PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi

Instrukcja wydawnicza

 
Pobierz instrukcję wydawniczą instrukcja-dla-autorow.doc

Artykuły niezgodne z niniejszymi zasadami zostaną zwrócone do poprawy już w pierwszej fazie pracy redakcyjnej (przed recenzją).

Techniczna instrukcja dla autorów:

FormatA4
orientacja pionowa
*.doc аlbo *.docx
Objętość tekstu12000-30000 znaków ze spacjami (wraz z tytułem, abstraktem, słowami kluczowymi i wykazem literatury);
CzcionkaTimes New Roman
Rozmiar czcionki11 pkt
Interlinia1,5
Tabulacja 1,25
Marginesy2,5
Wyrównanie tekstuwedług szerokości
Automatyczne dzielenie wyrazównie
Numeracja stronnie
Styl numeracji w tekścieTylko cyfry arabskie
Rysunki i tabeleMaksymalny rozmiar – 10x17 cm.
Rozmiar czcionki – 8-11 pkt.
W układzie pionowym, bez cieniowania, numer i tytuł powyżej, objaśnienia i źródło poniżej.
Powinny mieścić się bezpośrednio po tekście, w którym są wymienione po raz pierwszy, lub na następnej stronie.
Wszystkie tabele, rysunki i fotografie powinny być tworzone i edytowane w formacie Microsoft Word za pomocą funkcji „Utwórz rysunek” (lub „Utwórz tabelę”)
FormułyPowinny być napisane przy użyciu edytora formuł (Wewnętrzny edytor formuł w Microsoft Word for Windows)
Przypisy w tekścieW nawiasie okrągłym nazwisko autora bądź autorów, rok publikacji oraz strony, z których zaczerpnięto zacytowany bądź parafrazowany fragment.
Przykład: (Massai, 2011, s. 238-245).
Bibliografia na końcu artykułu.
Ilość wykorzystanych źródełNie mniej niż 20.
Z nich co najmniej 25% pozycji powinno być z czasopism punktowanych w Scopus lub Web of Science.
Język artykułuAngielski, polski, włoski, słowacki, ukraiński, rosyjski


Struktura artykułu:

Nazwa elementuZasady techniczneKomentarze
Pełne imię i nazwisko autora (autorów)po lewej stronie, pogrubionebrak
AfiliacjaPo lewej stroniew języku angielskim i języku artykułu
Adres e-mailPo lewej stronie
Tytuł artykułuMałymi literami, wyśrodkowany, pogrubionyw języku angielskim i języku artykułu
Streszczenie900-1800 znaków ze spacjami; w języku angielskim, poniżej w języku artykułu.
Struktura abstraktu:
Cel:
Metody:
Wyniki:
Omówienie:
Streszczenie – to samodzielne źródło informacji.
Opis głównego celu badania.
Wyjaśnienie jak badania zostały przeprowadzone z uwzględnieniem ogólnego opisu zastosowanej metody badawczej bez szczegółów metodologicznych.
Podsumowanie najważniejszych wyników i ich znaczenia.
Nie przekraczać 300 słów.
Streszczenie nie powinno zawierać cytatów i skrótów
Słowa kluczowe5-7 słówPowinny odzwierciedlać główne treści artykułu: terminy zawarte w tekście, a także terminy, które określają zakres tematyczny
Tekst artykułu:
- Wprowadzenie
- Metody badawcze
- Rozdziały (2-3 rozdziały)
- Wnioski
Wprowadzenie, Metody badawcze, Nazwy rozdziałów (numercji nie stosować) Wnioski – pogrubiono.
Rozróżniać myślnik (–) i łącznik (-).
W wyrazach „ul. Sienkiewicza” korzystać z twardej spacji (jednocześnie Ctrl+Shift+spacja). Skróty typu 70-go – z twardym łącznikiem (jednocześnie Ctrl+Shift+ spacja +łącznik).
Wprowadzenie – to uzasadnienie podjęcia problematyki, przegląd dotychczasowych osiągnięć w danym temacie. Hipoteza i cel pracy.
Wnioski – podsumowanie, porównanie wyników pracy w odniesieniu do dotychczasowych osiągnięć nauki, sugestie co do przyszłych kierunków badawczych.
Bibliografia (References)1. Kolejność alfabetyczna.
2. Struktura opisu bibliograficznego:
Nazwisko autora, inicjał imienia (rok publikacji). Tytuł dzieła. Miasto wydania: Wydawnictwo, Strony.
Przykład:
Zaręba, M. (2010). Metody rozwiązywania sporów na arenie międzynarodowej w XIX wieku. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe, s.7-10.
3. Dla źródeł zapisanych cyrylicą – koniecznie stosować transliterację.
Artykuł z poważną bibliografią prezentuje rozległość zawodowej wiedzy i jakość badań.


