PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
Instrukcja wydawnicza
 
Pobierz instrukcję wydawniczą instrukcja-dla-autorow.doc

Artykuły niezgodne z niniejszymi zasadami zostaną zwrócone do poprawy już w pierwszej fazie pracy redakcyjnej (przed recenzją).


Zasady publikacji

1. Artykuł należy nadesłać drogą mailową do redakcji w postaci zapisu elektronicznego na adres wydawnictwo@wsge.edu.pl
2. Otrzymany artykuł zostaje poddany wstępnemu przeglądowi pod względem formalnym i merytorycznym przez Redakcję czasopisma i w przypadku uznania za niezgodny z zasadami jest zwracany autorowi.
3. Redakcja zastrzega sobie prawo odrzucenia tekstów oraz dokonywania korekty przyjętych prac.
4. Ostateczna decyzja o akceptacji pracy do druku, akceptacji pod warunkiem dokonania korekty lub, w przypadku uwag, o odrzuceniu pracy nie podlega odwołaniu.
5. Autor zobowiązany jest uwzględnić krytyczne uwagi Redakcji oraz uwagi zawarte w recenzji. Autor ma obowiązek dokonania korekty autorskiej. Po dokonaniu korekty autor ma obowiązek przedstawić poprawioną wersję materiału. Jeżeli autor po dwukrotnym wezwaniu do wprowadzenia poprawek nie uczyni tego, praca zostanie zwrócona autorowi i nie zostanie wydana.
6. Po akceptacji pracy do druku autor główny powinien złożyć podpisane oświadczenie oraz umowę o przekazaniu praw majątkowych na rzecz WSGE. Oryginał podpisanej umowy i oświadczenia należy złożyć w formie papierowej i wysłać:
1) skan w postaci zapisu elektronicznego na adres wydawnictwo@wsge.edu.pl
2) pocztą na adres Redakcji.

Redakcja Wydawnictwa WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi
ul. Sienkiewicza 4
05-410 Józefów

• Umowa o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC-BY-SA (2 egzemplarze)
• Oświadczenie dla jednego autora (1 egzemplarz) lub Oświadczenie dla kilka autorów (artykuł wieloautorski) (1 egzemplarz)

7. Autor ponosi odpowiedzialność za jakość techniczną, stylistykę i poprawność gramatyczną złożonego tekstu.
8. Za rzetelność informacji, opinii i stwierdzeń zawartych w publikowanych materiałach odpowiada wyłącznie autor. Redakcja wydawnictwa nie ponosi odpowiedzialności za skutki ewentualnych nierzetelności.
9. Autor zgłaszający materiał wieloautorski ponosi główną odpowiedzialność za publikowaną pracę. Jego obowiązkiem jest ujawnienie wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji. Wszyscy współpracujący autorzy zobowiązani są do złożenia pisemnej deklaracji o rzetelności ujawnionego wkładu poszczególnych autorów, w której potwierdzą, iż zgodnie z ich wiedzą w publikacji w sposób rzetelny i zgodny z prawdą oznaczono wkład pracy współautorów.
Techniczna instrukcja dla autorów

