalności dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnym wieku szkolnym oraz wskazanie, że twórczość plastyczna wynika z potrzeb psychicznych dziecka przejawiających się we wszystkich formach aktywności i jest motorem rozwoju młodego człowieka. Twórczość plastyczna jest procesem dokonywania zmiany, najlepszą strategią kierowania rozwojem. Takie założenie zmusza nas do poznana istoty twórczości zarówno w zakresie wytworów i dzieł, jak również mechanizmów rozwoju warunkujących proces twórczości Wpływ pierwszych lat życia na późniejsze zachowania i działania osoby dorosłej jest faktem naukowo udowodnionym. Twórczość małych dzieci związana jest z jego własnym, konkretnym doświadczeniem i stanowi podstawy postawy badawczej. Dziecko rysując opowiada i objaśnia, zarazem odkrywa samo siebie i wyraża swój świat, jest z natury twórcą. Ekspresja dziecięca jest formą ujawniania się twórczej postawy dziecka.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
Dr hab. Lidia Marszałek; Dr Krzysztof Dziurzyński; Dr Barbara Pietrzak
 
REFERENCJE (36)
1.
Denisiuk L., Milicerowa H., Rozwój sprawności motorycznej dzieci, Warszawa 1969.
 
2.
Dudzińska I. (red.), Wychowanie i nauczanie w przedszkolu, Warszawa 1983.
 
3.
Dymara, B., O człowieku trójskrzydłym [w:]: B. Dymara (red.). Dziecko w świecie sztuki, Kraków 2010.
 
4.
Eliot L, Co tam się dzieje? Jak rozwija się mózg i umysł w pierwszych pięciu latach życia, Poznań 2003.
 
5.
Hohensee – Ciszewska H., ABC wiedzy o plastyce, Warszawa 1991.
 
6.
Jabłońska A., Techniki plastyczne dla dzieci, Warszawa 2004.
 
7.
Kaczmarek L., Nasze dziecko uczy się mowy, Lublin1977.
 
8.
Klim-Klimaszewska A., Pedagogika przedszkolna, Warszawa 2005.
 
9.
Kluska A., Zajęcia plastyczne a rozwój przedszkolaka, Bliżej Przedszkola nr 82–83, 2008.
 
10.
Kościelicki S., Współczesna koncepcja wychowania plastycznego, Warszawa 1975.
 
11.
Kubalska-Sulkiewicz K., Bielska-Łach M., Manteuffel – Szarota A., Warszawa 1966.
 
12.
Lam W., Sztuka dziecka i jej naturalny rozwój, Warszawa 1960.
 
13.
Lelonek M., Wróbel T. (red.), Praca nauczyciela i ucznia w klasach 1-3, Warszawa 1990.
 
14.
Lewis G., Jak wychowywać utalentowane dziecko, Warszawa 1998.
 
15.
Leżańska W., Płóciennik E., Pedagogika przedszkolna, Warszawa 2021.
 
16.
Lowenfeld V., Brittain W.L., Twórczość a rozwój umysłowy dziecka, Warszawa 1977.
 
17.
Łapot-Dzierwa K., Techniki plastyczne w pracy z dziećmi, Kraków 2018.
 
18.
Mass V.F., Uczenie się przez zmysły. Wprowadzenie do teorii integracji sensorycznej, Warszawa 1998.
 
19.
Mazepa-Domagała B., Kompetencje artystyczno-wartościujące nauczycieli wczesnej edukacji w kontekście edukacji kulturalnej i procesu kształcenia plastycznego dziecka w młodszym wieku szkolnym, Chowanna 2, 93-15, 2013.
 
20.
Natorff A., Wasiuluk K., Wychowanie plastyczne w przedszkolu, Warszawa 1990.
 
21.
Piotrowska-Madej, Żychowicz A., Smart Hand Model. Diagnoza i terapia ręki u dzieci, Gdańsk 2017.
 
22.
Popek S.L., Analiza psychologiczna twórczości plastycznej dzieci i młodzieży, Warszawa 1985.
 
23.
Popek S.L., Psychologia twórczości plastycznej, Kraków 2010.
 
24.
Przetacznik-Gierowska M., Makiełło-Garża G., Psychologia rozwojowa i wychowawcza wieku dziecięcego, Warszawa 1985.
 
25.
Robinson K., Aronica L., Kreatywne szkoły. Oddolna rewolucja, która zmienia edukację, Gliwice 2020.
 
26.
Szmidt K. J., Pedagogika twórczości, Gdańsk 2007.
 
27.
Strelau J., Jurkowski A., Putkiewicz Z., Podstawy psychologii dla nauczycieli, Warszawa 1996.
 
28.
Szewczuk W. (red.), Encyklopedia psychologii, Warszawa 1998.
 
29.
Szuman S., Sztuka dziecka. Psychologia twórczości rysunkowej dziecka, Warszawa 1990.
 
30.
Taraszkiewicz M., Jak uczyć jeszcze lepiej! Szkoła pełna ludzi, Poznań 2001.
 
31.
Wieczór E., Szmalec J., Brzuzy G., Sensoryka i motoryka w rozwoju dziecka w uczeniu się w aspekcie terapii integracji sensorycznej, Warszawa 2019.
 
32.
Wiśniewska M., Plandowska M., Mikler-Chwastek A., Biomedyczne podstawy rozwoju dziecka dla studentów pedagogiki, opiekunów w żłobku i nauczycieli wychowania przedszkolnego, Warszawa 2021.
 
33.
Woynarowska B., Kowalewska A., Izdebski Z., Biomedyczne podstawy kształcenia i wychowania. Podręcznik akademicki, Warszawa 2010.
 
34.
Wójcik E., Encyklopedia młodego artysty, Warszawa 2015.
 
35.
Zawada E., Wychowanie przez sztukę kontekście edukacji plastycznej dziecka w młodszym wieku szkolnym, Bielsko-Biała 2001.
 
36.
Żebrowska M., Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży, Warszawa 1986.
 
Journals System - logo
Scroll to top