PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
KSIĄŻKA
 
FINANSOWANIE
PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA, PRZYZNANYCH PRZEZ MINISTRA EDUKACJI I NAUKI W RAMACH PROGRAMU SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ NAUKI II PT. WSPÓŁCZESNY OBRAZ SPOŁECZEŃSTWA POLSKIEGO W NAUCE I DEBACIE PUBLICZNEJ
 
REFERENCJE (35)
1.
Abrahamsson C., On the genealogy of Lebensraum, Geographica Helvetica 68(2013), s. 37-44.
 
2.
Babiuch H., Konstytucyjny charakter i zakres ochrony praw dziecka do nauki, Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy 4(2008), s. 3-19.
 
3.
Bałaban A., Komentarz do Konstytucji RP. Art. 87, 88, 89, 90, 91, Warszawa 2021.
 
4.
Banaszak B., Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. Komentarz, wyd. 2. Warszawa 1012, s. 426-427.
 
5.
Blicharz J., Ochrona praw dziecka na tle Konstytucji RP z 1997 roku–ramy normatywne, Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji 127(2021), s. 15-18.
 
6.
Bykowska S., Blut und Boden. Wokół unitarno-autorytarnej koncepcji integracji Europy, Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość 8(2011), s. 65-93.
 
7.
Deputat J., Powinności dziecka wobec rodziców na podstawie kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, Kortowski Przegląd Prawniczy–monografie, Olsztyn. (2017), s. 8-17.
 
8.
Gierycz M., O antropologicznej zmianie w ujęciu praw podstawowych w Unii Europejskiej, Chrześcijaństwo-Świat-Polityka, 22(2018), s. 92-117.
 
9.
Głód S., Miotła P., Młodzież jako grupa społeczna w ujęciu definicji naukowych, [w:] Trendy ve vzdělávání, red. J. Dostal, Olomouc 2014, s. 323-327.
 
10.
Holewińska-Łapińska E., Orzecznictwo w sprawach o pozbawienie władzy rodzicielskiej, Prawo w działaniu 14(2013), s. 27-76.
 
11.
Janik-Skowrońska H., Odpowiedzialność indywidualna każdego z rodziców za wychowanie dzieci: zarys standardu europejskiego, Journal of Modern Science, 50(1) (2023), s. 411-426.
 
12.
Jaros P.J., Michalak M., Prawa Dziecka. Dokumenty Organizacji Narodów Zjednoczonych, Warszawa 2015.
 
13.
Juhnke I., Idea postępowania zabezpieczającego – studium przypadku, [w:] red. M. Sitek, Human Rights – Evolution in the digital era, Józefów 2021, s. 195-209.
 
14.
Kiliańska A., Ograniczenie władzy rodzicielskiej, Przegląd Prawno-Ekonomiczny 18(2012), s. 21-32.
 
15.
Łuszczyńska M., Prawa osób starszych przeciwko ich marginalizacji społecznej, Praca Socjalna 34(2019), s. 127-153.
 
16.
Marszałek L., Wychowanie do pracy procesem integrującym prawa i obowiązki dziecka przedszkolnego, Seminare. Poszukiwania naukowe 28(2) (2010), s. 169-181.
 
17.
Mikołajczyk B., Konwencja o prawach osób z niepełnosprawnościami a idea traktatu o prawach osób starszych–wrogowie czy sojusznicy? Acta Iuris Stetinensis, 3(2022), s. 117-128.
 
18.
Misztal H., Prawo rodziców do wychowania dzieci według własnych przekonań, Teka Komisji Prawniczej 2(2009), s. 64-75.
 
19.
Młynarska-Sobaczewska A., Wstęp [w:] red. A. Młynarska-Sobaczewska, P. Radziewicz, Horyzontalne oddziaływanie Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej oraz Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, Warszaw 2015, s. 5-25.
 
20.
Nowicka U., Pozbawienie władzy rodzicielskiej w polskim porządku prawnym, Ius Matrimoniale 28(4) 2017), s. 15-28.
 
21.
Ożóg M., Prawo rodziców do wychowania dziecka zgodnie z własnymi przekonaniami w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Studia z prawa wyznaniowego 18(2015), s. 263-285.
 
22.
Przemoc wobec dzieci. Specyfika pomocy dziecku krzywdzonemu, [w:] https://rops.krakow.pl/pliki/P... [dostęp: 6.11.2023].
 
23.
Pytka L., Przestępczość nieletnich jako problem pedagogiczny i prawno-kryminologiczny, [w:] red. S. Ćmiel, Przestępczość nieletnich – teoria i praktyka, Józefów 2012, s. 133-152.
 
24.
Seroka M., Rzecznik Praw Dziecka w służbie ochrony praw dziecka, Warmińsko-Mazurski Kwartalnik Naukowy, Nauki Społeczne 4(2012), s. 45-67.
 
25.
Sitek M., Konstytucyjne i ustawowe podstawy współpracy samorządów gminnych z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji funkcji świadczącej wobec uchodźców wojennych z Ukrainy, Przegląd Prawa Konstytucyjnego 4/(74)2023, s. 121-134.
 
26.
Sitek M., Komentarz do Konstytucji RP. Art. 5, 18, 19, Warszawa 2022.
 
27.
Sitek M., Prawa (potrzeby) człowieka w ponowoczesności, Warszawa 2016.
 
28.
Sitek P., Aspekty prawne struktury rodziny a ambiwalentność koncepcji partnerstwa w stosunkach rodzicielskich z dziećmi, Journal of Modern Science, 20(1)(2014), s. 371-381.
 
29.
Słyk J., Aspekty prawne wysłuchania dziecka w postępowaniu cywilnym, Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka 14(4)(2015), s. 9-31.
 
30.
Sokołowski T., Powrót dziecka do rodziny bądź fakultatywne pozbawienie władzy rodzicielskiej, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 65(2003), z. 3, s. 97-111.
 
31.
Stolarczyk P., Przyczyny pozbawienia władzy rodzicielskiej w świetle badań własnych aktowych. Probacja, 3(2017), s. 19-46.
 
32.
Strzelczyk K., Dobro wspólne jako naczelna zasada Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 1-2(2009), s. 245-272.
 
33.
Sylwestrzak A., Obowiązki dziecka wobec rodziców, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 63(2001), z. 3, s. 61-80.
 
34.
Wykład szacunek, [w:] https://calapolskaczytadziecio... _Szacunek.pdf [dostęp: 11.11.2023];.
 
35.
Żołno M., Władza rodzicielska w prawie polskim, Studia Ełckie 2(2018), s. 233-248.
 
Journals System - logo
Scroll to top