PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (163-178)
The idea of the New Public Management in the implementation of public tasks
 
More details
Hide details
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of this article is to identify managerial approach to public administration, and in particular presented in the eighties and nineties of the twentieth century its current version known as the New Public Management (NPM). You will notice that the New Public Management has developed a number of countries, however, the reception can be seen in almost every European country, including and Poland. This means that the character is thus quite versatile, very international. The novelty of this management model is an adaptation of management methods and techniques used in the private sector to the conditions of management of public organizations. The author indicates, based on the current literature course of action NPM implemented in the public sector. In order to help reach its scheme of issues related to the New Public Management and an indication of the tools needed to apply such management encountered in the public sector.
 
REFERENCES (16)
1.
Frączkiewicz−Wronka A. (2009), Poszukiwanie istoty zarządzania publicznego, [w:] Frączkiewicz-Wronka A. (red.), Zarządzanie publiczne – elementy teorii i praktyki, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 
2.
Hood Ch. (1991), A Public Management for All Season?, „Public Administration” 1991, vol. 69 (1).
 
3.
Hood Ch. (1994), The New Public Management in the 1980s. Variations on a Theme, Accounting, Organization and Society, no. 2−3.
 
4.
Jankowski J. (2009), Administracja elektroniczna, Wydawnictwo Municipium, Warszawa.
 
5.
Kisielnicki J. (2010), Przyjazna administracja: marzenia czy konieczność, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania i Administracji, nr 2 (12), Warszawa.
 
6.
Kożuch B. (2004), Zarządzanie publiczne. W teorii i praktyce polskich organizacji, Wydawnictwo PLACET, Warszawa.
 
7.
Lubińska T., Strąk T., Platonoff A.L., Będzieszak M., Grodek M. (2009), Budżet zadaniowy w Polsce − istota, struktura, metodyka, [w:] Lubińska T. (red.), Nowe Zarządzanie Publiczne − skuteczność i efektywność. Budżet zadaniowy w Polsce, Difin, Warszawa.
 
8.
Marchewka−Bartkowiak K. (2011), Agencje wykonawcze, „INFOS. Zagadnienia Społeczno−gospodarcze” 2011, nr 17(109).
 
9.
Opolski K., Modzelewski P. (2004), Zarządzanie jakością w usługach publicznych, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa.
 
10.
Peters B. G. (1996), The Future of Governing. Four Emerging Models, Kansas 1996.
 
11.
Strategia rozwoju kraju do 2020 roku, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, wrzesień 2012.
 
12.
Zalewski A. (2007), Reformy sektora publicznego w duchu nowego zarządzania publicznego, [w:] Zalewski A. (red.), Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, Wydawnictwo SGH, Warszawa.
 
13.
Zawicki M. (2002), New Public Management i Public Governance − zarys koncepcji zarządzania publicznego, [w:] Hauser J., Kukiełka M. (red.), Studia z zakresu zarządzania publicznego, Wydawnictwo AE, Kraków.
 
14.
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.).
 
15.
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).
 
16.
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2058 ze zm.).
 
Journals System - logo
Scroll to top