Format A4
orientacja pionowa
*.doc аlbo *.docx
Objętość tekstu Minimum 20000 znaków ze spacjami (wraz z stroną tytułem, abstraktem, słowami kluczowymi i wykazem literatury);
minimum ½ arkusza wydawniczego
Czcionka TimesNewRoman
Rozmiar czcionki 11 pkt
Interlinia 1,5
Tabulacja 1,25
Marginesy 2,5
Wyrównanie tekstu według szerokości
Automatyczne dzielenie wyrazów nie
Numeracja stron nie
Styl numeracji w tekście Tylko cyfry arabskie
Rysunki i tabele Maksymalny rozmiar – 10x17 cm.
Rozmiar czcionki – 8-11 pkt.
W układzie pionowym, bez cieniowania, numer i tytuł powyżej, objaśnienia i źródło poniżej.
Powinny mieścić się bezpośrednio po tekście, w którym są wymienione po raz pierwszy, lub na następnej stronie.
Wszystkie tabele, rysunki i fotografie powinny być tworzone i edytowane w formacie Microsoft Word za pomocą funkcji „Utwórz rysunek” (lub „Utwórz tabelę”)
Formuły Powinni być napisany przy użyciu edytora formuł (Wewnętrzny edytor formuł w MicrosoftWordforWindows)
Przypisy w tekście W nawiasie okrągłym nazwisko autora bądź autorów, rok publikacji oraz strony, z których zaczerpnięto zacytowany bądź parafrazowany fragment.
Przykład: (Massai, 2011, s. 238-245).
Bibliografia na końcu artykułu.
Przypisów dolnych nie stosować
Ilość wykorzystanych źródeł Nie mniej niż 20.
Z nich co najmniej 25% pozycji powinno być z czasopism punktowanych w Scopus lub Web of Science.
Język artykułu Angielski, polski, włoski, słowacki, ukraiński, rosyjski


Struktura artykułu

Nazwa elementu Zasady techniczne Komentarze
Pełne imię i nazwisko autora (autorów) po lewej stronie, pogrubione brak
Afiliacja Po lewej stronie w języku angielskim i języku artykułu
Adres e-mail Po lewej stronie
Tytuł artykułu Małymi literami, wyśrodkowany, pogrubiony w języku angielskim i języku artykułu
Streszczenie 900-1800 znaków ze spacjami; w języku angielskim, poniżej w języku artykułu.
Struktura abstraktu:
Cel: …
Metody: …
Wyniki: …
Omówienie: …
Streszczenie – to samodzielne źródło informacji.
Opis głównego celu badania.
Wyjaśnienie jak badania zostały przeprowadzone z uwzględnieniem ogólnego opisu zastosowanej metody badawczej bez szczegółów metodologicznych.
Podsumowanie najważniejszych wyników i ich znaczenia.
Nie przekraczać 300 słów.
Streszczenie nie powinno zawierać cytatów i skrótów
Słowa kluczowe 5-7 słów Powinny odzwierciedlać główne treści artykułu: terminy zawarte w tekście, a także terminy, które określają zakres tematyczny
Tekst artykułu:
- Wprowadzenie
- Metody badawcze
- Rozdziały (2-3 rozdziały)
- Wnioski
Wprowadzenie, Metody badawcze, Nazwy rozdziałów (numercji nie stosować) Wnioski – pogrubiono.
Rozróżniać myślnik (–) i łącznik (-).
W wyrazach „ul. Sienkiewicza” korzystać z twardej spacji (jednocześnie Ctrl+Shift+spacja). Skróty typu 70-go – z twardym łącznikiem (jednocześnie Ctrl+Shift+ spacja +łącznik). Wprowadzenie – to uzasadnienie podjęcia problematyki, przegląd dotychczasowych osiągnięć w danym temacie. Hipoteza i cel pracy.
Wnioski – podsumowanie, porównanie wyników pracy w odniesieniu do dotychczasowych osiągnięć nauki, sugestie co do przyszłych kierunków badawczych.

Bibliografia (References) 1. Kolejność alfabetyczna.
2. Struktura opisu bibliograficznego:
Nazwisko autora, inicjał imienia (rok publikacji). Tytuł dzieła. Miasto wydania: Wydawnictwo, Strony.
Przykład:
Zaręba, M. (2010). Metody rozwiązywania sporów na arenie międzynarodowej w XIX wieku. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe, s.7-10.
3. Dla źródeł zapisanych cyrylicą – koniecznie stosować transliterację. Artykuł z poważną bibliografią prezentuje rozległość zawodowej wiedzy i jakość badań.

