PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (55-76)
Legal aspects of the quality of administrative decisions
 
More details
Hide details
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The quality of public administration activities depends on a number of legal and non-legal factors. Determinants of quality, due to the rule of law will be primarily legal standards on the basis of which the authorities carry out administrative functions and tasks assigned to them. The quality of public administration can be external and internal and measures of this quality is legality criteria. Other quality criteria are associated with the style of administration. They include, for example the way for resolving the cases of citizens and settlement of disputes and performing material-technical activities, level of training of administrative personnel and level of services, information activities. The standards included in the law in an appropriate way protects the rights of individuals to ensure the rule of law of administrative actions. Introduced in Polish administrative law solutions and institutions determine the achievement of quality of administrative operations both at the stage of the proceedings and settlements. The element affecting the quality of the administration’s decision is in addition to the principles of administrative proceedings, undoubtedly the introduction of responsibility of public officials, but further increase of this responsibility can reduce the efficiency of administration by abandoning the simplified forms of settling matters.
 
REFERENCES (29)
1.
Bentkowski S. (2006), Normatywne wyznaczniki jakości administracji publicznej, Katolicki Uniwersytet Lubelski w Lublinie.
 
2.
Bojanowski E. (2001), Lang J., Postępowanie administracyjne, Warszawa , s. 83-84.
 
3.
Borkowski J. (1970), Decyzja administracyjna, Warszawa , s. 139-141,.
 
4.
Borkowski J. (1998), Moja sprawa w urzędzie, Zielona Góra , s. 87.
 
5.
Buczkowski J. (1999), Podstawowe zasady prawa wyborczego [w:] Prawo konstytucyjne – Wybrane zagadnienia, (red.). H. Zięba-Załucka, Rzeszów, s. 43.
 
6.
Dawidowicz W. (1965), Nauka prawa administracyjnego, Zarys wykładu t. I, Warszawa, s. 141-146.
 
7.
Dawidowicz W. (1980), Ugoda w postępowaniu administracyjnym,„Państwo i Prawo, nr 3/1980.
 
8.
Dawidowicz W. (1984), Wstęp do nauk prawno-administracyjnych, Warszawa, s. 83.
 
9.
Filipek J. (1997), W sprawie uznania administracyjnego, „Acta Universitatis Wratislaviensis” No 2018, „Przegląd Prawa i Administracji” XXXVIII, Wrocław , s. 45-51.
 
10.
Górzyńska T. (1978), Rola zasad ogólnych w działaniu administracji, „Organizacja – Metody – Technika”, nr 4/1978, s. 3.0.
 
11.
Hauser R. (1997), Terminy załatwiania spraw w k.p.a, w doktrynie i orzecznictwie sądowym, „RPEiS”, nr 1/1997, s. 2 i nast.
 
12.
Jaroszyński M., Zimmermann M., Brzeziński W. (1956), Polskie prawo administracyjne, część ogólna, Warszawa, s. 320.
 
13.
Knosala E., Zacharko L, Matan A.(2000), Nauka administracji, Zakamycze, s. 39.
 
14.
Kornacki P. (2014), Skarga na przewlekłość postępowania administracyjnego, Lex 2014.
 
15.
Kruk-Ołpiński M. (1983), Kryteria oceny działalności administracji państwowej, Instytut Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej, raport serii PPE, nr 20, Wrocław s. 63-64.
 
16.
Kuta T. (1992), Funkcje współczesnej administracji i sposoby jej realizacji, Wrocław, s. 12.
 
17.
Leoński Z. (1999), Nauka administracji, Warszawa , s. 21, 26-27.
 
18.
Łętowski J., Strachowski S., Szreniawski J., Taras W. (1993), Wróbel A: Nauka administracji – wybrane zagadnienia, Lublin, s. 50.
 
19.
Łętowski J. Uproszczenie procedur w administracji, „Acta Universitatis Wratislaviensis” No 1183, „Prawo”.
 
20.
Łukasiewicz J. (1990), Prawne uwarunkowania skuteczności administracji publicznej, Lublin, s. 168.
 
21.
Moszoro M., Obłuski A., Posern-Zielińska M., Turowski B., Wójcik M., Wysocki S. (2002): Efektywne Metody Zarządzania w Administracji Publicznej, Warszawa, s. 14-18.
 
22.
Ochendowski E. (2002), Prawo Administracyjne – część ogólna, Toruń, s. 159.
 
23.
Starościak J. (1970), Prawne formy działania administracji, Warszawa 1970.
 
24.
Wiktorowska A. (1980), Ugoda administracyjna w k.p.a, Organizacja – Metody – Technika, nr 8-9/1980,.
 
25.
Witkowski Z. (2000), Prawo konstytucyjne, Toruń, s. 73.
 
26.
Wróblewski J. (1965), Prawo obowiązujące a ogólne zasady prawa, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego”, „Nauki Humanistyczno-Społeczne”, Seria I Zeszyt 42, „Prawo”, Łódź, s. 24.
 
27.
Ziemski K. (2003), Formy prawne działania administracji publicznej [w:] Aktualne problemy administracji i prawa administracyjnego, (red.) J. Posłuszny, Przemyśl, s. 150 i nast.
 
28.
Zimmermann J. (1981), Motywy decyzji administracyjnej i jej uzasadnienie, Warszawa, s. 60 i nast.
 
29.
Żukowski L., Sawuła R.(2004), Postępowanie administracyjne, Warszawa, s. 51-66.
 
Journals System - logo
Scroll to top