Podstawy transliteracji:
Do źródeł zapisanych w systemie cyrylicy należy stosować latynizację alfabetu według schematu:
- autorzy (transliteracja)
- rok publikacji
- transliteracja tytułu artykułu
- [tłumaczenie tytułu artykułu na język angielski w nawiasach kwadratowych]
- transliteracja tytułu źródła- [tłumaczenie tytułu źródła na język angielski – parafraza]
- informacja o wydaniu z wyrażeniami w języku angielskim
- wskazówka na język artykułu (in Ukrainian, in Russian)

Redakcja korzysta z transliteracji BGN/PCGN (1965). Proponujemy korzystać z takich witryn dla automatycznej transliteracji:
- z języka ukraińskiego – http://translit.kh.ua/?bgn
- z języka rosyjskiego – http://www.translitteration.com/transliteration/en/russian/bgn-pcgn/

Przykład transliteracji:Nesterenko, G. (2015). Systema upravlins'kykh kompetentsiy vykladacha vyshchoyi shkoly. [System of the managerial competences of a high school teacher]. Upravlins'ki kompetentsiyi u profesiyniy diyal'nosti vykladacha. [Managerial competences in professional teacher’s activity]. Kyiv: Agrar Media Group, pp. 89-105. (In Ukrainian).

Skróty wyrażeń używanych podczas cytowania:

Skrót w języku polskimSkrót w języku angielskimPełne brzmienie (PL)Pełne brzmienie (ANG)
red.ed.RedaktorEditor
wyd.ed.WydanieEdition
i in.et al.I inni (autorzy/redaktorzy)Et alii (authors/editors)
w:in:
t.vol.TomVolume
s.p.StronaPage
ss.pp.StronyPages


Wskazówki w zakresie sporządzania opisów bibliograficznych:

Publikacja zwarta jednego autora:
Zaręba, M. (2010). Metody rozwiązywania sporów na arenie międzynarodowej w XXI wieku. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe.

Publikacja zwarta wielu autorów:
Adamczyk, M. i Zaręba, Z. (2010). Zarządzanie zasobami ludzkimi organizacji w okresie transformacji. Bielsko-Biała: Wydawnictwo Nowa Nauka Polska.

Rozdział / Fragment/ Dział w publikacji zwartej
Adamczyk, M. i Zaręba, Z. (2010). Teoretyczne i funkcjonalne aspekty karier w okresie transformacji. w: A. Adamczyk (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi organizacji w okresie transformacji (ss. 112165). Bielsko-Biała: Wydawnictwo Nowa Nauka Polska.

Hasło w encyklopedii/słowniku:
Włodarczyk, B. (2013) Jurysprudencja. w: M. Zaręba (red.) Encyklopedia XXI wieku (wyd. 1, s. 117). Warszawa: Wydawnictwo Nowa Nauka Polska.

Hasło w encyklopedii/słowniku online:
Włodarczyk, B. (2013) Jurysprudencja. w: M. Zaręba (red.) Encyklopedia XXI wieku. Warszawa: Wydawnictwo Nowa Nauka Polska. Dostęp 10.01.2013 z www.encyklopediaXXI.pl/hasla/jurysprudencja.

Artykuł w czasopiśmie:
Witkowicz, A. (2013). Zapobieganie przemocy w szkole – zmiany w prawie i programie kształcenia pedagogów. Polski Przegląd Naukowy 12 (4), ss. 34-57.
Witkowicz, A. (2012, 25 czerwca). Zielona rewolucja, Gazeta Prawna, ss. 34-57.
Witkowicz, A. (2012). Zapobieganie przemocy w szkole – zmiany w prawie i programie kształcenia pedagogów. Polski Przegląd Naukowy 12 (4), ss. 34-57, Dostęp 20.05.2012 z http://ppn.com.pl/publ2012/witkowicz_badanie.pdf.

Akty prawne:
Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich. Dz.U.2002.11.109, tekst jednolity.
Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich. Dz.U.2002.11.109, tekst jednolity. Dostęp 20.05.2012 z http://www.abc.com.pl/du-akt/-/akt/dz-u-02-11-109.

Źródła internetowe:
Zaręba, W. Teoretyczne i funkcjonalne aspekty karier w okresie transformacji. Dostęp 20.05.2012 z http://www.wsge.edu.pl/pl/wydania-journal-of-modern-science-tom-1-12-2012.
 
Journals System - logo
Scroll to top