PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (163-178)
Idea Nowego Zarządzania Publicznego (New Public Management) w realizacji zadań publicznych
 
Więcej
Ukryj
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest wskazanie menedżerskiego podejścia do administracji publicznej, a w szczególności do przedstawianej w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku jego obecnej wersji, znanej pod nazwą New Public Management (NPM), nazywanego Nowym Zarządzaniem Publicznym. Wprawdzie Nowe Publiczne Zarządzanie rozwijało się wielu krajach, to jednak jego recepcję można dostrzec niemal w każdym kraju europejskim, w tym również i w Polsce. Oznacza to, że ma ono charakter dość uniwersalny, bardzo międzynarodowy. Nowością tego modelu zarządzania jest adaptacja metod i technik zarządzania stosowanych w sektorze prywatnym do warunków zarządzania organizacjami publicznymi. Autor, w oparciu o obowiązującą literaturę przedmiotu, wskaże kierunki działania NPM realizowane w sektorze publicznym. W osiągnięciu założonego celu pomoże systematyka zagadnień związanych z Nowym Zarządzaniem Publicznym, a także wskazanie narzędzi niezbędnych do zastosowania takiego zarządzania w organach administracji publicznej.
 
REFERENCJE (16)
1.
Frączkiewicz−Wronka A. (2009), Poszukiwanie istoty zarządzania publicznego, [w:] Frączkiewicz-Wronka A. (red.), Zarządzanie publiczne – elementy teorii i praktyki, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 
2.
Hood Ch. (1991), A Public Management for All Season?, „Public Administration” 1991, vol. 69 (1).
 
3.
Hood Ch. (1994), The New Public Management in the 1980s. Variations on a Theme, Accounting, Organization and Society, no. 2−3.
 
4.
Jankowski J. (2009), Administracja elektroniczna, Wydawnictwo Municipium, Warszawa.
 
5.
Kisielnicki J. (2010), Przyjazna administracja: marzenia czy konieczność, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania i Administracji, nr 2 (12), Warszawa.
 
6.
Kożuch B. (2004), Zarządzanie publiczne. W teorii i praktyce polskich organizacji, Wydawnictwo PLACET, Warszawa.
 
7.
Lubińska T., Strąk T., Platonoff A.L., Będzieszak M., Grodek M. (2009), Budżet zadaniowy w Polsce − istota, struktura, metodyka, [w:] Lubińska T. (red.), Nowe Zarządzanie Publiczne − skuteczność i efektywność. Budżet zadaniowy w Polsce, Difin, Warszawa.
 
8.
Marchewka−Bartkowiak K. (2011), Agencje wykonawcze, „INFOS. Zagadnienia Społeczno−gospodarcze” 2011, nr 17(109).
 
9.
Opolski K., Modzelewski P. (2004), Zarządzanie jakością w usługach publicznych, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa.
 
10.
Peters B. G. (1996), The Future of Governing. Four Emerging Models, Kansas 1996.
 
11.
Strategia rozwoju kraju do 2020 roku, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, wrzesień 2012.
 
12.
Zalewski A. (2007), Reformy sektora publicznego w duchu nowego zarządzania publicznego, [w:] Zalewski A. (red.), Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, Wydawnictwo SGH, Warszawa.
 
13.
Zawicki M. (2002), New Public Management i Public Governance − zarys koncepcji zarządzania publicznego, [w:] Hauser J., Kukiełka M. (red.), Studia z zakresu zarządzania publicznego, Wydawnictwo AE, Kraków.
 
14.
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.).
 
15.
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).
 
16.
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2058 ze zm.).
 
Journals System - logo
Scroll to top