PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (39-54)
Mała ustawa reprywatyzacyjna. Rozważania między polityką a potrzebami społecznymi
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Based on the Bierut Decree of 1945 were created the legal basis for the reconstruction the Polish Capital. However, from the very beginning, the ideological premises caused that even though, this legislation made possible the reconstruction of the Capital, it has become a spark of future legal, political and social problem. After 1989, the former owner or their legal successors began to apply for reimbursement of the property taken away from them (article 156, paragraph. 1 of the Code of Administrative Proceedings.) or the payment of compensation (article 160 of the Code of Administrative Proceedings. – repealed in 2004.). No time limit to rely on those provisions meant that society of Warsaw bear the enormous costs of this situation. The small property restitution law of 25 June was a solution to this situation. Unfortunately, the exogenous factors have caused that this law has not entered into force yet until today.
 
REFERENCJE (20)
1.
Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 1997, Nr 78, poz. 483).
 
2.
Konstytucji PRL z 22 lipca 1952 r. (Dz. U. 1952 Nr 33, poz. 232.),.
 
3.
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. (t.j. Dz. U. 2016 poz. 23).
 
4.
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782).
 
5.
Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościamioraz ustawy − Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. 2016 poz. 1271).
 
6.
Dekret z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy (Dz. U. 1945 Nr 50 poz. 279).
 
7.
Manifest Lipcowy z 22 lipca 1944 r. (Załącznik do Dz. U. 1944 Nr 1).
 
8.
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 maja 2015 r., sygn. akt P46/13 (Dz.U. 2015 r. poz. 702).
 
9.
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 lipca 2016 r., sygn. akt Kp 3/15 (M.P. 2016 r. poz. 793).
 
10.
Ciepła H., Sarbiński R.M., Sobczyk-Sarbińska K. (2013). Roszczenia przysługujące byłym właścicielom tzw. gruntów warszawskich: Sposób ich dochodzenia w postępowaniu administracyjnym i sądowym, Wydawnictwo: Wolters Kluwer, Warszawa.
 
11.
Davies N. (1991). Boże igrzyska. Historia Polski, t. II od roku 1795, tłum. polskie E. Tabakowska, Wydawnictwo: Znak, Kraków.
 
12.
Dekret Bieruta: Warszawa przeznacza kolejne miliony na odszkodowania 2015, [w:] wpmoney.pl z 12.03.2015, tekst Online: http://www.money.pl/gospodarka... [odczyt: 2.08.2016].
 
13.
Litewski W. (2003). Rzymski proces karny, Wyd. UJ, Kraków.
 
14.
Mencel T. (1993). Zniesienie poddaństwa w Księstwie Warszawskim na tle porównawczym, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Historica, nr 13, s. 5-41. Tekst Online: http://dspace.uni.lodz.pl:8080... [odczyt: 3.08.2016].
 
15.
Miliony na odszkodowania przez dekret Bieruta (2013) [w:] tvnwarszawa, tekst Online: http://tvnwarszawa.tvn24.pl/in... [odczyt: 2.08.2016].
 
16.
Salerno F. (1990). Dalla “consecratio” alla “publicatio bonorum”, Wydawnictwo: Jovene, Napoli.
 
17.
Szpala I., Zubik M. (2015). Reprywatyzacja bez spadkobierców: „Sprawa Królewskiej”,czyli kurator z Karaibów, [w: wyborcza.pl z 10.01.2015. tekst Online: http://wyborcza.pl/magazyn/1,1... [dostęp: 5/-8/2016].
 
18.
Trębecka A. (2011). Zwrot wywłaszczonych nieruchomości. Kiedy i na jakich warunkach, Geodeta. Magazyn Informacyjny, 9 (196) wrzesień 2011, s. 40-45.
 
19.
Woś T. (2004). Wywłaszczanie i zwrot wywłaszczonych nieruchomości, Wydwnictwo: LexisNexis, Warszawa.
 
20.
Budżet 2016 – główne liczby budżetowe, portal internetowy: Miasto Społeczne Warszawa, tekst Online: http://www.um.warszawa.pl/budz... [odczyt: 2.08.2016].
 
Journals System - logo
Scroll to top