Podstawy transliteracji:
Do źródeł zapisanych w systemie cyrylicy należy stosować latynizację alfabetu według schematu:
- autorzy (transliteracja)
- rok publikacji
- transliteracja tytułu artykułu
- [tłumaczenie tytułu artykułu na język angielski w nawiasach kwadratowych]
- transliteracja tytułu źródła
- [tłumaczenie tytułu źródła na język angielski – parafraza]
- informacja o wydaniu z wyrażeniami w języku angielskim
- wskazówka na język artykułu (in Ukrainian, in Russian)

Redakcja wydawnictwa korzysta z transliteracji BGN/PCGN (1965).
Proponujemy korzystać z takich witryn dla automatycznej transliteracji:
- z języka ukraińskiego – http://translit.kh.ua/?bgn
- z języka rosyjskiego – http://www.translitteration.com/transliteration/en/russian/bgn-pcgn/

Przykład transliteracji:
Nesterenko, G. (2015). Systema upravlins'kykh kompetentsiy vykladacha vyshchoyi shkoly. [System of the managerial competences of a high school teacher]. Upravlins'ki kompetentsiyi u profesiyniy diyal'nosti vykladacha. [Managerial competences in professional teacher’s activity]. Kyiv: Agrar Media Group, pp. 89-105.


Skróty wyrażeń używanych podczas cytowania

Skrót w języku polskim Skrót w języku angielskim Pełne brzmienie(PL) Pełne brzmienie (ANG)
red. ed. Redaktor Editor
wyd. ed. Wydanie Edition
i in. et al. I inni (autorzy/redaktorzy) Et alii (authors/editors)
W: In:
t. Vol. Tom Volume
s. p. Strona Page
ss. pp. Strony Pages


Wskazówki w zakresie sporządzania opisów bibliograficznych:

Publikacja zwarta jednego autora
Zaręba, M. (2010). Metody rozwiązywania sporów na arenie międzynarodowej w XXI wieku. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe.
Publikacja zwarta wielu autorów
Adamczyk, M. i Zaręba, Z. (2010). Zarządzanie zasobami ludzkimi organizacji w okresie transformacji. Bielsko-Biała: Wydawnictwo Nowa Nauka Polska.
Rozdział / Fragment/ Dział w publikacji zwartej
Adamczyk, M. i Zaręba, Z. (2010). Teoretyczne i funkcjonalne aspekty karier w okresie transformacji. w: A. Adamczyk (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi organizacji w okresie transformacji (ss. 112165). Bielsko-Biała: Wydawnictwo Nowa Nauka Polska.
Hasło w encyklopedii/słowniku
Włodarczyk, B. (2013) Jurysprudencja. w: M. Zaręba (red.) Encyklopedia XXI wieku (wyd. 1, s. 117). Warszawa: Wydawnictwo Nowa Nauka Polska.
Hasło w encyklopedii/słowniku online
Włodarczyk, B. (2013) Jurysprudencja. w: M. Zaręba (red.) Encyklopedia XXI wieku. Warszawa: Wydawnictwo Nowa Nauka Polska. Pozyskano: (10.01.2013) Źródło: www.encyklopediaXXI.pl/hasla/jurysprudencja
Artykuł w czasopiśmie
Witkowicz, A. (2013). Zapobieganie przemocy w szkole – zmiany w prawie i programie kształcenia pedagogów. Polski Przegląd Naukowy 12 (4), ss. 34-57.
Witkowicz, A. (2012, 25 czerwca). Zielona rewolucja, Gazeta Prawna, ss. 34-57.
Witkowicz, A. (2012). Zapobieganie przemocy w szkole – zmiany w prawie i programie kształcenia pedagogów. Polski Przegląd Naukowy 12 (4), ss. 34-57, Pozyskano (20.05.2012) z http://ppn.com.pl/publ2012/witkowicz_badanie.pfd
Akty prawne:
Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich. Dz.U.2002.11.109, tekst jednolity.
Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich. Dz.U.2002.11.109, tekst jednolity. Pozyskano (20.05.2012) z http://www.abc.com.pl/du-akt/-/akt/dz-u-02-11-109
Źródła internetowe:
Zaręba, W. Teoretyczne i funkcjonalne aspekty karier w okresie transformacji. Pozyskano (20.05.2012) z http://www.wsge.edu.pl/pl/wydania-journal-of-modern-science-tom-1-12-2012