PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (55-76)
Prawne aspekty jakości decyzji administracyjnych
 
Więcej
Ukryj
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Jakość działań administracji publicznej zależy od szeregu czynników o charakterze prawnym i pozaprawnym. Wyznacznikami takiej jakości, ze względu na zasady państwa prawnego, będą przede wszystkim normy prawne, na podstawie których organy administracji realizują funkcje administracji oraz przypisane im zadania. Jakość administracji publicznej dzieli są na jakość zewnętrzną i jakość wewnętrzną, a miernikami tej jakości będzie głównie kryterium legalności. Pozostałe kryteria oceny jakości są związane ze stylem administrowania. Można do nich zaliczyć, np. sposób załatwienia spraw obywateli i rozstrzygania sporów oraz wykonywania czynności materialno-technicznych, poziom wyszkolenia kadr administracji i sposób obsługi petentów, poziom świadczonych usług, działalność informacyjną. Standardy ujęte w przepisach prawa w odpowiedni sposób zabezpieczają prawa jednostek do zapewnienia praworządności działań administracji. Wprowadzone w polskim prawie administracyjnym rozwiązania i instytucje determinują osiągnięcie jakości działań administracji zarówno na etapie postępowania, jak i rozstrzygnięć administracji. Elementem wpływającym na jakość decyzji administracji jest oprócz zasad postępowania administracyjnego, niewątpliwie wprowadzenie odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych. Niemniej dalsze zwiększanie zakresu tej odpowiedzialności może obniżyć sprawność działania administracji poprzez rezygnację z uproszczonych form załatwiania spraw.
 
REFERENCJE (29)
1.
Bentkowski S. (2006), Normatywne wyznaczniki jakości administracji publicznej, Katolicki Uniwersytet Lubelski w Lublinie.
 
2.
Bojanowski E. (2001), Lang J., Postępowanie administracyjne, Warszawa , s. 83-84.
 
3.
Borkowski J. (1970), Decyzja administracyjna, Warszawa , s. 139-141,.
 
4.
Borkowski J. (1998), Moja sprawa w urzędzie, Zielona Góra , s. 87.
 
5.
Buczkowski J. (1999), Podstawowe zasady prawa wyborczego [w:] Prawo konstytucyjne – Wybrane zagadnienia, (red.). H. Zięba-Załucka, Rzeszów, s. 43.
 
6.
Dawidowicz W. (1965), Nauka prawa administracyjnego, Zarys wykładu t. I, Warszawa, s. 141-146.
 
7.
Dawidowicz W. (1980), Ugoda w postępowaniu administracyjnym,„Państwo i Prawo, nr 3/1980.
 
8.
Dawidowicz W. (1984), Wstęp do nauk prawno-administracyjnych, Warszawa, s. 83.
 
9.
Filipek J. (1997), W sprawie uznania administracyjnego, „Acta Universitatis Wratislaviensis” No 2018, „Przegląd Prawa i Administracji” XXXVIII, Wrocław , s. 45-51.
 
10.
Górzyńska T. (1978), Rola zasad ogólnych w działaniu administracji, „Organizacja – Metody – Technika”, nr 4/1978, s. 3.0.
 
11.
Hauser R. (1997), Terminy załatwiania spraw w k.p.a, w doktrynie i orzecznictwie sądowym, „RPEiS”, nr 1/1997, s. 2 i nast.
 
12.
Jaroszyński M., Zimmermann M., Brzeziński W. (1956), Polskie prawo administracyjne, część ogólna, Warszawa, s. 320.
 
13.
Knosala E., Zacharko L, Matan A.(2000), Nauka administracji, Zakamycze, s. 39.
 
14.
Kornacki P. (2014), Skarga na przewlekłość postępowania administracyjnego, Lex 2014.
 
15.
Kruk-Ołpiński M. (1983), Kryteria oceny działalności administracji państwowej, Instytut Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej, raport serii PPE, nr 20, Wrocław s. 63-64.
 
16.
Kuta T. (1992), Funkcje współczesnej administracji i sposoby jej realizacji, Wrocław, s. 12.
 
17.
Leoński Z. (1999), Nauka administracji, Warszawa , s. 21, 26-27.
 
18.
Łętowski J., Strachowski S., Szreniawski J., Taras W. (1993), Wróbel A: Nauka administracji – wybrane zagadnienia, Lublin, s. 50.
 
19.
Łętowski J. Uproszczenie procedur w administracji, „Acta Universitatis Wratislaviensis” No 1183, „Prawo”.
 
20.
Łukasiewicz J. (1990), Prawne uwarunkowania skuteczności administracji publicznej, Lublin, s. 168.
 
21.
Moszoro M., Obłuski A., Posern-Zielińska M., Turowski B., Wójcik M., Wysocki S. (2002): Efektywne Metody Zarządzania w Administracji Publicznej, Warszawa, s. 14-18.
 
22.
Ochendowski E. (2002), Prawo Administracyjne – część ogólna, Toruń, s. 159.
 
23.
Starościak J. (1970), Prawne formy działania administracji, Warszawa 1970.
 
24.
Wiktorowska A. (1980), Ugoda administracyjna w k.p.a, Organizacja – Metody – Technika, nr 8-9/1980,.
 
25.
Witkowski Z. (2000), Prawo konstytucyjne, Toruń, s. 73.
 
26.
Wróblewski J. (1965), Prawo obowiązujące a ogólne zasady prawa, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego”, „Nauki Humanistyczno-Społeczne”, Seria I Zeszyt 42, „Prawo”, Łódź, s. 24.
 
27.
Ziemski K. (2003), Formy prawne działania administracji publicznej [w:] Aktualne problemy administracji i prawa administracyjnego, (red.) J. Posłuszny, Przemyśl, s. 150 i nast.
 
28.
Zimmermann J. (1981), Motywy decyzji administracyjnej i jej uzasadnienie, Warszawa, s. 60 i nast.
 
29.
Żukowski L., Sawuła R.(2004), Postępowanie administracyjne, Warszawa, s. 51-66.
 
Journals System - logo
Scroll to top