PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
KSIĄŻKA
 
ROZDZIAŁY
STRESZCZENIE
Wydawanie aktów administracyjnych jest podstawową formą działania administracji, w tym administracji samorządowej. Zagadnieniem tym zajmują między innymi specjaliści od prawa samorządowego. Analizują oni aktualny stan prawny, orzecznictwo oraz poglądy nauki w odniesieniu do skuteczności różnych form działania samorządów, w tym w zakresie wydawania aktów administracyjnych. W badaniach uwzględnia się nie tylko rozwiązania materialno-prawne czy proceduralne ale również wyzwania społeczno-gospodarcze współczesnej Polski i Europy, takie jak absorpcja środków europejskich, prywatyzacja zadań publicznych, outsourcing, nowoczesne modele zarządzania sprawami publicznymi. W opracowaniu tym grupa wybitnych specjalistów z zakresu prawa samorządowego poruszyli zagadnienia ustrojowe i organizacyjne, które są determinantami sprawnego wydawania aktów administracyjnych oraz stosowania innych prawnych form działania administracji. Założeniem Redaktorów tego dzieła zbiorowego było podjęcie dyskusji i dokonanie oceny możliwości stosowania elastycznych form działania przez współczesną administrację samorządową, zwłaszcza poprzez partycypację społeczeństwa w procesie stosowania prawa. Ponadto, dokonano analizy wpływu dotychczasowego orzecznictwa w sprawach administracyjnych na skuteczne osiąganie celów i zadań administracji samorządowej. Problematyka opracowania obejmie również analizę i ocenę wpływu orzecznictwa sądowego w sprawach administracyjnych na skuteczną realizację zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego. W przedmiotowym opracowaniu poruszono w szczególności takie kwestie jak: jakość decyzji administracyjnych, zasady techniki prawodawczej stosowne przez samorządy, ochrona danych osobowych, akty administracyjne jako fakultatywna forma załatwiania spraw samorządowych na przykładzie udzielania ulg w spłacie należności cywilnoprawnych przysługujących jednostce samorządu terytorialnego, prawne formy działania samorządu województwa w zakresie realizowania obowiązku organizowania regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa w obliczu tworzenia jednolitego obszaru kolejowego w UE, jakość prawa miejscowego jako warunek dobrze funkcjonującego samorządu czy rola i zadania organów administracji samorządowej w systemie bezpieczeństwa publicznego. Autorzy opracowań pochodzą z wiodących Wydziałów prawa w Polsce, min. z Wydziału Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Koszyc (Słowacja), Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Warszawie czy z WSGE w Józefowie. Jednocześnie Redaktorzy dziękują Autorom za zaangażowanie w napisanie poszczególnych części tego opracowania.
Journals System - logo
Scroll to top