PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi

Zasady etyczne

 
Kodeks etyczny dla Autora

1.Złożenie materiału jest równoznaczne z oświadczeniem, że autor ma prawo do praw autorskich do artykułu i że materiał jest wolny od wad prawnych.
2. Autor zobowiązany jest zaświadczyć, że złożona praca jest oryginalna i nie była wcześniej nigdy publikowany w żadnym z języków. 3. Praca nie może być złożona jednocześnie do więcej niż jednej publikacji.
4. Złożenie artykułu jest równoznaczne z pozwoleniem na publikację i rozpowszechnianie materiału (publikacji nieograniczonej co do czasu i obszaru dystrybucji, jak również do darmowych egzemplarzy oraz darmowych udostępnień w Internecie).
5. Autor powinien być odpowiedzialny za zapewnienie wszelkich zwolnień autorskich i uprawnień, które mogą być potrzebne w celu umożliwienia opublikowania materiału (tekst, ilustracje itp.), który stanowi własność intelektualną osób trzecich.
6. Wszyscy Autorzy muszą znacząco przyczynić się do powstania materiału. Aby zapobiec zjawisku autorstwa typu „guest”, „gift” lub „ghost”, naukowcy powinni zapewnić, że tylko te osoby, które spełniają kryteria autorstwa (w znaczący sposób przyczynili się do powstania pracy) są określeni jako autorzy i żaden z nich nie został pominięty.
7. Odpowiedzialność za prawidłowe przypisanie autorstwa spoczywa na samych autorach
8. Wyznaczony autor (główny autor) powinien być osobą kontaktową pomiędzy redakcją i innymi autorami i powinien informować współautorów i angażować ich w podejmowanie kluczowych decyzji odnośnie publikacji (np.: w odpowiedzi na komentarze recenzentów).
9. Autorzy powinni przyjąć zbiorową odpowiedzialność za ich pracę oraz za treść swoich publikacji. Naukowcy powinni sprawdzić swoje publikacje uważnie na wszystkich etapach, aby zapewnić, że metody i wyniki są przedstawione dokładnie. Autorzy powinni dokładnie sprawdzić obliczenia i prezentacje danych.
10. Autorzy powinni starać się opisywać swoje metody wyraźnie i jednoznacznie, tak, aby ich odkrycia mogły być weryfikowane przez innych.
11. Autorzy powinni prezentować pracę innych dokładnie w postaci cytatów .
12. Autorzy nie powinni kopiować referencji z innych publikacji, jeśli nie czytali cytowanej pracy.
13. Istotne wcześniejsze prace i publikacje, stworzone zarówno przez innych badaczy i własne autorów powinny być wskazane. Literatura podstawowa tematu powinna być cytowana tam gdzie to możliwe.
14. Autorzy powinni dostarczyć dowodów, że zgłoszone badania otrzymały stosowną zgodę i zostały przeprowadzona w sposób etyczny (np.: kopie zatwierdzeń, licencji, formularze zgody uczestnika).
15. Autorzy zasadniczo nie powinni publikować i udostępniać indywidualnych danych identyfikacyjnych zebranych w trakcie badań bez wyraźnej zgody danej osoby (lub jego przedstawiciela).
16. Autorzy powinni współpracować z wydawcami w zakresie wydawania poprawek lub ich wycofywania gdy jest to wymagane.
17. Wszystkie źródła finansowania badań naukowych, w tym bezpośrednia i pośrednia pomoc finansowa, dostawy sprzętu i materiałów, oraz innego rodzaju wsparcia (taka jak specjalistyczna pomoc statystyczna lub pomoc w pisaniu) powinny zostać ujawnione.


Bibliografia:

Wager E., Kleinert S. Responsible research publication: international standards for authors A position statement developed at the 2nd World Conference on Research Integrity, Singapore, July 22-24, 2010 /COPE. 2011. 6 p. Available at:

http://publicationethics.org/files/International%20standards_authors_for%20website_11_Nov_2011.pdf
 
Journals System - logo
Scroll to top