PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi

Procedura i zasady recenzowania

 
Pobierz Procedura recenzowania.docx

Redakcja podejmuje wszelkie starania, by przeciwdziałać nieprawidłowościom i przejawom nierzetelności naukowej poprzez dużą dbałość o wysoki poziom procedur recenzyjnych i samych recenzji. Ponadto dba o zachowanie zasad poufności w procesie recenzyjnym.Zasady recenzowania:
1. Każdy artykuł do publikacji w wydawnictwie jest oceniany przez ekspertów.
2. Redakcja dokonuje wstępnej oceny złożonych artykułów celem dokonania ich weryfikacji pod względem stylistycznym i technicznym, ale również merytorycznym, aby dokonać wyboru recenzentów.
3. Przed przedstawieniem materiału recenzentom każdy artykuł poddawany jest badaniu w Internetowym Systemie Antyplagiatowym: plagiat.pl.
4. Redakcja dobiera recenzentów każdego numeru czasopisma według kryterium ich kompetencji, aby w jak największym stopniu odpowiadały tematom poruszanym w czasopiśmie. Za wyznacznik kompetencji służy nie tylko wiedza, poświadczona znaczącym dorobkiem naukowym, ale również reputacja rzetelnego recenzenta. Redakcja wybiera recenzenta, który posiada tytuł profesora, stopień doktora habilitowanego lub doktora i jest uznawany za specjalistę w zakresie poruszanej tematyki oraz posiada znaczący dorobek naukowy w danej dziedzinie.
5. Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza Uczelni.
6. Autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości. Dane recenzentów poszczególnych artykułów i numerów czasopisma nie są podawane do publicznej wiadomości w trakcie procesu recenzowania (tzw. double-blind review process).
7. Redakcja przekazuje recenzentom teksty artykułów wraz z formularzem recenzji i określa termin, w jakim recenzent ma przesłać wypełnione recenzje. Recenzent wypełnia formularz recenzencki.
8. Recenzja publikowanego tekstu złożona przez recenzenta do Redakcji posiada formę pisemną, zawiera jednoznaczną informację o dopuszczeniu artykułu do publikacji lub jego odrzuceniu.
9. Redakcja przekazuje recenzję do wiadomości autora w celu ustosunkowania się do poczynionych uwag i wprowadzenia ewentualnych zmiany w tekście artykułu.
10.Po akceptacji artykułu do druku autor ceduje autorskie prawa majątkowe na rzecz WSGE poprzez złożenie umowy
11. Wszelkie działania prowadzone przez Redakcję mają zapewnić rzetelność i zgodność z zasadami etyki panującymi w nauce. Wszystkie uchybienia będą dokumentowane oraz zgłaszane instytucjom współpracującym z autorem, który się ich dopuścił.


W szczególności Redakcja podejmuje starania w celu przeciwdziałania przejawom nierzetelności naukowej, w tym zjawiskom określanym jako:
a) Ghostwriting – udział autora jest istotny, a pomimo to nie jest uwidoczniony jako autor lub współautor publikacji czy też wymieniony w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.
b) Guest authorship (zw. także honorary authorship) - udział autora jest znikomy lub wcale nie miał miejsca, a pomimo to jest uwidoczniony jako autor lub współautor publikacji.
 
Journals System - logo
Scroll to top