PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (39-54)
Small property restitution law. Considerations between politics and social needs
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Na podstawie dekretu Bieruta z 1945 r. stworzono podstawy prawne do odbudowy Stolicy Polski. Jednak od samego początku przesłanki ideologiczne sprawiły, że chociaż ten akt prawny pozwolił na odbudowę Stolicy, to jednak stał się on zarzewiem przyszłego problemu prawnego, politycznego i społecznego. Po 1989 r. dawni właściciele lub ich następcy prawni zaczęli występować o zwrot zabranych im nieruchomości (art. 156 ust. 1 k.p.a.) lub wypłatę odszkodowania (art. 160 k.p.a. − uchylony w 2004 r.). Brak ograniczenia czasowego możliwości powoływania się na te przepisy sprawił, że społeczeństwo warszawskie ponosi ogromne koszty tej sytuacji. Jakimś wyjściem była tzw. mała ustawa reprywatyzacyjna z 25 czerwca 2015 r. Niestety czynniki egzogenne spowodowały, że ustawa ta do dnia dzisiejszego nie weszła w życie.
 
REFERENCES (20)
1.
Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 1997, Nr 78, poz. 483).
 
2.
Konstytucji PRL z 22 lipca 1952 r. (Dz. U. 1952 Nr 33, poz. 232.),.
 
3.
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. (t.j. Dz. U. 2016 poz. 23).
 
4.
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782).
 
5.
Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościamioraz ustawy − Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. 2016 poz. 1271).
 
6.
Dekret z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy (Dz. U. 1945 Nr 50 poz. 279).
 
7.
Manifest Lipcowy z 22 lipca 1944 r. (Załącznik do Dz. U. 1944 Nr 1).
 
8.
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 maja 2015 r., sygn. akt P46/13 (Dz.U. 2015 r. poz. 702).
 
9.
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 lipca 2016 r., sygn. akt Kp 3/15 (M.P. 2016 r. poz. 793).
 
10.
Ciepła H., Sarbiński R.M., Sobczyk-Sarbińska K. (2013). Roszczenia przysługujące byłym właścicielom tzw. gruntów warszawskich: Sposób ich dochodzenia w postępowaniu administracyjnym i sądowym, Wydawnictwo: Wolters Kluwer, Warszawa.
 
11.
Davies N. (1991). Boże igrzyska. Historia Polski, t. II od roku 1795, tłum. polskie E. Tabakowska, Wydawnictwo: Znak, Kraków.
 
12.
Dekret Bieruta: Warszawa przeznacza kolejne miliony na odszkodowania 2015, [w:] wpmoney.pl z 12.03.2015, tekst Online: http://www.money.pl/gospodarka... [odczyt: 2.08.2016].
 
13.
Litewski W. (2003). Rzymski proces karny, Wyd. UJ, Kraków.
 
14.
Mencel T. (1993). Zniesienie poddaństwa w Księstwie Warszawskim na tle porównawczym, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Historica, nr 13, s. 5-41. Tekst Online: http://dspace.uni.lodz.pl:8080... [odczyt: 3.08.2016].
 
15.
Miliony na odszkodowania przez dekret Bieruta (2013) [w:] tvnwarszawa, tekst Online: http://tvnwarszawa.tvn24.pl/in... [odczyt: 2.08.2016].
 
16.
Salerno F. (1990). Dalla “consecratio” alla “publicatio bonorum”, Wydawnictwo: Jovene, Napoli.
 
17.
Szpala I., Zubik M. (2015). Reprywatyzacja bez spadkobierców: „Sprawa Królewskiej”,czyli kurator z Karaibów, [w: wyborcza.pl z 10.01.2015. tekst Online: http://wyborcza.pl/magazyn/1,1... [dostęp: 5/-8/2016].
 
18.
Trębecka A. (2011). Zwrot wywłaszczonych nieruchomości. Kiedy i na jakich warunkach, Geodeta. Magazyn Informacyjny, 9 (196) wrzesień 2011, s. 40-45.
 
19.
Woś T. (2004). Wywłaszczanie i zwrot wywłaszczonych nieruchomości, Wydwnictwo: LexisNexis, Warszawa.
 
20.
Budżet 2016 – główne liczby budżetowe, portal internetowy: Miasto Społeczne Warszawa, tekst Online: http://www.um.warszawa.pl/budz... [odczyt: 2.08.2016].
 
Journals System - logo
Scroll to top